วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 796001 ถึง 796100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 796001 ถึง 796100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 796001 ถึง 796100 (Seven hundred ninety six thousand and one to Seven hundred ninety six thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
796001 Seven hundred ninety six thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง
796002 Seven hundred ninety six thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง
796003 Seven hundred ninety six thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม
796004 Seven hundred ninety six thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่
796005 Seven hundred ninety six thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า
796006 Seven hundred ninety six thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก
796007 Seven hundred ninety six thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด
796008 Seven hundred ninety six thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด
796009 Seven hundred ninety six thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า
796010 Seven hundred ninety six thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ
796011 Seven hundred ninety six thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เอ็ด
796012 Seven hundred ninety six thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สอง
796013 Seven hundred ninety six thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สาม
796014 Seven hundred ninety six thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สี่
796015 Seven hundred ninety six thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​ห้า
796016 Seven hundred ninety six thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​หก
796017 Seven hundred ninety six thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เจ็ด
796018 Seven hundred ninety six thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​แปด
796019 Seven hundred ninety six thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เก้า
796020 Seven hundred ninety six thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ
796021 Seven hundred ninety six thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
796022 Seven hundred ninety six thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สอง
796023 Seven hundred ninety six thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สาม
796024 Seven hundred ninety six thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สี่
796025 Seven hundred ninety six thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
796026 Seven hundred ninety six thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​หก
796027 Seven hundred ninety six thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
796028 Seven hundred ninety six thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​แปด
796029 Seven hundred ninety six thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
796030 Seven hundred ninety six thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ
796031 Seven hundred ninety six thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
796032 Seven hundred ninety six thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สอง
796033 Seven hundred ninety six thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สาม
796034 Seven hundred ninety six thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สี่
796035 Seven hundred ninety six thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​ห้า
796036 Seven hundred ninety six thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​หก
796037 Seven hundred ninety six thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
796038 Seven hundred ninety six thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​แปด
796039 Seven hundred ninety six thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เก้า
796040 Seven hundred ninety six thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ
796041 Seven hundred ninety six thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
796042 Seven hundred ninety six thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สอง
796043 Seven hundred ninety six thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สาม
796044 Seven hundred ninety six thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สี่
796045 Seven hundred ninety six thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​ห้า
796046 Seven hundred ninety six thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​หก
796047 Seven hundred ninety six thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
796048 Seven hundred ninety six thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​แปด
796049 Seven hundred ninety six thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เก้า
796050 Seven hundred ninety six thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ
796051 Seven hundred ninety six thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
796052 Seven hundred ninety six thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สอง
796053 Seven hundred ninety six thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สาม
796054 Seven hundred ninety six thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สี่
796055 Seven hundred ninety six thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
796056 Seven hundred ninety six thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​หก
796057 Seven hundred ninety six thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
796058 Seven hundred ninety six thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​แปด
796059 Seven hundred ninety six thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
796060 Seven hundred ninety six thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ
796061 Seven hundred ninety six thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
796062 Seven hundred ninety six thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สอง
796063 Seven hundred ninety six thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สาม
796064 Seven hundred ninety six thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สี่
796065 Seven hundred ninety six thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​ห้า
796066 Seven hundred ninety six thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​หก
796067 Seven hundred ninety six thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
796068 Seven hundred ninety six thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​แปด
796069 Seven hundred ninety six thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เก้า
796070 Seven hundred ninety six thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ
796071 Seven hundred ninety six thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
796072 Seven hundred ninety six thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
796073 Seven hundred ninety six thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
796074 Seven hundred ninety six thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
796075 Seven hundred ninety six thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
796076 Seven hundred ninety six thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
796077 Seven hundred ninety six thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
796078 Seven hundred ninety six thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
796079 Seven hundred ninety six thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
796080 Seven hundred ninety six thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ
796081 Seven hundred ninety six thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
796082 Seven hundred ninety six thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สอง
796083 Seven hundred ninety six thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สาม
796084 Seven hundred ninety six thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สี่
796085 Seven hundred ninety six thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​ห้า
796086 Seven hundred ninety six thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​หก
796087 Seven hundred ninety six thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
796088 Seven hundred ninety six thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​แปด
796089 Seven hundred ninety six thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เก้า
796090 Seven hundred ninety six thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ
796091 Seven hundred ninety six thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
796092 Seven hundred ninety six thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สอง
796093 Seven hundred ninety six thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สาม
796094 Seven hundred ninety six thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สี่
796095 Seven hundred ninety six thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
796096 Seven hundred ninety six thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​หก
796097 Seven hundred ninety six thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
796098 Seven hundred ninety six thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​แปด
796099 Seven hundred ninety six thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
796100 Seven hundred ninety six thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 796001 ถึง 796100 (Seven hundred ninety six thousand and one to Seven hundred ninety six thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 796101-796200, 796201-796300, 796301-796400, 796401-796500, 796501-796600, 796601-796700, 796701-796800, 796801-796900, 796901-797000, 797001-797100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 795901-796000, 795801-795900, 795701-795800, 795601-795700, 795501-795600, 795401-795500, 795301-795400, 795201-795300, 795101-795200, 795001-795100