วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 793001 ถึง 793100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 793001 ถึง 793100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 793001 ถึง 793100 (Seven hundred ninety three thousand and one to Seven hundred ninety three thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
793001 Seven hundred ninety three thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง
793002 Seven hundred ninety three thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สอง
793003 Seven hundred ninety three thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม
793004 Seven hundred ninety three thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่
793005 Seven hundred ninety three thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า
793006 Seven hundred ninety three thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​หก
793007 Seven hundred ninety three thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด
793008 Seven hundred ninety three thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด
793009 Seven hundred ninety three thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า
793010 Seven hundred ninety three thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สิบ
793011 Seven hundred ninety three thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เอ็ด
793012 Seven hundred ninety three thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สอง
793013 Seven hundred ninety three thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สาม
793014 Seven hundred ninety three thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สี่
793015 Seven hundred ninety three thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​ห้า
793016 Seven hundred ninety three thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​หก
793017 Seven hundred ninety three thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เจ็ด
793018 Seven hundred ninety three thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​แปด
793019 Seven hundred ninety three thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เก้า
793020 Seven hundred ninety three thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ
793021 Seven hundred ninety three thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
793022 Seven hundred ninety three thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สอง
793023 Seven hundred ninety three thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สาม
793024 Seven hundred ninety three thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สี่
793025 Seven hundred ninety three thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
793026 Seven hundred ninety three thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​หก
793027 Seven hundred ninety three thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
793028 Seven hundred ninety three thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​แปด
793029 Seven hundred ninety three thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
793030 Seven hundred ninety three thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ
793031 Seven hundred ninety three thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
793032 Seven hundred ninety three thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สอง
793033 Seven hundred ninety three thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สาม
793034 Seven hundred ninety three thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สี่
793035 Seven hundred ninety three thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​ห้า
793036 Seven hundred ninety three thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​หก
793037 Seven hundred ninety three thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
793038 Seven hundred ninety three thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​แปด
793039 Seven hundred ninety three thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เก้า
793040 Seven hundred ninety three thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ
793041 Seven hundred ninety three thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
793042 Seven hundred ninety three thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สอง
793043 Seven hundred ninety three thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สาม
793044 Seven hundred ninety three thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สี่
793045 Seven hundred ninety three thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​ห้า
793046 Seven hundred ninety three thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​หก
793047 Seven hundred ninety three thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
793048 Seven hundred ninety three thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​แปด
793049 Seven hundred ninety three thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เก้า
793050 Seven hundred ninety three thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ
793051 Seven hundred ninety three thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
793052 Seven hundred ninety three thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สอง
793053 Seven hundred ninety three thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สาม
793054 Seven hundred ninety three thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สี่
793055 Seven hundred ninety three thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
793056 Seven hundred ninety three thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​หก
793057 Seven hundred ninety three thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
793058 Seven hundred ninety three thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​แปด
793059 Seven hundred ninety three thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
793060 Seven hundred ninety three thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ
793061 Seven hundred ninety three thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
793062 Seven hundred ninety three thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สอง
793063 Seven hundred ninety three thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สาม
793064 Seven hundred ninety three thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สี่
793065 Seven hundred ninety three thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​ห้า
793066 Seven hundred ninety three thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​หก
793067 Seven hundred ninety three thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
793068 Seven hundred ninety three thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​แปด
793069 Seven hundred ninety three thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เก้า
793070 Seven hundred ninety three thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ
793071 Seven hundred ninety three thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
793072 Seven hundred ninety three thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
793073 Seven hundred ninety three thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
793074 Seven hundred ninety three thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
793075 Seven hundred ninety three thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
793076 Seven hundred ninety three thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
793077 Seven hundred ninety three thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
793078 Seven hundred ninety three thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
793079 Seven hundred ninety three thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
793080 Seven hundred ninety three thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ
793081 Seven hundred ninety three thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
793082 Seven hundred ninety three thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สอง
793083 Seven hundred ninety three thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สาม
793084 Seven hundred ninety three thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สี่
793085 Seven hundred ninety three thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​ห้า
793086 Seven hundred ninety three thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​หก
793087 Seven hundred ninety three thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
793088 Seven hundred ninety three thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​แปด
793089 Seven hundred ninety three thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เก้า
793090 Seven hundred ninety three thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ
793091 Seven hundred ninety three thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
793092 Seven hundred ninety three thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สอง
793093 Seven hundred ninety three thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สาม
793094 Seven hundred ninety three thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สี่
793095 Seven hundred ninety three thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
793096 Seven hundred ninety three thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​หก
793097 Seven hundred ninety three thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
793098 Seven hundred ninety three thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​แปด
793099 Seven hundred ninety three thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
793100 Seven hundred ninety three thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 793001 ถึง 793100 (Seven hundred ninety three thousand and one to Seven hundred ninety three thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 793101-793200, 793201-793300, 793301-793400, 793401-793500, 793501-793600, 793601-793700, 793701-793800, 793801-793900, 793901-794000, 794001-794100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 792901-793000, 792801-792900, 792701-792800, 792601-792700, 792501-792600, 792401-792500, 792301-792400, 792201-792300, 792101-792200, 792001-792100