วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 798001 ถึง 798100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 798001 ถึง 798100 (Seven hundred ninety eight thousand and one to Seven hundred ninety eight thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
798001 Seven hundred ninety eight thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง
798002 Seven hundred ninety eight thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง
798003 Seven hundred ninety eight thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม
798004 Seven hundred ninety eight thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่
798005 Seven hundred ninety eight thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า
798006 Seven hundred ninety eight thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก
798007 Seven hundred ninety eight thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด
798008 Seven hundred ninety eight thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด
798009 Seven hundred ninety eight thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า
798010 Seven hundred ninety eight thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ
798011 Seven hundred ninety eight thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เอ็ด
798012 Seven hundred ninety eight thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สอง
798013 Seven hundred ninety eight thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สาม
798014 Seven hundred ninety eight thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สี่
798015 Seven hundred ninety eight thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​ห้า
798016 Seven hundred ninety eight thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​หก
798017 Seven hundred ninety eight thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เจ็ด
798018 Seven hundred ninety eight thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​แปด
798019 Seven hundred ninety eight thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เก้า
798020 Seven hundred ninety eight thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ
798021 Seven hundred ninety eight thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
798022 Seven hundred ninety eight thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สอง
798023 Seven hundred ninety eight thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สาม
798024 Seven hundred ninety eight thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สี่
798025 Seven hundred ninety eight thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
798026 Seven hundred ninety eight thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​หก
798027 Seven hundred ninety eight thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
798028 Seven hundred ninety eight thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​แปด
798029 Seven hundred ninety eight thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
798030 Seven hundred ninety eight thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ
798031 Seven hundred ninety eight thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
798032 Seven hundred ninety eight thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สอง
798033 Seven hundred ninety eight thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สาม
798034 Seven hundred ninety eight thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สี่
798035 Seven hundred ninety eight thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​ห้า
798036 Seven hundred ninety eight thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​หก
798037 Seven hundred ninety eight thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
798038 Seven hundred ninety eight thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​แปด
798039 Seven hundred ninety eight thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เก้า
798040 Seven hundred ninety eight thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ
798041 Seven hundred ninety eight thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
798042 Seven hundred ninety eight thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สอง
798043 Seven hundred ninety eight thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สาม
798044 Seven hundred ninety eight thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สี่
798045 Seven hundred ninety eight thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​ห้า
798046 Seven hundred ninety eight thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​หก
798047 Seven hundred ninety eight thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
798048 Seven hundred ninety eight thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​แปด
798049 Seven hundred ninety eight thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เก้า
798050 Seven hundred ninety eight thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ
798051 Seven hundred ninety eight thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
798052 Seven hundred ninety eight thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สอง
798053 Seven hundred ninety eight thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สาม
798054 Seven hundred ninety eight thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สี่
798055 Seven hundred ninety eight thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
798056 Seven hundred ninety eight thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​หก
798057 Seven hundred ninety eight thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
798058 Seven hundred ninety eight thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​แปด
798059 Seven hundred ninety eight thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
798060 Seven hundred ninety eight thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ
798061 Seven hundred ninety eight thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
798062 Seven hundred ninety eight thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สอง
798063 Seven hundred ninety eight thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สาม
798064 Seven hundred ninety eight thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สี่
798065 Seven hundred ninety eight thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​ห้า
798066 Seven hundred ninety eight thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​หก
798067 Seven hundred ninety eight thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
798068 Seven hundred ninety eight thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​แปด
798069 Seven hundred ninety eight thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เก้า
798070 Seven hundred ninety eight thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ
798071 Seven hundred ninety eight thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
798072 Seven hundred ninety eight thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
798073 Seven hundred ninety eight thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
798074 Seven hundred ninety eight thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
798075 Seven hundred ninety eight thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
798076 Seven hundred ninety eight thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
798077 Seven hundred ninety eight thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
798078 Seven hundred ninety eight thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
798079 Seven hundred ninety eight thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
798080 Seven hundred ninety eight thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ
798081 Seven hundred ninety eight thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
798082 Seven hundred ninety eight thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สอง
798083 Seven hundred ninety eight thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สาม
798084 Seven hundred ninety eight thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สี่
798085 Seven hundred ninety eight thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​ห้า
798086 Seven hundred ninety eight thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​หก
798087 Seven hundred ninety eight thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
798088 Seven hundred ninety eight thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​แปด
798089 Seven hundred ninety eight thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เก้า
798090 Seven hundred ninety eight thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ
798091 Seven hundred ninety eight thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
798092 Seven hundred ninety eight thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สอง
798093 Seven hundred ninety eight thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สาม
798094 Seven hundred ninety eight thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สี่
798095 Seven hundred ninety eight thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
798096 Seven hundred ninety eight thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​หก
798097 Seven hundred ninety eight thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
798098 Seven hundred ninety eight thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​แปด
798099 Seven hundred ninety eight thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
798100 Seven hundred ninety eight thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 798001 ถึง 798100 (Seven hundred ninety eight thousand and one to Seven hundred ninety eight thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน