วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 790201 ถึง 790300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 790201 ถึง 790300 (Seven hundred ninety thousand two hundred and one to Seven hundred ninety thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
790201 Seven hundred ninety thousand two hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​หนึ่ง
790202 Seven hundred ninety thousand two hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สอง
790203 Seven hundred ninety thousand two hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม
790204 Seven hundred ninety thousand two hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่
790205 Seven hundred ninety thousand two hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า
790206 Seven hundred ninety thousand two hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​หก
790207 Seven hundred ninety thousand two hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด
790208 Seven hundred ninety thousand two hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด
790209 Seven hundred ninety thousand two hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า
790210 Seven hundred ninety thousand two hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ
790211 Seven hundred ninety thousand two hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
790212 Seven hundred ninety thousand two hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
790213 Seven hundred ninety thousand two hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
790214 Seven hundred ninety thousand two hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
790215 Seven hundred ninety thousand two hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
790216 Seven hundred ninety thousand two hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​หก
790217 Seven hundred ninety thousand two hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
790218 Seven hundred ninety thousand two hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
790219 Seven hundred ninety thousand two hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
790220 Seven hundred ninety thousand two hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
790221 Seven hundred ninety thousand two hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
790222 Seven hundred ninety thousand two hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
790223 Seven hundred ninety thousand two hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
790224 Seven hundred ninety thousand two hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
790225 Seven hundred ninety thousand two hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
790226 Seven hundred ninety thousand two hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
790227 Seven hundred ninety thousand two hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
790228 Seven hundred ninety thousand two hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
790229 Seven hundred ninety thousand two hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
790230 Seven hundred ninety thousand two hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
790231 Seven hundred ninety thousand two hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
790232 Seven hundred ninety thousand two hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
790233 Seven hundred ninety thousand two hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
790234 Seven hundred ninety thousand two hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
790235 Seven hundred ninety thousand two hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
790236 Seven hundred ninety thousand two hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
790237 Seven hundred ninety thousand two hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
790238 Seven hundred ninety thousand two hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
790239 Seven hundred ninety thousand two hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
790240 Seven hundred ninety thousand two hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
790241 Seven hundred ninety thousand two hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
790242 Seven hundred ninety thousand two hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
790243 Seven hundred ninety thousand two hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
790244 Seven hundred ninety thousand two hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
790245 Seven hundred ninety thousand two hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
790246 Seven hundred ninety thousand two hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
790247 Seven hundred ninety thousand two hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
790248 Seven hundred ninety thousand two hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
790249 Seven hundred ninety thousand two hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
790250 Seven hundred ninety thousand two hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
790251 Seven hundred ninety thousand two hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
790252 Seven hundred ninety thousand two hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
790253 Seven hundred ninety thousand two hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
790254 Seven hundred ninety thousand two hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
790255 Seven hundred ninety thousand two hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
790256 Seven hundred ninety thousand two hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
790257 Seven hundred ninety thousand two hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
790258 Seven hundred ninety thousand two hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
790259 Seven hundred ninety thousand two hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
790260 Seven hundred ninety thousand two hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ
790261 Seven hundred ninety thousand two hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
790262 Seven hundred ninety thousand two hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
790263 Seven hundred ninety thousand two hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
790264 Seven hundred ninety thousand two hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
790265 Seven hundred ninety thousand two hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
790266 Seven hundred ninety thousand two hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
790267 Seven hundred ninety thousand two hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
790268 Seven hundred ninety thousand two hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
790269 Seven hundred ninety thousand two hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
790270 Seven hundred ninety thousand two hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
790271 Seven hundred ninety thousand two hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
790272 Seven hundred ninety thousand two hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
790273 Seven hundred ninety thousand two hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
790274 Seven hundred ninety thousand two hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
790275 Seven hundred ninety thousand two hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
790276 Seven hundred ninety thousand two hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
790277 Seven hundred ninety thousand two hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
790278 Seven hundred ninety thousand two hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
790279 Seven hundred ninety thousand two hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
790280 Seven hundred ninety thousand two hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
790281 Seven hundred ninety thousand two hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
790282 Seven hundred ninety thousand two hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
790283 Seven hundred ninety thousand two hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
790284 Seven hundred ninety thousand two hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
790285 Seven hundred ninety thousand two hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
790286 Seven hundred ninety thousand two hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
790287 Seven hundred ninety thousand two hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
790288 Seven hundred ninety thousand two hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
790289 Seven hundred ninety thousand two hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
790290 Seven hundred ninety thousand two hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
790291 Seven hundred ninety thousand two hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
790292 Seven hundred ninety thousand two hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
790293 Seven hundred ninety thousand two hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
790294 Seven hundred ninety thousand two hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
790295 Seven hundred ninety thousand two hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
790296 Seven hundred ninety thousand two hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
790297 Seven hundred ninety thousand two hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
790298 Seven hundred ninety thousand two hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
790299 Seven hundred ninety thousand two hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
790300 Seven hundred ninety thousand three hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 790201 ถึง 790300 (Seven hundred ninety thousand two hundred and one to Seven hundred ninety thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน