วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 797001 ถึง 797100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 797001 ถึง 797100 (Seven hundred ninety seven thousand and one to Seven hundred ninety seven thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
797001 Seven hundred ninety seven thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หนึ่ง
797002 Seven hundred ninety seven thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สอง
797003 Seven hundred ninety seven thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม
797004 Seven hundred ninety seven thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่
797005 Seven hundred ninety seven thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า
797006 Seven hundred ninety seven thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก
797007 Seven hundred ninety seven thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด
797008 Seven hundred ninety seven thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด
797009 Seven hundred ninety seven thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า
797010 Seven hundred ninety seven thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ
797011 Seven hundred ninety seven thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เอ็ด
797012 Seven hundred ninety seven thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สอง
797013 Seven hundred ninety seven thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สาม
797014 Seven hundred ninety seven thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สี่
797015 Seven hundred ninety seven thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​ห้า
797016 Seven hundred ninety seven thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​หก
797017 Seven hundred ninety seven thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เจ็ด
797018 Seven hundred ninety seven thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​แปด
797019 Seven hundred ninety seven thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เก้า
797020 Seven hundred ninety seven thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ
797021 Seven hundred ninety seven thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
797022 Seven hundred ninety seven thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สอง
797023 Seven hundred ninety seven thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สาม
797024 Seven hundred ninety seven thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สี่
797025 Seven hundred ninety seven thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
797026 Seven hundred ninety seven thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​หก
797027 Seven hundred ninety seven thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
797028 Seven hundred ninety seven thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​แปด
797029 Seven hundred ninety seven thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
797030 Seven hundred ninety seven thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ
797031 Seven hundred ninety seven thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
797032 Seven hundred ninety seven thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สอง
797033 Seven hundred ninety seven thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สาม
797034 Seven hundred ninety seven thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สี่
797035 Seven hundred ninety seven thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​ห้า
797036 Seven hundred ninety seven thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​หก
797037 Seven hundred ninety seven thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
797038 Seven hundred ninety seven thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​แปด
797039 Seven hundred ninety seven thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เก้า
797040 Seven hundred ninety seven thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ
797041 Seven hundred ninety seven thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
797042 Seven hundred ninety seven thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สอง
797043 Seven hundred ninety seven thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สาม
797044 Seven hundred ninety seven thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สี่
797045 Seven hundred ninety seven thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​ห้า
797046 Seven hundred ninety seven thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​หก
797047 Seven hundred ninety seven thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
797048 Seven hundred ninety seven thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​แปด
797049 Seven hundred ninety seven thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เก้า
797050 Seven hundred ninety seven thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ
797051 Seven hundred ninety seven thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
797052 Seven hundred ninety seven thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สอง
797053 Seven hundred ninety seven thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สาม
797054 Seven hundred ninety seven thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สี่
797055 Seven hundred ninety seven thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
797056 Seven hundred ninety seven thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​หก
797057 Seven hundred ninety seven thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
797058 Seven hundred ninety seven thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​แปด
797059 Seven hundred ninety seven thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
797060 Seven hundred ninety seven thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ
797061 Seven hundred ninety seven thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
797062 Seven hundred ninety seven thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สอง
797063 Seven hundred ninety seven thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สาม
797064 Seven hundred ninety seven thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สี่
797065 Seven hundred ninety seven thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​ห้า
797066 Seven hundred ninety seven thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​หก
797067 Seven hundred ninety seven thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
797068 Seven hundred ninety seven thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​แปด
797069 Seven hundred ninety seven thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เก้า
797070 Seven hundred ninety seven thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ
797071 Seven hundred ninety seven thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
797072 Seven hundred ninety seven thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
797073 Seven hundred ninety seven thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
797074 Seven hundred ninety seven thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
797075 Seven hundred ninety seven thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
797076 Seven hundred ninety seven thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
797077 Seven hundred ninety seven thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
797078 Seven hundred ninety seven thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
797079 Seven hundred ninety seven thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
797080 Seven hundred ninety seven thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ
797081 Seven hundred ninety seven thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
797082 Seven hundred ninety seven thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สอง
797083 Seven hundred ninety seven thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สาม
797084 Seven hundred ninety seven thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สี่
797085 Seven hundred ninety seven thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​ห้า
797086 Seven hundred ninety seven thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​หก
797087 Seven hundred ninety seven thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
797088 Seven hundred ninety seven thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​แปด
797089 Seven hundred ninety seven thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เก้า
797090 Seven hundred ninety seven thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ
797091 Seven hundred ninety seven thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
797092 Seven hundred ninety seven thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สอง
797093 Seven hundred ninety seven thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สาม
797094 Seven hundred ninety seven thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สี่
797095 Seven hundred ninety seven thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
797096 Seven hundred ninety seven thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​หก
797097 Seven hundred ninety seven thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
797098 Seven hundred ninety seven thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​แปด
797099 Seven hundred ninety seven thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
797100 Seven hundred ninety seven thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 797001 ถึง 797100 (Seven hundred ninety seven thousand and one to Seven hundred ninety seven thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน