วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 792001 ถึง 792100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 792001 ถึง 792100 (Seven hundred ninety two thousand and one to Seven hundred ninety two thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
792001 Seven hundred ninety two thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง
792002 Seven hundred ninety two thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง
792003 Seven hundred ninety two thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม
792004 Seven hundred ninety two thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่
792005 Seven hundred ninety two thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า
792006 Seven hundred ninety two thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก
792007 Seven hundred ninety two thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด
792008 Seven hundred ninety two thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด
792009 Seven hundred ninety two thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า
792010 Seven hundred ninety two thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ
792011 Seven hundred ninety two thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เอ็ด
792012 Seven hundred ninety two thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สอง
792013 Seven hundred ninety two thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สาม
792014 Seven hundred ninety two thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สี่
792015 Seven hundred ninety two thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​ห้า
792016 Seven hundred ninety two thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​หก
792017 Seven hundred ninety two thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เจ็ด
792018 Seven hundred ninety two thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​แปด
792019 Seven hundred ninety two thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เก้า
792020 Seven hundred ninety two thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ
792021 Seven hundred ninety two thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
792022 Seven hundred ninety two thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
792023 Seven hundred ninety two thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
792024 Seven hundred ninety two thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
792025 Seven hundred ninety two thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
792026 Seven hundred ninety two thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​หก
792027 Seven hundred ninety two thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
792028 Seven hundred ninety two thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
792029 Seven hundred ninety two thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
792030 Seven hundred ninety two thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ
792031 Seven hundred ninety two thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
792032 Seven hundred ninety two thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สอง
792033 Seven hundred ninety two thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สาม
792034 Seven hundred ninety two thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สี่
792035 Seven hundred ninety two thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
792036 Seven hundred ninety two thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​หก
792037 Seven hundred ninety two thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
792038 Seven hundred ninety two thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​แปด
792039 Seven hundred ninety two thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
792040 Seven hundred ninety two thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ
792041 Seven hundred ninety two thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
792042 Seven hundred ninety two thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สอง
792043 Seven hundred ninety two thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สาม
792044 Seven hundred ninety two thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สี่
792045 Seven hundred ninety two thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
792046 Seven hundred ninety two thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​หก
792047 Seven hundred ninety two thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
792048 Seven hundred ninety two thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​แปด
792049 Seven hundred ninety two thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
792050 Seven hundred ninety two thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ
792051 Seven hundred ninety two thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
792052 Seven hundred ninety two thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
792053 Seven hundred ninety two thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
792054 Seven hundred ninety two thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
792055 Seven hundred ninety two thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
792056 Seven hundred ninety two thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​หก
792057 Seven hundred ninety two thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
792058 Seven hundred ninety two thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
792059 Seven hundred ninety two thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
792060 Seven hundred ninety two thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ
792061 Seven hundred ninety two thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
792062 Seven hundred ninety two thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สอง
792063 Seven hundred ninety two thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สาม
792064 Seven hundred ninety two thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สี่
792065 Seven hundred ninety two thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​ห้า
792066 Seven hundred ninety two thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​หก
792067 Seven hundred ninety two thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
792068 Seven hundred ninety two thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​แปด
792069 Seven hundred ninety two thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เก้า
792070 Seven hundred ninety two thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ
792071 Seven hundred ninety two thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
792072 Seven hundred ninety two thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
792073 Seven hundred ninety two thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
792074 Seven hundred ninety two thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
792075 Seven hundred ninety two thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
792076 Seven hundred ninety two thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
792077 Seven hundred ninety two thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
792078 Seven hundred ninety two thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
792079 Seven hundred ninety two thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
792080 Seven hundred ninety two thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ
792081 Seven hundred ninety two thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
792082 Seven hundred ninety two thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สอง
792083 Seven hundred ninety two thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สาม
792084 Seven hundred ninety two thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สี่
792085 Seven hundred ninety two thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
792086 Seven hundred ninety two thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​หก
792087 Seven hundred ninety two thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
792088 Seven hundred ninety two thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​แปด
792089 Seven hundred ninety two thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
792090 Seven hundred ninety two thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ
792091 Seven hundred ninety two thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
792092 Seven hundred ninety two thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
792093 Seven hundred ninety two thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
792094 Seven hundred ninety two thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
792095 Seven hundred ninety two thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
792096 Seven hundred ninety two thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​หก
792097 Seven hundred ninety two thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
792098 Seven hundred ninety two thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
792099 Seven hundred ninety two thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
792100 Seven hundred ninety two thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 792001 ถึง 792100 (Seven hundred ninety two thousand and one to Seven hundred ninety two thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน