วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 784001 ถึง 784100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 784001 ถึง 784100 (Seven hundred eighty four thousand and one to Seven hundred eighty four thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
784001 Seven hundred eighty four thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง
784002 Seven hundred eighty four thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง
784003 Seven hundred eighty four thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สาม
784004 Seven hundred eighty four thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่
784005 Seven hundred eighty four thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า
784006 Seven hundred eighty four thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก
784007 Seven hundred eighty four thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด
784008 Seven hundred eighty four thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด
784009 Seven hundred eighty four thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า
784010 Seven hundred eighty four thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ
784011 Seven hundred eighty four thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เอ็ด
784012 Seven hundred eighty four thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สอง
784013 Seven hundred eighty four thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สาม
784014 Seven hundred eighty four thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สี่
784015 Seven hundred eighty four thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​ห้า
784016 Seven hundred eighty four thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​หก
784017 Seven hundred eighty four thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เจ็ด
784018 Seven hundred eighty four thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​แปด
784019 Seven hundred eighty four thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เก้า
784020 Seven hundred eighty four thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ
784021 Seven hundred eighty four thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
784022 Seven hundred eighty four thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สอง
784023 Seven hundred eighty four thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สาม
784024 Seven hundred eighty four thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สี่
784025 Seven hundred eighty four thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
784026 Seven hundred eighty four thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​หก
784027 Seven hundred eighty four thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
784028 Seven hundred eighty four thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​แปด
784029 Seven hundred eighty four thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
784030 Seven hundred eighty four thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ
784031 Seven hundred eighty four thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
784032 Seven hundred eighty four thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สอง
784033 Seven hundred eighty four thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สาม
784034 Seven hundred eighty four thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สี่
784035 Seven hundred eighty four thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​ห้า
784036 Seven hundred eighty four thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​หก
784037 Seven hundred eighty four thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
784038 Seven hundred eighty four thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​แปด
784039 Seven hundred eighty four thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เก้า
784040 Seven hundred eighty four thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ
784041 Seven hundred eighty four thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
784042 Seven hundred eighty four thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สอง
784043 Seven hundred eighty four thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สาม
784044 Seven hundred eighty four thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สี่
784045 Seven hundred eighty four thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​ห้า
784046 Seven hundred eighty four thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​หก
784047 Seven hundred eighty four thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
784048 Seven hundred eighty four thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​แปด
784049 Seven hundred eighty four thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เก้า
784050 Seven hundred eighty four thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ
784051 Seven hundred eighty four thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
784052 Seven hundred eighty four thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สอง
784053 Seven hundred eighty four thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สาม
784054 Seven hundred eighty four thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สี่
784055 Seven hundred eighty four thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
784056 Seven hundred eighty four thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​หก
784057 Seven hundred eighty four thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
784058 Seven hundred eighty four thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​แปด
784059 Seven hundred eighty four thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
784060 Seven hundred eighty four thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ
784061 Seven hundred eighty four thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
784062 Seven hundred eighty four thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สอง
784063 Seven hundred eighty four thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สาม
784064 Seven hundred eighty four thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สี่
784065 Seven hundred eighty four thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​ห้า
784066 Seven hundred eighty four thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​หก
784067 Seven hundred eighty four thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
784068 Seven hundred eighty four thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​แปด
784069 Seven hundred eighty four thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เก้า
784070 Seven hundred eighty four thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ
784071 Seven hundred eighty four thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
784072 Seven hundred eighty four thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
784073 Seven hundred eighty four thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
784074 Seven hundred eighty four thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
784075 Seven hundred eighty four thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
784076 Seven hundred eighty four thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
784077 Seven hundred eighty four thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
784078 Seven hundred eighty four thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
784079 Seven hundred eighty four thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
784080 Seven hundred eighty four thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ
784081 Seven hundred eighty four thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
784082 Seven hundred eighty four thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สอง
784083 Seven hundred eighty four thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สาม
784084 Seven hundred eighty four thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สี่
784085 Seven hundred eighty four thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​ห้า
784086 Seven hundred eighty four thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​หก
784087 Seven hundred eighty four thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
784088 Seven hundred eighty four thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​แปด
784089 Seven hundred eighty four thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เก้า
784090 Seven hundred eighty four thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ
784091 Seven hundred eighty four thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
784092 Seven hundred eighty four thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สอง
784093 Seven hundred eighty four thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สาม
784094 Seven hundred eighty four thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สี่
784095 Seven hundred eighty four thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
784096 Seven hundred eighty four thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​หก
784097 Seven hundred eighty four thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
784098 Seven hundred eighty four thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​แปด
784099 Seven hundred eighty four thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
784100 Seven hundred eighty four thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 784001 ถึง 784100 (Seven hundred eighty four thousand and one to Seven hundred eighty four thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน