วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 789001 ถึง 789100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 789001 ถึง 789100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 789001 ถึง 789100 (Seven hundred eighty nine thousand and one to Seven hundred eighty nine thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
789001 Seven hundred eighty nine thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หนึ่ง
789002 Seven hundred eighty nine thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง
789003 Seven hundred eighty nine thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม
789004 Seven hundred eighty nine thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่
789005 Seven hundred eighty nine thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า
789006 Seven hundred eighty nine thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก
789007 Seven hundred eighty nine thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด
789008 Seven hundred eighty nine thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด
789009 Seven hundred eighty nine thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า
789010 Seven hundred eighty nine thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ
789011 Seven hundred eighty nine thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เอ็ด
789012 Seven hundred eighty nine thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สอง
789013 Seven hundred eighty nine thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สาม
789014 Seven hundred eighty nine thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สี่
789015 Seven hundred eighty nine thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​ห้า
789016 Seven hundred eighty nine thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​หก
789017 Seven hundred eighty nine thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เจ็ด
789018 Seven hundred eighty nine thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​แปด
789019 Seven hundred eighty nine thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เก้า
789020 Seven hundred eighty nine thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ
789021 Seven hundred eighty nine thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
789022 Seven hundred eighty nine thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
789023 Seven hundred eighty nine thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
789024 Seven hundred eighty nine thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
789025 Seven hundred eighty nine thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
789026 Seven hundred eighty nine thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
789027 Seven hundred eighty nine thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
789028 Seven hundred eighty nine thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
789029 Seven hundred eighty nine thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
789030 Seven hundred eighty nine thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ
789031 Seven hundred eighty nine thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
789032 Seven hundred eighty nine thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
789033 Seven hundred eighty nine thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
789034 Seven hundred eighty nine thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
789035 Seven hundred eighty nine thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
789036 Seven hundred eighty nine thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​หก
789037 Seven hundred eighty nine thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
789038 Seven hundred eighty nine thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
789039 Seven hundred eighty nine thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
789040 Seven hundred eighty nine thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ
789041 Seven hundred eighty nine thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
789042 Seven hundred eighty nine thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
789043 Seven hundred eighty nine thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
789044 Seven hundred eighty nine thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
789045 Seven hundred eighty nine thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
789046 Seven hundred eighty nine thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​หก
789047 Seven hundred eighty nine thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
789048 Seven hundred eighty nine thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
789049 Seven hundred eighty nine thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
789050 Seven hundred eighty nine thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ
789051 Seven hundred eighty nine thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
789052 Seven hundred eighty nine thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
789053 Seven hundred eighty nine thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
789054 Seven hundred eighty nine thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
789055 Seven hundred eighty nine thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
789056 Seven hundred eighty nine thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
789057 Seven hundred eighty nine thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
789058 Seven hundred eighty nine thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
789059 Seven hundred eighty nine thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
789060 Seven hundred eighty nine thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ
789061 Seven hundred eighty nine thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
789062 Seven hundred eighty nine thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สอง
789063 Seven hundred eighty nine thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สาม
789064 Seven hundred eighty nine thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สี่
789065 Seven hundred eighty nine thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
789066 Seven hundred eighty nine thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​หก
789067 Seven hundred eighty nine thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
789068 Seven hundred eighty nine thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​แปด
789069 Seven hundred eighty nine thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
789070 Seven hundred eighty nine thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ
789071 Seven hundred eighty nine thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
789072 Seven hundred eighty nine thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
789073 Seven hundred eighty nine thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
789074 Seven hundred eighty nine thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
789075 Seven hundred eighty nine thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
789076 Seven hundred eighty nine thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
789077 Seven hundred eighty nine thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
789078 Seven hundred eighty nine thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
789079 Seven hundred eighty nine thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
789080 Seven hundred eighty nine thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ
789081 Seven hundred eighty nine thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
789082 Seven hundred eighty nine thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
789083 Seven hundred eighty nine thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
789084 Seven hundred eighty nine thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
789085 Seven hundred eighty nine thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
789086 Seven hundred eighty nine thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​หก
789087 Seven hundred eighty nine thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
789088 Seven hundred eighty nine thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
789089 Seven hundred eighty nine thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
789090 Seven hundred eighty nine thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ
789091 Seven hundred eighty nine thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
789092 Seven hundred eighty nine thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
789093 Seven hundred eighty nine thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
789094 Seven hundred eighty nine thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
789095 Seven hundred eighty nine thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
789096 Seven hundred eighty nine thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
789097 Seven hundred eighty nine thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
789098 Seven hundred eighty nine thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
789099 Seven hundred eighty nine thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
789100 Seven hundred eighty nine thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 789001 ถึง 789100 (Seven hundred eighty nine thousand and one to Seven hundred eighty nine thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 789101-789200, 789201-789300, 789301-789400, 789401-789500, 789501-789600, 789601-789700, 789701-789800, 789801-789900, 789901-790000, 790001-790100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 788901-789000, 788801-788900, 788701-788800, 788601-788700, 788501-788600, 788401-788500, 788301-788400, 788201-788300, 788101-788200, 788001-788100