วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 800001 ถึง 800100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 800001 ถึง 800100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 800001 ถึง 800100 (Eight hundred thousand and one to Eight hundred thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
800001 Eight hundred thousand and oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ วัน แปด​แสน​หนึ่ง
800002 Eight hundred thousand and twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ทู แปด​แสน​สอง
800003 Eight hundred thousand and threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ธรี แปด​แสน​สาม
800004 Eight hundred thousand and fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​สี่
800005 Eight hundred thousand and fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​ห้า
800006 Eight hundred thousand and sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​หก
800007 Eight hundred thousand and sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​เจ็ด
800008 Eight hundred thousand and eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เอท แปด​แสน​แปด
800009 Eight hundred thousand and nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​เก้า
800010 Eight hundred thousand and tenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เทน แปด​แสน​สิบ
800011 Eight hundred thousand and elevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​สิบ​เอ็ด
800012 Eight hundred thousand and twelveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​สิบ​สอง
800013 Eight hundred thousand and thirteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​สิบ​สาม
800014 Eight hundred thousand and fourteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​สิบ​สี่
800015 Eight hundred thousand and fifteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​สิบ​ห้า
800016 Eight hundred thousand and sixteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​สิบ​หก
800017 Eight hundred thousand and seventeenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​สิบ​เจ็ด
800018 Eight hundred thousand and eighteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เอททีน แปด​แสน​สิบ​แปด
800019 Eight hundred thousand and nineteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​สิบ​เก้า
800020 Eight hundred thousand and twentyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​ยี่​สิบ
800021 Eight hundred thousand and twenty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​ยี่​สิบ​เอ็ด
800022 Eight hundred thousand and twenty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​ยี่​สิบ​สอง
800023 Eight hundred thousand and twenty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​ยี่​สิบ​สาม
800024 Eight hundred thousand and twenty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​ยี่​สิบ​สี่
800025 Eight hundred thousand and twenty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​ยี่​สิบ​ห้า
800026 Eight hundred thousand and twenty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​ยี่​สิบ​หก
800027 Eight hundred thousand and twenty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​ยี่​สิบ​เจ็ด
800028 Eight hundred thousand and twenty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​ยี่​สิบ​แปด
800029 Eight hundred thousand and twenty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​ยี่​สิบ​เก้า
800030 Eight hundred thousand and thirtyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เธอที แปด​แสน​สาม​สิบ
800031 Eight hundred thousand and thirty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​สาม​สิบ​เอ็ด
800032 Eight hundred thousand and thirty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​สาม​สิบ​สอง
800033 Eight hundred thousand and thirty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​สาม​สิบ​สาม
800034 Eight hundred thousand and thirty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​สาม​สิบ​สี่
800035 Eight hundred thousand and thirty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​สิบ​ห้า
800036 Eight hundred thousand and thirty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​สิบ​หก
800037 Eight hundred thousand and thirty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​สิบ​เจ็ด
800038 Eight hundred thousand and thirty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​สาม​สิบ​แปด
800039 Eight hundred thousand and thirty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​สาม​สิบ​เก้า
800040 Eight hundred thousand and fortyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​สี่​สิบ
800041 Eight hundred thousand and forty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​สี่​สิบ​เอ็ด
800042 Eight hundred thousand and forty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​สี่​สิบ​สอง
800043 Eight hundred thousand and forty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​สี่​สิบ​สาม
800044 Eight hundred thousand and forty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​สี่​สิบ​สี่
800045 Eight hundred thousand and forty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​สิบ​ห้า
800046 Eight hundred thousand and forty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​สิบ​หก
800047 Eight hundred thousand and forty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​สิบ​เจ็ด
800048 Eight hundred thousand and forty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​สี่​สิบ​แปด
800049 Eight hundred thousand and forty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​สี่​สิบ​เก้า
800050 Eight hundred thousand and fiftyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​ห้า​สิบ
800051 Eight hundred thousand and fifty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​ห้า​สิบ​เอ็ด
