วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 795001 ถึง 795100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 795001 ถึง 795100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 795001 ถึง 795100 (Seven hundred ninety five thousand and one to Seven hundred ninety five thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
795001 Seven hundred ninety five thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง
795002 Seven hundred ninety five thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง
795003 Seven hundred ninety five thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม
795004 Seven hundred ninety five thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่
795005 Seven hundred ninety five thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า
795006 Seven hundred ninety five thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก
795007 Seven hundred ninety five thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด
795008 Seven hundred ninety five thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด
795009 Seven hundred ninety five thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า
795010 Seven hundred ninety five thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ
795011 Seven hundred ninety five thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เอ็ด
795012 Seven hundred ninety five thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สอง
795013 Seven hundred ninety five thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สาม
795014 Seven hundred ninety five thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สี่
795015 Seven hundred ninety five thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​ห้า
795016 Seven hundred ninety five thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​หก
795017 Seven hundred ninety five thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เจ็ด
795018 Seven hundred ninety five thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​แปด
795019 Seven hundred ninety five thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เก้า
795020 Seven hundred ninety five thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ
795021 Seven hundred ninety five thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
795022 Seven hundred ninety five thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
795023 Seven hundred ninety five thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
795024 Seven hundred ninety five thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
795025 Seven hundred ninety five thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
795026 Seven hundred ninety five thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
795027 Seven hundred ninety five thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
795028 Seven hundred ninety five thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
795029 Seven hundred ninety five thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
795030 Seven hundred ninety five thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ
795031 Seven hundred ninety five thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
795032 Seven hundred ninety five thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
795033 Seven hundred ninety five thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
795034 Seven hundred ninety five thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
795035 Seven hundred ninety five thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
795036 Seven hundred ninety five thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​หก
795037 Seven hundred ninety five thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
795038 Seven hundred ninety five thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
795039 Seven hundred ninety five thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
795040 Seven hundred ninety five thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ
795041 Seven hundred ninety five thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
795042 Seven hundred ninety five thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
795043 Seven hundred ninety five thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
795044 Seven hundred ninety five thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
795045 Seven hundred ninety five thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
795046 Seven hundred ninety five thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​หก
795047 Seven hundred ninety five thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
795048 Seven hundred ninety five thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
795049 Seven hundred ninety five thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
795050 Seven hundred ninety five thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ
795051 Seven hundred ninety five thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
795052 Seven hundred ninety five thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
795053 Seven hundred ninety five thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
795054 Seven hundred ninety five thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
795055 Seven hundred ninety five thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
795056 Seven hundred ninety five thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
795057 Seven hundred ninety five thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
795058 Seven hundred ninety five thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
795059 Seven hundred ninety five thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
795060 Seven hundred ninety five thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ
795061 Seven hundred ninety five thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
795062 Seven hundred ninety five thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สอง
795063 Seven hundred ninety five thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สาม
795064 Seven hundred ninety five thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สี่
795065 Seven hundred ninety five thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
795066 Seven hundred ninety five thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​หก
795067 Seven hundred ninety five thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
795068 Seven hundred ninety five thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​แปด
795069 Seven hundred ninety five thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
795070 Seven hundred ninety five thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ
795071 Seven hundred ninety five thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
795072 Seven hundred ninety five thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
795073 Seven hundred ninety five thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
795074 Seven hundred ninety five thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
795075 Seven hundred ninety five thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
795076 Seven hundred ninety five thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
795077 Seven hundred ninety five thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
795078 Seven hundred ninety five thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
795079 Seven hundred ninety five thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
795080 Seven hundred ninety five thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ
795081 Seven hundred ninety five thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
795082 Seven hundred ninety five thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
795083 Seven hundred ninety five thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
795084 Seven hundred ninety five thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
795085 Seven hundred ninety five thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
795086 Seven hundred ninety five thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​หก
795087 Seven hundred ninety five thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
795088 Seven hundred ninety five thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
795089 Seven hundred ninety five thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
795090 Seven hundred ninety five thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ
795091 Seven hundred ninety five thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
795092 Seven hundred ninety five thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
795093 Seven hundred ninety five thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
795094 Seven hundred ninety five thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
795095 Seven hundred ninety five thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
795096 Seven hundred ninety five thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
795097 Seven hundred ninety five thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
795098 Seven hundred ninety five thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
795099 Seven hundred ninety five thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
795100 Seven hundred ninety five thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 795001 ถึง 795100 (Seven hundred ninety five thousand and one to Seven hundred ninety five thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 795101-795200, 795201-795300, 795301-795400, 795401-795500, 795501-795600, 795601-795700, 795701-795800, 795801-795900, 795901-796000, 796001-796100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 794901-795000, 794801-794900, 794701-794800, 794601-794700, 794501-794600, 794401-794500, 794301-794400, 794201-794300, 794101-794200, 794001-794100