วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 786001 ถึง 786100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 786001 ถึง 786100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 786001 ถึง 786100 (Seven hundred eighty six thousand and one to Seven hundred eighty six thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
786001 Seven hundred eighty six thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง
786002 Seven hundred eighty six thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง
786003 Seven hundred eighty six thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม
786004 Seven hundred eighty six thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่
786005 Seven hundred eighty six thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า
786006 Seven hundred eighty six thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หก
786007 Seven hundred eighty six thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด
786008 Seven hundred eighty six thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด
786009 Seven hundred eighty six thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า
786010 Seven hundred eighty six thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สิบ
786011 Seven hundred eighty six thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เอ็ด
786012 Seven hundred eighty six thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สอง
786013 Seven hundred eighty six thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สาม
786014 Seven hundred eighty six thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สี่
786015 Seven hundred eighty six thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​ห้า
786016 Seven hundred eighty six thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​หก
786017 Seven hundred eighty six thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เจ็ด
786018 Seven hundred eighty six thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​แปด
786019 Seven hundred eighty six thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เก้า
786020 Seven hundred eighty six thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ
786021 Seven hundred eighty six thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
786022 Seven hundred eighty six thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สอง
786023 Seven hundred eighty six thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สาม
786024 Seven hundred eighty six thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สี่
786025 Seven hundred eighty six thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
786026 Seven hundred eighty six thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​หก
786027 Seven hundred eighty six thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
786028 Seven hundred eighty six thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​แปด
786029 Seven hundred eighty six thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
786030 Seven hundred eighty six thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ
786031 Seven hundred eighty six thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
786032 Seven hundred eighty six thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สอง
786033 Seven hundred eighty six thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สาม
786034 Seven hundred eighty six thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สี่
786035 Seven hundred eighty six thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​ห้า
786036 Seven hundred eighty six thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​หก
786037 Seven hundred eighty six thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
786038 Seven hundred eighty six thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​แปด
786039 Seven hundred eighty six thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เก้า
786040 Seven hundred eighty six thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ
786041 Seven hundred eighty six thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
786042 Seven hundred eighty six thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สอง
786043 Seven hundred eighty six thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สาม
786044 Seven hundred eighty six thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สี่
786045 Seven hundred eighty six thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​ห้า
786046 Seven hundred eighty six thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​หก
786047 Seven hundred eighty six thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
786048 Seven hundred eighty six thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​แปด
786049 Seven hundred eighty six thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เก้า
786050 Seven hundred eighty six thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ
786051 Seven hundred eighty six thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
786052 Seven hundred eighty six thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สอง
786053 Seven hundred eighty six thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สาม
786054 Seven hundred eighty six thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สี่
786055 Seven hundred eighty six thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
786056 Seven hundred eighty six thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​หก
786057 Seven hundred eighty six thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
786058 Seven hundred eighty six thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​แปด
786059 Seven hundred eighty six thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
786060 Seven hundred eighty six thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ
786061 Seven hundred eighty six thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
786062 Seven hundred eighty six thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สอง
786063 Seven hundred eighty six thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สาม
786064 Seven hundred eighty six thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สี่
786065 Seven hundred eighty six thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​ห้า
786066 Seven hundred eighty six thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​หก
786067 Seven hundred eighty six thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
786068 Seven hundred eighty six thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​แปด
786069 Seven hundred eighty six thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เก้า
786070 Seven hundred eighty six thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ
786071 Seven hundred eighty six thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
786072 Seven hundred eighty six thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
786073 Seven hundred eighty six thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
786074 Seven hundred eighty six thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
786075 Seven hundred eighty six thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
786076 Seven hundred eighty six thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
786077 Seven hundred eighty six thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
786078 Seven hundred eighty six thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
786079 Seven hundred eighty six thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
786080 Seven hundred eighty six thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ
786081 Seven hundred eighty six thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
786082 Seven hundred eighty six thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สอง
786083 Seven hundred eighty six thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สาม
786084 Seven hundred eighty six thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สี่
786085 Seven hundred eighty six thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​ห้า
786086 Seven hundred eighty six thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​หก
786087 Seven hundred eighty six thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
786088 Seven hundred eighty six thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​แปด
786089 Seven hundred eighty six thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เก้า
786090 Seven hundred eighty six thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ
786091 Seven hundred eighty six thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
786092 Seven hundred eighty six thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สอง
786093 Seven hundred eighty six thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สาม
786094 Seven hundred eighty six thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สี่
786095 Seven hundred eighty six thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
786096 Seven hundred eighty six thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​หก
786097 Seven hundred eighty six thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
786098 Seven hundred eighty six thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​แปด
786099 Seven hundred eighty six thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
786100 Seven hundred eighty six thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 786001 ถึง 786100 (Seven hundred eighty six thousand and one to Seven hundred eighty six thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 786101-786200, 786201-786300, 786301-786400, 786401-786500, 786501-786600, 786601-786700, 786701-786800, 786801-786900, 786901-787000, 787001-787100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 785901-786000, 785801-785900, 785701-785800, 785601-785700, 785501-785600, 785401-785500, 785301-785400, 785201-785300, 785101-785200, 785001-785100