วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 783201 ถึง 783300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 783201 ถึง 783300 (Seven hundred eighty three thousand two hundred and one to Seven hundred eighty three thousand three hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
783201 Seven hundred eighty three thousand two hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
783202 Seven hundred eighty three thousand two hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สอง
783203 Seven hundred eighty three thousand two hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม
783204 Seven hundred eighty three thousand two hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่
783205 Seven hundred eighty three thousand two hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
783206 Seven hundred eighty three thousand two hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก
783207 Seven hundred eighty three thousand two hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
783208 Seven hundred eighty three thousand two hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด
783209 Seven hundred eighty three thousand two hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
783210 Seven hundred eighty three thousand two hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
783211 Seven hundred eighty three thousand two hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
783212 Seven hundred eighty three thousand two hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
783213 Seven hundred eighty three thousand two hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
783214 Seven hundred eighty three thousand two hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
783215 Seven hundred eighty three thousand two hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
783216 Seven hundred eighty three thousand two hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
783217 Seven hundred eighty three thousand two hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
783218 Seven hundred eighty three thousand two hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
783219 Seven hundred eighty three thousand two hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
783220 Seven hundred eighty three thousand two hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
783221 Seven hundred eighty three thousand two hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
783222 Seven hundred eighty three thousand two hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
783223 Seven hundred eighty three thousand two hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
783224 Seven hundred eighty three thousand two hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
783225 Seven hundred eighty three thousand two hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
783226 Seven hundred eighty three thousand two hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
783227 Seven hundred eighty three thousand two hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
783228 Seven hundred eighty three thousand two hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
783229 Seven hundred eighty three thousand two hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
783230 Seven hundred eighty three thousand two hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
783231 Seven hundred eighty three thousand two hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
783232 Seven hundred eighty three thousand two hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
783233 Seven hundred eighty three thousand two hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
783234 Seven hundred eighty three thousand two hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
783235 Seven hundred eighty three thousand two hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
783236 Seven hundred eighty three thousand two hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
783237 Seven hundred eighty three thousand two hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
783238 Seven hundred eighty three thousand two hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
783239 Seven hundred eighty three thousand two hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
783240 Seven hundred eighty three thousand two hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
783241 Seven hundred eighty three thousand two hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
783242 Seven hundred eighty three thousand two hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
783243 Seven hundred eighty three thousand two hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
783244 Seven hundred eighty three thousand two hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
783245 Seven hundred eighty three thousand two hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
783246 Seven hundred eighty three thousand two hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
783247 Seven hundred eighty three thousand two hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
783248 Seven hundred eighty three thousand two hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
783249 Seven hundred eighty three thousand two hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
783250 Seven hundred eighty three thousand two hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
783251 Seven hundred eighty three thousand two hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
783252 Seven hundred eighty three thousand two hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
783253 Seven hundred eighty three thousand two hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
783254 Seven hundred eighty three thousand two hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
783255 Seven hundred eighty three thousand two hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
783256 Seven hundred eighty three thousand two hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
783257 Seven hundred eighty three thousand two hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
783258 Seven hundred eighty three thousand two hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
783259 Seven hundred eighty three thousand two hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
783260 Seven hundred eighty three thousand two hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
783261 Seven hundred eighty three thousand two hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
783262 Seven hundred eighty three thousand two hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
783263 Seven hundred eighty three thousand two hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
783264 Seven hundred eighty three thousand two hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
783265 Seven hundred eighty three thousand two hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
783266 Seven hundred eighty three thousand two hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
783267 Seven hundred eighty three thousand two hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
783268 Seven hundred eighty three thousand two hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
783269 Seven hundred eighty three thousand two hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
783270 Seven hundred eighty three thousand two hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
783271 Seven hundred eighty three thousand two hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
783272 Seven hundred eighty three thousand two hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
783273 Seven hundred eighty three thousand two hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
783274 Seven hundred eighty three thousand two hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
783275 Seven hundred eighty three thousand two hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
783276 Seven hundred eighty three thousand two hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
783277 Seven hundred eighty three thousand two hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
783278 Seven hundred eighty three thousand two hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
783279 Seven hundred eighty three thousand two hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
783280 Seven hundred eighty three thousand two hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
783281 Seven hundred eighty three thousand two hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
783282 Seven hundred eighty three thousand two hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
783283 Seven hundred eighty three thousand two hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
783284 Seven hundred eighty three thousand two hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
783285 Seven hundred eighty three thousand two hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
783286 Seven hundred eighty three thousand two hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
783287 Seven hundred eighty three thousand two hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
783288 Seven hundred eighty three thousand two hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
783289 Seven hundred eighty three thousand two hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
783290 Seven hundred eighty three thousand two hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
783291 Seven hundred eighty three thousand two hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
783292 Seven hundred eighty three thousand two hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
783293 Seven hundred eighty three thousand two hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
783294 Seven hundred eighty three thousand two hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
783295 Seven hundred eighty three thousand two hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
783296 Seven hundred eighty three thousand two hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
783297 Seven hundred eighty three thousand two hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
783298 Seven hundred eighty three thousand two hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
783299 Seven hundred eighty three thousand two hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
783300 Seven hundred eighty three thousand three hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 783201 ถึง 783300 (Seven hundred eighty three thousand two hundred and one to Seven hundred eighty three thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน