วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 780401 ถึง 780500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 780401 ถึง 780500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 780401 ถึง 780500 (Seven hundred eighty thousand four hundred and one to Seven hundred eighty thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
780401 Seven hundred eighty thousand four hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​หนึ่ง
780402 Seven hundred eighty thousand four hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​สอง
780403 Seven hundred eighty thousand four hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม
780404 Seven hundred eighty thousand four hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่
780405 Seven hundred eighty thousand four hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า
780406 Seven hundred eighty thousand four hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​หก
780407 Seven hundred eighty thousand four hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด
780408 Seven hundred eighty thousand four hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด
780409 Seven hundred eighty thousand four hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า
780410 Seven hundred eighty thousand four hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ
780411 Seven hundred eighty thousand four hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
780412 Seven hundred eighty thousand four hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
780413 Seven hundred eighty thousand four hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
780414 Seven hundred eighty thousand four hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
780415 Seven hundred eighty thousand four hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
780416 Seven hundred eighty thousand four hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​หก
780417 Seven hundred eighty thousand four hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
780418 Seven hundred eighty thousand four hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
780419 Seven hundred eighty thousand four hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
780420 Seven hundred eighty thousand four hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
780421 Seven hundred eighty thousand four hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
780422 Seven hundred eighty thousand four hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
780423 Seven hundred eighty thousand four hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
780424 Seven hundred eighty thousand four hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
780425 Seven hundred eighty thousand four hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
780426 Seven hundred eighty thousand four hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
780427 Seven hundred eighty thousand four hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
780428 Seven hundred eighty thousand four hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
780429 Seven hundred eighty thousand four hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
780430 Seven hundred eighty thousand four hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
780431 Seven hundred eighty thousand four hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
780432 Seven hundred eighty thousand four hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
780433 Seven hundred eighty thousand four hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
780434 Seven hundred eighty thousand four hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
780435 Seven hundred eighty thousand four hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
780436 Seven hundred eighty thousand four hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
780437 Seven hundred eighty thousand four hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
780438 Seven hundred eighty thousand four hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
780439 Seven hundred eighty thousand four hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
780440 Seven hundred eighty thousand four hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
780441 Seven hundred eighty thousand four hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
780442 Seven hundred eighty thousand four hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
780443 Seven hundred eighty thousand four hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
780444 Seven hundred eighty thousand four hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
780445 Seven hundred eighty thousand four hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
780446 Seven hundred eighty thousand four hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
780447 Seven hundred eighty thousand four hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
780448 Seven hundred eighty thousand four hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
780449 Seven hundred eighty thousand four hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
780450 Seven hundred eighty thousand four hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
780451 Seven hundred eighty thousand four hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
780452 Seven hundred eighty thousand four hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
780453 Seven hundred eighty thousand four hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
780454 Seven hundred eighty thousand four hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
780455 Seven hundred eighty thousand four hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
780456 Seven hundred eighty thousand four hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
780457 Seven hundred eighty thousand four hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
780458 Seven hundred eighty thousand four hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
780459 Seven hundred eighty thousand four hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
780460 Seven hundred eighty thousand four hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ
780461 Seven hundred eighty thousand four hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
780462 Seven hundred eighty thousand four hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
780463 Seven hundred eighty thousand four hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
780464 Seven hundred eighty thousand four hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
780465 Seven hundred eighty thousand four hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
780466 Seven hundred eighty thousand four hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
780467 Seven hundred eighty thousand four hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
780468 Seven hundred eighty thousand four hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
780469 Seven hundred eighty thousand four hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
780470 Seven hundred eighty thousand four hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
780471 Seven hundred eighty thousand four hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
780472 Seven hundred eighty thousand four hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
780473 Seven hundred eighty thousand four hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
780474 Seven hundred eighty thousand four hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
780475 Seven hundred eighty thousand four hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
780476 Seven hundred eighty thousand four hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
780477 Seven hundred eighty thousand four hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
780478 Seven hundred eighty thousand four hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
780479 Seven hundred eighty thousand four hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
780480 Seven hundred eighty thousand four hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
780481 Seven hundred eighty thousand four hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
780482 Seven hundred eighty thousand four hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
780483 Seven hundred eighty thousand four hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
780484 Seven hundred eighty thousand four hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
780485 Seven hundred eighty thousand four hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
780486 Seven hundred eighty thousand four hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
780487 Seven hundred eighty thousand four hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
780488 Seven hundred eighty thousand four hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
780489 Seven hundred eighty thousand four hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
780490 Seven hundred eighty thousand four hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
780491 Seven hundred eighty thousand four hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
780492 Seven hundred eighty thousand four hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
780493 Seven hundred eighty thousand four hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
780494 Seven hundred eighty thousand four hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
780495 Seven hundred eighty thousand four hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
780496 Seven hundred eighty thousand four hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
780497 Seven hundred eighty thousand four hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
780498 Seven hundred eighty thousand four hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
780499 Seven hundred eighty thousand four hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
780500 Seven hundred eighty thousand five hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 780401 ถึง 780500 (Seven hundred eighty thousand four hundred and one to Seven hundred eighty thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 780501-780600, 780601-780700, 780701-780800, 780801-780900, 780901-781000, 781001-781100, 781101-781200, 781201-781300, 781301-781400, 781401-781500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 780301-780400, 780201-780300, 780101-780200, 780001-780100, 779901-780000, 779801-779900, 779701-779800, 779601-779700, 779501-779600, 779401-779500