วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 790001 ถึง 790100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 790001 ถึง 790100 (Seven hundred ninety thousand and one to Seven hundred ninety thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
790001 Seven hundred ninety thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง
790002 Seven hundred ninety thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง
790003 Seven hundred ninety thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม
790004 Seven hundred ninety thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่
790005 Seven hundred ninety thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า
790006 Seven hundred ninety thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก
790007 Seven hundred ninety thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด
790008 Seven hundred ninety thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด
790009 Seven hundred ninety thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า
790010 Seven hundred ninety thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สิบ
790011 Seven hundred ninety thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สิบ​เอ็ด
790012 Seven hundred ninety thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สิบ​สอง
790013 Seven hundred ninety thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สิบ​สาม
790014 Seven hundred ninety thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สิบ​สี่
790015 Seven hundred ninety thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สิบ​ห้า
790016 Seven hundred ninety thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สิบ​หก
790017 Seven hundred ninety thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สิบ​เจ็ด
790018 Seven hundred ninety thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สิบ​แปด
790019 Seven hundred ninety thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สิบ​เก้า
790020 Seven hundred ninety thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ยี่​สิบ
790021 Seven hundred ninety thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ยี่​สิบ​เอ็ด
790022 Seven hundred ninety thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ยี่​สิบ​สอง
790023 Seven hundred ninety thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ยี่​สิบ​สาม
790024 Seven hundred ninety thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ยี่​สิบ​สี่
790025 Seven hundred ninety thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ยี่​สิบ​ห้า
790026 Seven hundred ninety thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ยี่​สิบ​หก
790027 Seven hundred ninety thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ยี่​สิบ​เจ็ด
790028 Seven hundred ninety thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ยี่​สิบ​แปด
790029 Seven hundred ninety thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ยี่​สิบ​เก้า
790030 Seven hundred ninety thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​สิบ
790031 Seven hundred ninety thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​สิบ​เอ็ด
790032 Seven hundred ninety thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​สิบ​สอง
790033 Seven hundred ninety thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​สิบ​สาม
790034 Seven hundred ninety thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​สิบ​สี่
790035 Seven hundred ninety thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​สิบ​ห้า
790036 Seven hundred ninety thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​สิบ​หก
790037 Seven hundred ninety thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​สิบ​เจ็ด
790038 Seven hundred ninety thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​สิบ​แปด
790039 Seven hundred ninety thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​สิบ​เก้า
790040 Seven hundred ninety thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​สิบ
790041 Seven hundred ninety thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​สิบ​เอ็ด
790042 Seven hundred ninety thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​สิบ​สอง
790043 Seven hundred ninety thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​สิบ​สาม
790044 Seven hundred ninety thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​สิบ​สี่
790045 Seven hundred ninety thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​สิบ​ห้า
790046 Seven hundred ninety thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​สิบ​หก
790047 Seven hundred ninety thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​สิบ​เจ็ด
790048 Seven hundred ninety thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​สิบ​แปด
790049 Seven hundred ninety thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​สิบ​เก้า
790050 Seven hundred ninety thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​สิบ
790051 Seven hundred ninety thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​สิบ​เอ็ด
790052 Seven hundred ninety thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​สิบ​สอง
790053 Seven hundred ninety thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​สิบ​สาม
790054 Seven hundred ninety thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​สิบ​สี่
790055 Seven hundred ninety thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​สิบ​ห้า
790056 Seven hundred ninety thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​สิบ​หก
790057 Seven hundred ninety thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​สิบ​เจ็ด
790058 Seven hundred ninety thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​สิบ​แปด
790059 Seven hundred ninety thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​สิบ​เก้า
790060 Seven hundred ninety thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​สิบ
790061 Seven hundred ninety thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​สิบ​เอ็ด
790062 Seven hundred ninety thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​สิบ​สอง
790063 Seven hundred ninety thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​สิบ​สาม
790064 Seven hundred ninety thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​สิบ​สี่
790065 Seven hundred ninety thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​สิบ​ห้า
790066 Seven hundred ninety thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​สิบ​หก
790067 Seven hundred ninety thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​สิบ​เจ็ด
790068 Seven hundred ninety thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​สิบ​แปด
790069 Seven hundred ninety thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​สิบ​เก้า
790070 Seven hundred ninety thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ
790071 Seven hundred ninety thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
790072 Seven hundred ninety thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สอง
790073 Seven hundred ninety thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สาม
790074 Seven hundred ninety thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สี่
790075 Seven hundred ninety thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​ห้า
790076 Seven hundred ninety thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​หก
790077 Seven hundred ninety thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
790078 Seven hundred ninety thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​แปด
790079 Seven hundred ninety thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เก้า
790080 Seven hundred ninety thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​สิบ
790081 Seven hundred ninety thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​สิบ​เอ็ด
790082 Seven hundred ninety thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​สิบ​สอง
790083 Seven hundred ninety thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​สิบ​สาม
790084 Seven hundred ninety thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​สิบ​สี่
790085 Seven hundred ninety thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​สิบ​ห้า
790086 Seven hundred ninety thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​สิบ​หก
790087 Seven hundred ninety thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​สิบ​เจ็ด
790088 Seven hundred ninety thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​สิบ​แปด
790089 Seven hundred ninety thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​สิบ​เก้า
790090 Seven hundred ninety thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​สิบ
790091 Seven hundred ninety thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​สิบ​เอ็ด
790092 Seven hundred ninety thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​สิบ​สอง
790093 Seven hundred ninety thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​สิบ​สาม
790094 Seven hundred ninety thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​สิบ​สี่
790095 Seven hundred ninety thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​สิบ​ห้า
790096 Seven hundred ninety thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​สิบ​หก
790097 Seven hundred ninety thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​สิบ​เจ็ด
790098 Seven hundred ninety thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​สิบ​แปด
790099 Seven hundred ninety thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​สิบ​เก้า
790100 Seven hundred ninety thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 790001 ถึง 790100 (Seven hundred ninety thousand and one to Seven hundred ninety thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน