วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 782001 ถึง 782100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 782001 ถึง 782100 (Seven hundred eighty two thousand and one to Seven hundred eighty two thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
782001 Seven hundred eighty two thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง
782002 Seven hundred eighty two thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง
782003 Seven hundred eighty two thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม
782004 Seven hundred eighty two thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่
782005 Seven hundred eighty two thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า
782006 Seven hundred eighty two thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก
782007 Seven hundred eighty two thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด
782008 Seven hundred eighty two thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด
782009 Seven hundred eighty two thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า
782010 Seven hundred eighty two thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ
782011 Seven hundred eighty two thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เอ็ด
782012 Seven hundred eighty two thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สอง
782013 Seven hundred eighty two thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สาม
782014 Seven hundred eighty two thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สี่
782015 Seven hundred eighty two thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​ห้า
782016 Seven hundred eighty two thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​หก
782017 Seven hundred eighty two thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เจ็ด
782018 Seven hundred eighty two thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​แปด
782019 Seven hundred eighty two thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เก้า
782020 Seven hundred eighty two thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ
782021 Seven hundred eighty two thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
782022 Seven hundred eighty two thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
782023 Seven hundred eighty two thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
782024 Seven hundred eighty two thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
782025 Seven hundred eighty two thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
782026 Seven hundred eighty two thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​หก
782027 Seven hundred eighty two thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
782028 Seven hundred eighty two thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
782029 Seven hundred eighty two thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
782030 Seven hundred eighty two thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ
782031 Seven hundred eighty two thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
782032 Seven hundred eighty two thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สอง
782033 Seven hundred eighty two thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สาม
782034 Seven hundred eighty two thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สี่
782035 Seven hundred eighty two thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
782036 Seven hundred eighty two thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​หก
782037 Seven hundred eighty two thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
782038 Seven hundred eighty two thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​แปด
782039 Seven hundred eighty two thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
782040 Seven hundred eighty two thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ
782041 Seven hundred eighty two thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
782042 Seven hundred eighty two thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สอง
782043 Seven hundred eighty two thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สาม
782044 Seven hundred eighty two thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สี่
782045 Seven hundred eighty two thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
782046 Seven hundred eighty two thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​หก
782047 Seven hundred eighty two thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
782048 Seven hundred eighty two thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​แปด
782049 Seven hundred eighty two thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
782050 Seven hundred eighty two thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ
782051 Seven hundred eighty two thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
782052 Seven hundred eighty two thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
782053 Seven hundred eighty two thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
782054 Seven hundred eighty two thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
782055 Seven hundred eighty two thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
782056 Seven hundred eighty two thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​หก
782057 Seven hundred eighty two thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
782058 Seven hundred eighty two thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
782059 Seven hundred eighty two thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
782060 Seven hundred eighty two thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ
782061 Seven hundred eighty two thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
782062 Seven hundred eighty two thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สอง
782063 Seven hundred eighty two thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สาม
782064 Seven hundred eighty two thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สี่
782065 Seven hundred eighty two thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​ห้า
782066 Seven hundred eighty two thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​หก
782067 Seven hundred eighty two thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
782068 Seven hundred eighty two thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​แปด
782069 Seven hundred eighty two thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เก้า
782070 Seven hundred eighty two thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ
782071 Seven hundred eighty two thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
782072 Seven hundred eighty two thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
782073 Seven hundred eighty two thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
782074 Seven hundred eighty two thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
782075 Seven hundred eighty two thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
782076 Seven hundred eighty two thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
782077 Seven hundred eighty two thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
782078 Seven hundred eighty two thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
782079 Seven hundred eighty two thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
782080 Seven hundred eighty two thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ
782081 Seven hundred eighty two thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
782082 Seven hundred eighty two thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สอง
782083 Seven hundred eighty two thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สาม
782084 Seven hundred eighty two thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สี่
782085 Seven hundred eighty two thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
782086 Seven hundred eighty two thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​หก
782087 Seven hundred eighty two thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
782088 Seven hundred eighty two thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​แปด
782089 Seven hundred eighty two thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
782090 Seven hundred eighty two thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ
782091 Seven hundred eighty two thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
782092 Seven hundred eighty two thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
782093 Seven hundred eighty two thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
782094 Seven hundred eighty two thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
782095 Seven hundred eighty two thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
782096 Seven hundred eighty two thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​หก
782097 Seven hundred eighty two thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
782098 Seven hundred eighty two thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
782099 Seven hundred eighty two thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
782100 Seven hundred eighty two thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 782001 ถึง 782100 (Seven hundred eighty two thousand and one to Seven hundred eighty two thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน