วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 783001 ถึง 783100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 783001 ถึง 783100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 783001 ถึง 783100 (Seven hundred eighty three thousand and one to Seven hundred eighty three thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
783001 Seven hundred eighty three thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง
783002 Seven hundred eighty three thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง
783003 Seven hundred eighty three thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม
783004 Seven hundred eighty three thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่
783005 Seven hundred eighty three thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า
783006 Seven hundred eighty three thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก
783007 Seven hundred eighty three thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด
783008 Seven hundred eighty three thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด
783009 Seven hundred eighty three thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า
783010 Seven hundred eighty three thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ
783011 Seven hundred eighty three thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เอ็ด
783012 Seven hundred eighty three thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สอง
783013 Seven hundred eighty three thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สาม
783014 Seven hundred eighty three thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สี่
783015 Seven hundred eighty three thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​ห้า
783016 Seven hundred eighty three thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​หก
783017 Seven hundred eighty three thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เจ็ด
783018 Seven hundred eighty three thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​แปด
783019 Seven hundred eighty three thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เก้า
783020 Seven hundred eighty three thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ
783021 Seven hundred eighty three thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
783022 Seven hundred eighty three thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สอง
783023 Seven hundred eighty three thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สาม
783024 Seven hundred eighty three thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สี่
783025 Seven hundred eighty three thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
783026 Seven hundred eighty three thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​หก
783027 Seven hundred eighty three thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
783028 Seven hundred eighty three thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​แปด
783029 Seven hundred eighty three thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
783030 Seven hundred eighty three thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ
783031 Seven hundred eighty three thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
783032 Seven hundred eighty three thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สอง
783033 Seven hundred eighty three thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สาม
783034 Seven hundred eighty three thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สี่
783035 Seven hundred eighty three thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​ห้า
783036 Seven hundred eighty three thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​หก
783037 Seven hundred eighty three thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
783038 Seven hundred eighty three thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​แปด
783039 Seven hundred eighty three thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เก้า
783040 Seven hundred eighty three thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ
783041 Seven hundred eighty three thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
783042 Seven hundred eighty three thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สอง
783043 Seven hundred eighty three thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สาม
783044 Seven hundred eighty three thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สี่
783045 Seven hundred eighty three thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​ห้า
783046 Seven hundred eighty three thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​หก
783047 Seven hundred eighty three thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
783048 Seven hundred eighty three thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​แปด
783049 Seven hundred eighty three thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เก้า
783050 Seven hundred eighty three thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ
783051 Seven hundred eighty three thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
783052 Seven hundred eighty three thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สอง
783053 Seven hundred eighty three thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สาม
783054 Seven hundred eighty three thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สี่
783055 Seven hundred eighty three thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
783056 Seven hundred eighty three thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​หก
783057 Seven hundred eighty three thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
783058 Seven hundred eighty three thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​แปด
783059 Seven hundred eighty three thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
783060 Seven hundred eighty three thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ
783061 Seven hundred eighty three thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
783062 Seven hundred eighty three thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สอง
783063 Seven hundred eighty three thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สาม
783064 Seven hundred eighty three thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สี่
783065 Seven hundred eighty three thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​ห้า
783066 Seven hundred eighty three thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​หก
783067 Seven hundred eighty three thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
783068 Seven hundred eighty three thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​แปด
783069 Seven hundred eighty three thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เก้า
783070 Seven hundred eighty three thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ
783071 Seven hundred eighty three thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
783072 Seven hundred eighty three thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
783073 Seven hundred eighty three thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
783074 Seven hundred eighty three thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
783075 Seven hundred eighty three thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
783076 Seven hundred eighty three thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
783077 Seven hundred eighty three thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
783078 Seven hundred eighty three thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
783079 Seven hundred eighty three thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
783080 Seven hundred eighty three thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ
783081 Seven hundred eighty three thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
783082 Seven hundred eighty three thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สอง
783083 Seven hundred eighty three thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สาม
783084 Seven hundred eighty three thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สี่
783085 Seven hundred eighty three thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​ห้า
783086 Seven hundred eighty three thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​หก
783087 Seven hundred eighty three thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
783088 Seven hundred eighty three thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​แปด
783089 Seven hundred eighty three thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เก้า
783090 Seven hundred eighty three thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ
783091 Seven hundred eighty three thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
783092 Seven hundred eighty three thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สอง
783093 Seven hundred eighty three thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สาม
783094 Seven hundred eighty three thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สี่
783095 Seven hundred eighty three thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
783096 Seven hundred eighty three thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​หก
783097 Seven hundred eighty three thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
783098 Seven hundred eighty three thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​แปด
783099 Seven hundred eighty three thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
783100 Seven hundred eighty three thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 783001 ถึง 783100 (Seven hundred eighty three thousand and one to Seven hundred eighty three thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 783101-783200, 783201-783300, 783301-783400, 783401-783500, 783501-783600, 783601-783700, 783701-783800, 783801-783900, 783901-784000, 784001-784100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 782901-783000, 782801-782900, 782701-782800, 782601-782700, 782501-782600, 782401-782500, 782301-782400, 782201-782300, 782101-782200, 782001-782100