800052 Eight hundred thousand and fifty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​ห้า​สิบ​สอง
800053 Eight hundred thousand and fifty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​ห้า​สิบ​สาม
800054 Eight hundred thousand and fifty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​ห้า​สิบ​สี่
800055 Eight hundred thousand and fifty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​ห้า​สิบ​ห้า
800056 Eight hundred thousand and fifty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​ห้า​สิบ​หก
800057 Eight hundred thousand and fifty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​ห้า​สิบ​เจ็ด
800058 Eight hundred thousand and fifty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​ห้า​สิบ​แปด
800059 Eight hundred thousand and fifty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​ห้า​สิบ​เก้า
800060 Eight hundred thousand and sixtyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​หก​สิบ
800061 Eight hundred thousand and sixty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​หก​สิบ​เอ็ด
800062 Eight hundred thousand and sixty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​หก​สิบ​สอง
800063 Eight hundred thousand and sixty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​หก​สิบ​สาม
800064 Eight hundred thousand and sixty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​หก​สิบ​สี่
800065 Eight hundred thousand and sixty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​หก​สิบ​ห้า
800066 Eight hundred thousand and sixty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​หก​สิบ​หก
800067 Eight hundred thousand and sixty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​หก​สิบ​เจ็ด
800068 Eight hundred thousand and sixty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​หก​สิบ​แปด
800069 Eight hundred thousand and sixty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​หก​สิบ​เก้า
800070 Eight hundred thousand and seventyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​เจ็ด​สิบ
800071 Eight hundred thousand and seventy oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
800072 Eight hundred thousand and seventy twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​เจ็ด​สิบ​สอง
800073 Eight hundred thousand and seventy threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​เจ็ด​สิบ​สาม
800074 Eight hundred thousand and seventy fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​เจ็ด​สิบ​สี่
800075 Eight hundred thousand and seventy fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​เจ็ด​สิบ​ห้า
800076 Eight hundred thousand and seventy sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​เจ็ด​สิบ​หก
800077 Eight hundred thousand and seventy sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
800078 Eight hundred thousand and seventy eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​เจ็ด​สิบ​แปด
800079 Eight hundred thousand and seventy nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​เจ็ด​สิบ​เก้า
800080 Eight hundred thousand and eightyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เอทที แปด​แสน​แปด​สิบ
800081 Eight hundred thousand and eighty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​แปด​สิบ​เอ็ด
800082 Eight hundred thousand and eighty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​แปด​สิบ​สอง
800083 Eight hundred thousand and eighty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​แปด​สิบ​สาม
800084 Eight hundred thousand and eighty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​แปด​สิบ​สี่
800085 Eight hundred thousand and eighty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​สิบ​ห้า
800086 Eight hundred thousand and eighty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​สิบ​หก
800087 Eight hundred thousand and eighty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​สิบ​เจ็ด
800088 Eight hundred thousand and eighty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​แปด​สิบ​แปด
800089 Eight hundred thousand and eighty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​แปด​สิบ​เก้า
800090 Eight hundred thousand and ninetyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​เก้า​สิบ
800091 Eight hundred thousand and ninety oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​เก้า​สิบ​เอ็ด
800092 Eight hundred thousand and ninety twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​เก้า​สิบ​สอง
800093 Eight hundred thousand and ninety threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​สิบ​สาม
800094 Eight hundred thousand and ninety fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​สิบ​สี่
800095 Eight hundred thousand and ninety fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​สิบ​ห้า
800096 Eight hundred thousand and ninety sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​สิบ​หก
800097 Eight hundred thousand and ninety sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​สิบ​เจ็ด
800098 Eight hundred thousand and ninety eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​เก้า​สิบ​แปด
800099 Eight hundred thousand and ninety nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​สิบ​เก้า
800100 Eight hundred thousand one hundredเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 800001 ถึง 800100 (Eight hundred thousand and one to Eight hundred thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 800101-800200, 800201-800300, 800301-800400, 800401-800500, 800501-800600, 800601-800700, 800701-800800, 800801-800900, 800901-801000, 801001-801100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 799901-800000, 799801-799900, 799701-799800, 799601-799700, 799501-799600, 799401-799500, 799301-799400, 799201-799300, 799101-799200, 799001-799100