วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 799001 ถึง 799100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 799001 ถึง 799100 (Seven hundred ninety nine thousand and one to Seven hundred ninety nine thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
799001 Seven hundred ninety nine thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หนึ่ง
799002 Seven hundred ninety nine thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง
799003 Seven hundred ninety nine thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม
799004 Seven hundred ninety nine thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่
799005 Seven hundred ninety nine thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า
799006 Seven hundred ninety nine thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก
799007 Seven hundred ninety nine thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด
799008 Seven hundred ninety nine thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด
799009 Seven hundred ninety nine thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า
799010 Seven hundred ninety nine thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ
799011 Seven hundred ninety nine thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เอ็ด
799012 Seven hundred ninety nine thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สอง
799013 Seven hundred ninety nine thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สาม
799014 Seven hundred ninety nine thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สี่
799015 Seven hundred ninety nine thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​ห้า
799016 Seven hundred ninety nine thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​หก
799017 Seven hundred ninety nine thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เจ็ด
799018 Seven hundred ninety nine thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​แปด
799019 Seven hundred ninety nine thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เก้า
799020 Seven hundred ninety nine thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ
799021 Seven hundred ninety nine thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
799022 Seven hundred ninety nine thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
799023 Seven hundred ninety nine thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
799024 Seven hundred ninety nine thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
799025 Seven hundred ninety nine thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
799026 Seven hundred ninety nine thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
799027 Seven hundred ninety nine thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
799028 Seven hundred ninety nine thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
799029 Seven hundred ninety nine thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
799030 Seven hundred ninety nine thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ
799031 Seven hundred ninety nine thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
799032 Seven hundred ninety nine thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
799033 Seven hundred ninety nine thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
799034 Seven hundred ninety nine thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
799035 Seven hundred ninety nine thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
799036 Seven hundred ninety nine thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​หก
799037 Seven hundred ninety nine thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
799038 Seven hundred ninety nine thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
799039 Seven hundred ninety nine thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
799040 Seven hundred ninety nine thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ
799041 Seven hundred ninety nine thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
799042 Seven hundred ninety nine thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
799043 Seven hundred ninety nine thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
799044 Seven hundred ninety nine thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
799045 Seven hundred ninety nine thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
799046 Seven hundred ninety nine thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​หก
799047 Seven hundred ninety nine thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
799048 Seven hundred ninety nine thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
799049 Seven hundred ninety nine thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
799050 Seven hundred ninety nine thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ
799051 Seven hundred ninety nine thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
799052 Seven hundred ninety nine thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
799053 Seven hundred ninety nine thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
799054 Seven hundred ninety nine thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
799055 Seven hundred ninety nine thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
799056 Seven hundred ninety nine thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
799057 Seven hundred ninety nine thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
799058 Seven hundred ninety nine thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
799059 Seven hundred ninety nine thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
799060 Seven hundred ninety nine thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ
799061 Seven hundred ninety nine thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
799062 Seven hundred ninety nine thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สอง
799063 Seven hundred ninety nine thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สาม
799064 Seven hundred ninety nine thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สี่
799065 Seven hundred ninety nine thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
799066 Seven hundred ninety nine thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​หก
799067 Seven hundred ninety nine thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
799068 Seven hundred ninety nine thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​แปด
799069 Seven hundred ninety nine thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
799070 Seven hundred ninety nine thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ
799071 Seven hundred ninety nine thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
799072 Seven hundred ninety nine thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
799073 Seven hundred ninety nine thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
799074 Seven hundred ninety nine thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
799075 Seven hundred ninety nine thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
799076 Seven hundred ninety nine thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
799077 Seven hundred ninety nine thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
799078 Seven hundred ninety nine thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
799079 Seven hundred ninety nine thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
799080 Seven hundred ninety nine thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ
799081 Seven hundred ninety nine thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
799082 Seven hundred ninety nine thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
799083 Seven hundred ninety nine thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
799084 Seven hundred ninety nine thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
799085 Seven hundred ninety nine thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
799086 Seven hundred ninety nine thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​หก
799087 Seven hundred ninety nine thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
799088 Seven hundred ninety nine thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
799089 Seven hundred ninety nine thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
799090 Seven hundred ninety nine thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ
799091 Seven hundred ninety nine thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
799092 Seven hundred ninety nine thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
799093 Seven hundred ninety nine thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
799094 Seven hundred ninety nine thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
799095 Seven hundred ninety nine thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
799096 Seven hundred ninety nine thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
799097 Seven hundred ninety nine thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
799098 Seven hundred ninety nine thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
799099 Seven hundred ninety nine thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
799100 Seven hundred ninety nine thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 799001 ถึง 799100 (Seven hundred ninety nine thousand and one to Seven hundred ninety nine thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน