วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 780201 ถึง 780300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 780201 ถึง 780300 (Seven hundred eighty thousand two hundred and one to Seven hundred eighty thousand three hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
780201 Seven hundred eighty thousand two hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​หนึ่ง
780202 Seven hundred eighty thousand two hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สอง
780203 Seven hundred eighty thousand two hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม
780204 Seven hundred eighty thousand two hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่
780205 Seven hundred eighty thousand two hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า
780206 Seven hundred eighty thousand two hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก
780207 Seven hundred eighty thousand two hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด
780208 Seven hundred eighty thousand two hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด
780209 Seven hundred eighty thousand two hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า
780210 Seven hundred eighty thousand two hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ
780211 Seven hundred eighty thousand two hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
780212 Seven hundred eighty thousand two hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
780213 Seven hundred eighty thousand two hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
780214 Seven hundred eighty thousand two hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
780215 Seven hundred eighty thousand two hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
780216 Seven hundred eighty thousand two hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​หก
780217 Seven hundred eighty thousand two hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
780218 Seven hundred eighty thousand two hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
780219 Seven hundred eighty thousand two hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
780220 Seven hundred eighty thousand two hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
780221 Seven hundred eighty thousand two hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
780222 Seven hundred eighty thousand two hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
780223 Seven hundred eighty thousand two hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
780224 Seven hundred eighty thousand two hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
780225 Seven hundred eighty thousand two hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
780226 Seven hundred eighty thousand two hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
780227 Seven hundred eighty thousand two hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
780228 Seven hundred eighty thousand two hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
780229 Seven hundred eighty thousand two hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
780230 Seven hundred eighty thousand two hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
780231 Seven hundred eighty thousand two hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
780232 Seven hundred eighty thousand two hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
780233 Seven hundred eighty thousand two hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
780234 Seven hundred eighty thousand two hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
780235 Seven hundred eighty thousand two hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
780236 Seven hundred eighty thousand two hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
780237 Seven hundred eighty thousand two hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
780238 Seven hundred eighty thousand two hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
780239 Seven hundred eighty thousand two hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
780240 Seven hundred eighty thousand two hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
780241 Seven hundred eighty thousand two hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
780242 Seven hundred eighty thousand two hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
780243 Seven hundred eighty thousand two hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
780244 Seven hundred eighty thousand two hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
780245 Seven hundred eighty thousand two hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
780246 Seven hundred eighty thousand two hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
780247 Seven hundred eighty thousand two hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
780248 Seven hundred eighty thousand two hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
780249 Seven hundred eighty thousand two hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
780250 Seven hundred eighty thousand two hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
780251 Seven hundred eighty thousand two hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
780252 Seven hundred eighty thousand two hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
780253 Seven hundred eighty thousand two hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
780254 Seven hundred eighty thousand two hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
780255 Seven hundred eighty thousand two hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
780256 Seven hundred eighty thousand two hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
780257 Seven hundred eighty thousand two hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
780258 Seven hundred eighty thousand two hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
780259 Seven hundred eighty thousand two hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
780260 Seven hundred eighty thousand two hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ
780261 Seven hundred eighty thousand two hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
780262 Seven hundred eighty thousand two hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
780263 Seven hundred eighty thousand two hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
780264 Seven hundred eighty thousand two hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
780265 Seven hundred eighty thousand two hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
780266 Seven hundred eighty thousand two hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
780267 Seven hundred eighty thousand two hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
780268 Seven hundred eighty thousand two hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
780269 Seven hundred eighty thousand two hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
780270 Seven hundred eighty thousand two hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
780271 Seven hundred eighty thousand two hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
780272 Seven hundred eighty thousand two hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
780273 Seven hundred eighty thousand two hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
780274 Seven hundred eighty thousand two hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
780275 Seven hundred eighty thousand two hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
780276 Seven hundred eighty thousand two hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
780277 Seven hundred eighty thousand two hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
780278 Seven hundred eighty thousand two hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
780279 Seven hundred eighty thousand two hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
780280 Seven hundred eighty thousand two hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
780281 Seven hundred eighty thousand two hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
780282 Seven hundred eighty thousand two hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
780283 Seven hundred eighty thousand two hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
780284 Seven hundred eighty thousand two hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
780285 Seven hundred eighty thousand two hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
780286 Seven hundred eighty thousand two hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
780287 Seven hundred eighty thousand two hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
780288 Seven hundred eighty thousand two hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
780289 Seven hundred eighty thousand two hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
780290 Seven hundred eighty thousand two hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
780291 Seven hundred eighty thousand two hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
780292 Seven hundred eighty thousand two hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
780293 Seven hundred eighty thousand two hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
780294 Seven hundred eighty thousand two hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
780295 Seven hundred eighty thousand two hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
780296 Seven hundred eighty thousand two hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
780297 Seven hundred eighty thousand two hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
780298 Seven hundred eighty thousand two hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
780299 Seven hundred eighty thousand two hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
780300 Seven hundred eighty thousand three hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 780201 ถึง 780300 (Seven hundred eighty thousand two hundred and one to Seven hundred eighty thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน