วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 7901 ถึง 8000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 7901 ถึง 8000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 7901 ถึง 8000 (Seven thousand nine hundred and one to Eight thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
7901 Seven thousand nine hundred and oneเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
7902 Seven thousand nine hundred and twoเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
7903 Seven thousand nine hundred and threeเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
7904 Seven thousand nine hundred and fourเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
7905 Seven thousand nine hundred and fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
7906 Seven thousand nine hundred and sixเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​หก
7907 Seven thousand nine hundred and sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
7908 Seven thousand nine hundred and eightเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
7909 Seven thousand nine hundred and nineเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
7910 Seven thousand nine hundred and tenเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
7911 Seven thousand nine hundred and elevenเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
7912 Seven thousand nine hundred and twelveเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
7913 Seven thousand nine hundred and thirteenเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
7914 Seven thousand nine hundred and fourteenเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
7915 Seven thousand nine hundred and fifteenเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
7916 Seven thousand nine hundred and sixteenเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
7917 Seven thousand nine hundred and seventeenเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
7918 Seven thousand nine hundred and eighteenเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
7919 Seven thousand nine hundred and nineteenเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
7920 Seven thousand nine hundred and twentyเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
7921 Seven thousand nine hundred and twenty oneเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
7922 Seven thousand nine hundred and twenty twoเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
7923 Seven thousand nine hundred and twenty threeเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
7924 Seven thousand nine hundred and twenty fourเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
7925 Seven thousand nine hundred and twenty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
7926 Seven thousand nine hundred and twenty sixเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
7927 Seven thousand nine hundred and twenty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
7928 Seven thousand nine hundred and twenty eightเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
7929 Seven thousand nine hundred and twenty nineเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
7930 Seven thousand nine hundred and thirtyเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
7931 Seven thousand nine hundred and thirty oneเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
7932 Seven thousand nine hundred and thirty twoเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
7933 Seven thousand nine hundred and thirty threeเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
7934 Seven thousand nine hundred and thirty fourเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
7935 Seven thousand nine hundred and thirty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
7936 Seven thousand nine hundred and thirty sixเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
7937 Seven thousand nine hundred and thirty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
7938 Seven thousand nine hundred and thirty eightเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
7939 Seven thousand nine hundred and thirty nineเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
7940 Seven thousand nine hundred and fortyเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
7941 Seven thousand nine hundred and forty oneเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
7942 Seven thousand nine hundred and forty twoเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
7943 Seven thousand nine hundred and forty threeเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
7944 Seven thousand nine hundred and forty fourเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
7945 Seven thousand nine hundred and forty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
7946 Seven thousand nine hundred and forty sixเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
7947 Seven thousand nine hundred and forty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
7948 Seven thousand nine hundred and forty eightเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
7949 Seven thousand nine hundred and forty nineเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
7950 Seven thousand nine hundred and fiftyเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
7951 Seven thousand nine hundred and fifty oneเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
7952 Seven thousand nine hundred and fifty twoเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
7953 Seven thousand nine hundred and fifty threeเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
7954 Seven thousand nine hundred and fifty fourเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
7955 Seven thousand nine hundred and fifty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
7956 Seven thousand nine hundred and fifty sixเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
7957 Seven thousand nine hundred and fifty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
7958 Seven thousand nine hundred and fifty eightเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
7959 Seven thousand nine hundred and fifty nineเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
7960 Seven thousand nine hundred and sixtyเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
7961 Seven thousand nine hundred and sixty oneเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
7962 Seven thousand nine hundred and sixty twoเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
7963 Seven thousand nine hundred and sixty threeเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
7964 Seven thousand nine hundred and sixty fourเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
7965 Seven thousand nine hundred and sixty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
7966 Seven thousand nine hundred and sixty sixเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
7967 Seven thousand nine hundred and sixty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
7968 Seven thousand nine hundred and sixty eightเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
7969 Seven thousand nine hundred and sixty nineเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
7970 Seven thousand nine hundred and seventyเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
7971 Seven thousand nine hundred and seventy oneเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
7972 Seven thousand nine hundred and seventy twoเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
7973 Seven thousand nine hundred and seventy threeเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
7974 Seven thousand nine hundred and seventy fourเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
7975 Seven thousand nine hundred and seventy fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
7976 Seven thousand nine hundred and seventy sixเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
7977 Seven thousand nine hundred and seventy sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
7978 Seven thousand nine hundred and seventy eightเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
7979 Seven thousand nine hundred and seventy nineเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
7980 Seven thousand nine hundred and eightyเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
7981 Seven thousand nine hundred and eighty oneเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
7982 Seven thousand nine hundred and eighty twoเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
7983 Seven thousand nine hundred and eighty threeเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
7984 Seven thousand nine hundred and eighty fourเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
7985 Seven thousand nine hundred and eighty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
7986 Seven thousand nine hundred and eighty sixเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
7987 Seven thousand nine hundred and eighty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
7988 Seven thousand nine hundred and eighty eightเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
7989 Seven thousand nine hundred and eighty nineเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
7990 Seven thousand nine hundred and ninetyเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
7991 Seven thousand nine hundred and ninety oneเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
7992 Seven thousand nine hundred and ninety twoเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
7993 Seven thousand nine hundred and ninety threeเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
7994 Seven thousand nine hundred and ninety fourเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
7995 Seven thousand nine hundred and ninety fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
7996 Seven thousand nine hundred and ninety sixเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
7997 Seven thousand nine hundred and ninety sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
7998 Seven thousand nine hundred and ninety eightเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
7999 Seven thousand nine hundred and ninety nineเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
8000 Eight thousandเอท เธาซันด์ แปด​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 7901 ถึง 8000 (Seven thousand nine hundred and one to Eight thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 8001-8100, 8101-8200, 8201-8300, 8301-8400, 8401-8500, 8501-8600, 8601-8700, 8701-8800, 8801-8900, 8901-9000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 7801-7900, 7701-7800, 7601-7700, 7501-7600, 7401-7500, 7301-7400, 7201-7300, 7101-7200, 7001-7100, 6901-7000