วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 788001 ถึง 788100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 788001 ถึง 788100 (Seven hundred eighty eight thousand and one to Seven hundred eighty eight thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
788001 Seven hundred eighty eight thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง
788002 Seven hundred eighty eight thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง
788003 Seven hundred eighty eight thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม
788004 Seven hundred eighty eight thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่
788005 Seven hundred eighty eight thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า
788006 Seven hundred eighty eight thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หก
788007 Seven hundred eighty eight thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด
788008 Seven hundred eighty eight thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด
788009 Seven hundred eighty eight thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า
788010 Seven hundred eighty eight thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ
788011 Seven hundred eighty eight thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เอ็ด
788012 Seven hundred eighty eight thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สอง
788013 Seven hundred eighty eight thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สาม
788014 Seven hundred eighty eight thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สี่
788015 Seven hundred eighty eight thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​ห้า
788016 Seven hundred eighty eight thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​หก
788017 Seven hundred eighty eight thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เจ็ด
788018 Seven hundred eighty eight thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​แปด
788019 Seven hundred eighty eight thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เก้า
788020 Seven hundred eighty eight thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ
788021 Seven hundred eighty eight thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
788022 Seven hundred eighty eight thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สอง
788023 Seven hundred eighty eight thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สาม
788024 Seven hundred eighty eight thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สี่
788025 Seven hundred eighty eight thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
788026 Seven hundred eighty eight thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​หก
788027 Seven hundred eighty eight thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
788028 Seven hundred eighty eight thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​แปด
788029 Seven hundred eighty eight thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
788030 Seven hundred eighty eight thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ
788031 Seven hundred eighty eight thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
788032 Seven hundred eighty eight thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สอง
788033 Seven hundred eighty eight thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สาม
788034 Seven hundred eighty eight thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สี่
788035 Seven hundred eighty eight thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​ห้า
788036 Seven hundred eighty eight thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​หก
788037 Seven hundred eighty eight thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
788038 Seven hundred eighty eight thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​แปด
788039 Seven hundred eighty eight thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เก้า
788040 Seven hundred eighty eight thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ
788041 Seven hundred eighty eight thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
788042 Seven hundred eighty eight thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สอง
788043 Seven hundred eighty eight thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สาม
788044 Seven hundred eighty eight thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สี่
788045 Seven hundred eighty eight thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​ห้า
788046 Seven hundred eighty eight thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​หก
788047 Seven hundred eighty eight thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
788048 Seven hundred eighty eight thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​แปด
788049 Seven hundred eighty eight thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เก้า
788050 Seven hundred eighty eight thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ
788051 Seven hundred eighty eight thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
788052 Seven hundred eighty eight thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สอง
788053 Seven hundred eighty eight thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สาม
788054 Seven hundred eighty eight thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สี่
788055 Seven hundred eighty eight thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
788056 Seven hundred eighty eight thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​หก
788057 Seven hundred eighty eight thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
788058 Seven hundred eighty eight thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​แปด
788059 Seven hundred eighty eight thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
788060 Seven hundred eighty eight thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ
788061 Seven hundred eighty eight thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
788062 Seven hundred eighty eight thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สอง
788063 Seven hundred eighty eight thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สาม
788064 Seven hundred eighty eight thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สี่
788065 Seven hundred eighty eight thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​ห้า
788066 Seven hundred eighty eight thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​หก
788067 Seven hundred eighty eight thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
788068 Seven hundred eighty eight thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​แปด
788069 Seven hundred eighty eight thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เก้า
788070 Seven hundred eighty eight thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ
788071 Seven hundred eighty eight thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
788072 Seven hundred eighty eight thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
788073 Seven hundred eighty eight thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
788074 Seven hundred eighty eight thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
788075 Seven hundred eighty eight thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
788076 Seven hundred eighty eight thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
788077 Seven hundred eighty eight thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
788078 Seven hundred eighty eight thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
788079 Seven hundred eighty eight thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
788080 Seven hundred eighty eight thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ
788081 Seven hundred eighty eight thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
788082 Seven hundred eighty eight thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สอง
788083 Seven hundred eighty eight thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สาม
788084 Seven hundred eighty eight thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สี่
788085 Seven hundred eighty eight thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​ห้า
788086 Seven hundred eighty eight thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​หก
788087 Seven hundred eighty eight thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
788088 Seven hundred eighty eight thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​แปด
788089 Seven hundred eighty eight thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เก้า
788090 Seven hundred eighty eight thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ
788091 Seven hundred eighty eight thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
788092 Seven hundred eighty eight thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สอง
788093 Seven hundred eighty eight thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สาม
788094 Seven hundred eighty eight thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สี่
788095 Seven hundred eighty eight thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
788096 Seven hundred eighty eight thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​หก
788097 Seven hundred eighty eight thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
788098 Seven hundred eighty eight thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​แปด
788099 Seven hundred eighty eight thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
788100 Seven hundred eighty eight thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 788001 ถึง 788100 (Seven hundred eighty eight thousand and one to Seven hundred eighty eight thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน