วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 784201 ถึง 784300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 784201 ถึง 784300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 784201 ถึง 784300 (Seven hundred eighty four thousand two hundred and one to Seven hundred eighty four thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
784201 Seven hundred eighty four thousand two hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
784202 Seven hundred eighty four thousand two hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สอง
784203 Seven hundred eighty four thousand two hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม
784204 Seven hundred eighty four thousand two hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่
784205 Seven hundred eighty four thousand two hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
784206 Seven hundred eighty four thousand two hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก
784207 Seven hundred eighty four thousand two hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
784208 Seven hundred eighty four thousand two hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด
784209 Seven hundred eighty four thousand two hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
784210 Seven hundred eighty four thousand two hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
784211 Seven hundred eighty four thousand two hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
784212 Seven hundred eighty four thousand two hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
784213 Seven hundred eighty four thousand two hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
784214 Seven hundred eighty four thousand two hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
784215 Seven hundred eighty four thousand two hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
784216 Seven hundred eighty four thousand two hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
784217 Seven hundred eighty four thousand two hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
784218 Seven hundred eighty four thousand two hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
784219 Seven hundred eighty four thousand two hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
784220 Seven hundred eighty four thousand two hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
784221 Seven hundred eighty four thousand two hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
784222 Seven hundred eighty four thousand two hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
784223 Seven hundred eighty four thousand two hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
784224 Seven hundred eighty four thousand two hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
784225 Seven hundred eighty four thousand two hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
784226 Seven hundred eighty four thousand two hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
784227 Seven hundred eighty four thousand two hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
784228 Seven hundred eighty four thousand two hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
784229 Seven hundred eighty four thousand two hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
784230 Seven hundred eighty four thousand two hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
784231 Seven hundred eighty four thousand two hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
784232 Seven hundred eighty four thousand two hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
784233 Seven hundred eighty four thousand two hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
784234 Seven hundred eighty four thousand two hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
784235 Seven hundred eighty four thousand two hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
784236 Seven hundred eighty four thousand two hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
784237 Seven hundred eighty four thousand two hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
784238 Seven hundred eighty four thousand two hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
784239 Seven hundred eighty four thousand two hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
784240 Seven hundred eighty four thousand two hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
784241 Seven hundred eighty four thousand two hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
784242 Seven hundred eighty four thousand two hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
784243 Seven hundred eighty four thousand two hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
784244 Seven hundred eighty four thousand two hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
784245 Seven hundred eighty four thousand two hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
784246 Seven hundred eighty four thousand two hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
784247 Seven hundred eighty four thousand two hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
784248 Seven hundred eighty four thousand two hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
784249 Seven hundred eighty four thousand two hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
784250 Seven hundred eighty four thousand two hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
784251 Seven hundred eighty four thousand two hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
784252 Seven hundred eighty four thousand two hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
784253 Seven hundred eighty four thousand two hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
784254 Seven hundred eighty four thousand two hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
784255 Seven hundred eighty four thousand two hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
784256 Seven hundred eighty four thousand two hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
784257 Seven hundred eighty four thousand two hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
784258 Seven hundred eighty four thousand two hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
784259 Seven hundred eighty four thousand two hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
784260 Seven hundred eighty four thousand two hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
784261 Seven hundred eighty four thousand two hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
784262 Seven hundred eighty four thousand two hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
784263 Seven hundred eighty four thousand two hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
784264 Seven hundred eighty four thousand two hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
784265 Seven hundred eighty four thousand two hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
784266 Seven hundred eighty four thousand two hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
784267 Seven hundred eighty four thousand two hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
784268 Seven hundred eighty four thousand two hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
784269 Seven hundred eighty four thousand two hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
784270 Seven hundred eighty four thousand two hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
784271 Seven hundred eighty four thousand two hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
784272 Seven hundred eighty four thousand two hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
784273 Seven hundred eighty four thousand two hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
784274 Seven hundred eighty four thousand two hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
784275 Seven hundred eighty four thousand two hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
784276 Seven hundred eighty four thousand two hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
784277 Seven hundred eighty four thousand two hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
784278 Seven hundred eighty four thousand two hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
784279 Seven hundred eighty four thousand two hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
784280 Seven hundred eighty four thousand two hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
784281 Seven hundred eighty four thousand two hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
784282 Seven hundred eighty four thousand two hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
784283 Seven hundred eighty four thousand two hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
784284 Seven hundred eighty four thousand two hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
784285 Seven hundred eighty four thousand two hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
784286 Seven hundred eighty four thousand two hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
784287 Seven hundred eighty four thousand two hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
784288 Seven hundred eighty four thousand two hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
784289 Seven hundred eighty four thousand two hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
784290 Seven hundred eighty four thousand two hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
784291 Seven hundred eighty four thousand two hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
784292 Seven hundred eighty four thousand two hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
784293 Seven hundred eighty four thousand two hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
784294 Seven hundred eighty four thousand two hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
784295 Seven hundred eighty four thousand two hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
784296 Seven hundred eighty four thousand two hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
784297 Seven hundred eighty four thousand two hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
784298 Seven hundred eighty four thousand two hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
784299 Seven hundred eighty four thousand two hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
784300 Seven hundred eighty four thousand three hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 784201 ถึง 784300 (Seven hundred eighty four thousand two hundred and one to Seven hundred eighty four thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 784301-784400, 784401-784500, 784501-784600, 784601-784700, 784701-784800, 784801-784900, 784901-785000, 785001-785100, 785101-785200, 785201-785300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 784101-784200, 784001-784100, 783901-784000, 783801-783900, 783701-783800, 783601-783700, 783501-783600, 783401-783500, 783301-783400, 783201-783300