วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 7801 ถึง 7900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 7801 ถึง 7900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 7801 ถึง 7900 (Seven thousand eight hundred and one to Seven thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
7801 Seven thousand eight hundred and oneเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
7802 Seven thousand eight hundred and twoเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สอง
7803 Seven thousand eight hundred and threeเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม
7804 Seven thousand eight hundred and fourเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่
7805 Seven thousand eight hundred and fiveเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
7806 Seven thousand eight hundred and sixเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก
7807 Seven thousand eight hundred and sevenเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
7808 Seven thousand eight hundred and eightเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด
7809 Seven thousand eight hundred and nineเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
7810 Seven thousand eight hundred and tenเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
7811 Seven thousand eight hundred and elevenเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
7812 Seven thousand eight hundred and twelveเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
7813 Seven thousand eight hundred and thirteenเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
7814 Seven thousand eight hundred and fourteenเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
7815 Seven thousand eight hundred and fifteenเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
7816 Seven thousand eight hundred and sixteenเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
7817 Seven thousand eight hundred and seventeenเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
7818 Seven thousand eight hundred and eighteenเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
7819 Seven thousand eight hundred and nineteenเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
7820 Seven thousand eight hundred and twentyเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
7821 Seven thousand eight hundred and twenty oneเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
7822 Seven thousand eight hundred and twenty twoเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
7823 Seven thousand eight hundred and twenty threeเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
7824 Seven thousand eight hundred and twenty fourเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
7825 Seven thousand eight hundred and twenty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
7826 Seven thousand eight hundred and twenty sixเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
7827 Seven thousand eight hundred and twenty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
7828 Seven thousand eight hundred and twenty eightเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
7829 Seven thousand eight hundred and twenty nineเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
7830 Seven thousand eight hundred and thirtyเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
7831 Seven thousand eight hundred and thirty oneเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
7832 Seven thousand eight hundred and thirty twoเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
7833 Seven thousand eight hundred and thirty threeเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
7834 Seven thousand eight hundred and thirty fourเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
7835 Seven thousand eight hundred and thirty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
7836 Seven thousand eight hundred and thirty sixเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
7837 Seven thousand eight hundred and thirty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
7838 Seven thousand eight hundred and thirty eightเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
7839 Seven thousand eight hundred and thirty nineเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
7840 Seven thousand eight hundred and fortyเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
7841 Seven thousand eight hundred and forty oneเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
7842 Seven thousand eight hundred and forty twoเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
7843 Seven thousand eight hundred and forty threeเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
7844 Seven thousand eight hundred and forty fourเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
7845 Seven thousand eight hundred and forty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
7846 Seven thousand eight hundred and forty sixเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
7847 Seven thousand eight hundred and forty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
7848 Seven thousand eight hundred and forty eightเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
7849 Seven thousand eight hundred and forty nineเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
7850 Seven thousand eight hundred and fiftyเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
7851 Seven thousand eight hundred and fifty oneเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
7852 Seven thousand eight hundred and fifty twoเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
7853 Seven thousand eight hundred and fifty threeเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
7854 Seven thousand eight hundred and fifty fourเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
7855 Seven thousand eight hundred and fifty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
7856 Seven thousand eight hundred and fifty sixเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
7857 Seven thousand eight hundred and fifty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
7858 Seven thousand eight hundred and fifty eightเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
7859 Seven thousand eight hundred and fifty nineเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
7860 Seven thousand eight hundred and sixtyเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
7861 Seven thousand eight hundred and sixty oneเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
7862 Seven thousand eight hundred and sixty twoเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
7863 Seven thousand eight hundred and sixty threeเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
7864 Seven thousand eight hundred and sixty fourเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
7865 Seven thousand eight hundred and sixty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
7866 Seven thousand eight hundred and sixty sixเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
7867 Seven thousand eight hundred and sixty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
7868 Seven thousand eight hundred and sixty eightเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
7869 Seven thousand eight hundred and sixty nineเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
7870 Seven thousand eight hundred and seventyเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
7871 Seven thousand eight hundred and seventy oneเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
7872 Seven thousand eight hundred and seventy twoเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
7873 Seven thousand eight hundred and seventy threeเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
7874 Seven thousand eight hundred and seventy fourเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
7875 Seven thousand eight hundred and seventy fiveเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
7876 Seven thousand eight hundred and seventy sixเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
7877 Seven thousand eight hundred and seventy sevenเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
7878 Seven thousand eight hundred and seventy eightเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
7879 Seven thousand eight hundred and seventy nineเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
7880 Seven thousand eight hundred and eightyเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
7881 Seven thousand eight hundred and eighty oneเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
7882 Seven thousand eight hundred and eighty twoเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
7883 Seven thousand eight hundred and eighty threeเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
7884 Seven thousand eight hundred and eighty fourเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
7885 Seven thousand eight hundred and eighty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
7886 Seven thousand eight hundred and eighty sixเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
7887 Seven thousand eight hundred and eighty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
7888 Seven thousand eight hundred and eighty eightเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
7889 Seven thousand eight hundred and eighty nineเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
7890 Seven thousand eight hundred and ninetyเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
7891 Seven thousand eight hundred and ninety oneเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
7892 Seven thousand eight hundred and ninety twoเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
7893 Seven thousand eight hundred and ninety threeเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
7894 Seven thousand eight hundred and ninety fourเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
7895 Seven thousand eight hundred and ninety fiveเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
7896 Seven thousand eight hundred and ninety sixเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
7897 Seven thousand eight hundred and ninety sevenเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
7898 Seven thousand eight hundred and ninety eightเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
7899 Seven thousand eight hundred and ninety nineเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
7900 Seven thousand nine hundredเซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 7801 ถึง 7900 (Seven thousand eight hundred and one to Seven thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 7901-8000, 8001-8100, 8101-8200, 8201-8300, 8301-8400, 8401-8500, 8501-8600, 8601-8700, 8701-8800, 8801-8900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 7701-7800, 7601-7700, 7501-7600, 7401-7500, 7301-7400, 7201-7300, 7101-7200, 7001-7100, 6901-7000, 6801-6900