วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 780001 ถึง 780100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 780001 ถึง 780100 (Seven hundred eighty thousand and one to Seven hundred eighty thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
780001 Seven hundred eighty thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง
780002 Seven hundred eighty thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง
780003 Seven hundred eighty thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม
780004 Seven hundred eighty thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่
780005 Seven hundred eighty thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า
780006 Seven hundred eighty thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก
780007 Seven hundred eighty thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด
780008 Seven hundred eighty thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด
780009 Seven hundred eighty thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า
780010 Seven hundred eighty thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สิบ
780011 Seven hundred eighty thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สิบ​เอ็ด
780012 Seven hundred eighty thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สิบ​สอง
780013 Seven hundred eighty thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สิบ​สาม
780014 Seven hundred eighty thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สิบ​สี่
780015 Seven hundred eighty thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สิบ​ห้า
780016 Seven hundred eighty thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สิบ​หก
780017 Seven hundred eighty thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สิบ​เจ็ด
780018 Seven hundred eighty thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สิบ​แปด
780019 Seven hundred eighty thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สิบ​เก้า
780020 Seven hundred eighty thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ยี่​สิบ
780021 Seven hundred eighty thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ยี่​สิบ​เอ็ด
780022 Seven hundred eighty thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ยี่​สิบ​สอง
780023 Seven hundred eighty thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ยี่​สิบ​สาม
780024 Seven hundred eighty thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ยี่​สิบ​สี่
780025 Seven hundred eighty thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ยี่​สิบ​ห้า
780026 Seven hundred eighty thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ยี่​สิบ​หก
780027 Seven hundred eighty thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ยี่​สิบ​เจ็ด
780028 Seven hundred eighty thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ยี่​สิบ​แปด
780029 Seven hundred eighty thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ยี่​สิบ​เก้า
780030 Seven hundred eighty thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​สิบ
780031 Seven hundred eighty thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​สิบ​เอ็ด
780032 Seven hundred eighty thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​สิบ​สอง
780033 Seven hundred eighty thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​สิบ​สาม
780034 Seven hundred eighty thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​สิบ​สี่
780035 Seven hundred eighty thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​สิบ​ห้า
780036 Seven hundred eighty thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​สิบ​หก
780037 Seven hundred eighty thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​สิบ​เจ็ด
780038 Seven hundred eighty thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​สิบ​แปด
780039 Seven hundred eighty thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​สิบ​เก้า
780040 Seven hundred eighty thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​สิบ
780041 Seven hundred eighty thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​สิบ​เอ็ด
780042 Seven hundred eighty thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​สิบ​สอง
780043 Seven hundred eighty thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​สิบ​สาม
780044 Seven hundred eighty thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​สิบ​สี่
780045 Seven hundred eighty thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​สิบ​ห้า
780046 Seven hundred eighty thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​สิบ​หก
780047 Seven hundred eighty thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​สิบ​เจ็ด
780048 Seven hundred eighty thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​สิบ​แปด
780049 Seven hundred eighty thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​สิบ​เก้า
780050 Seven hundred eighty thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​สิบ
780051 Seven hundred eighty thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​สิบ​เอ็ด
780052 Seven hundred eighty thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​สิบ​สอง
780053 Seven hundred eighty thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​สิบ​สาม
780054 Seven hundred eighty thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​สิบ​สี่
780055 Seven hundred eighty thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​สิบ​ห้า
780056 Seven hundred eighty thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​สิบ​หก
780057 Seven hundred eighty thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​สิบ​เจ็ด
780058 Seven hundred eighty thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​สิบ​แปด
780059 Seven hundred eighty thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​สิบ​เก้า
780060 Seven hundred eighty thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​สิบ
780061 Seven hundred eighty thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​สิบ​เอ็ด
780062 Seven hundred eighty thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​สิบ​สอง
780063 Seven hundred eighty thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​สิบ​สาม
780064 Seven hundred eighty thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​สิบ​สี่
780065 Seven hundred eighty thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​สิบ​ห้า
780066 Seven hundred eighty thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​สิบ​หก
780067 Seven hundred eighty thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​สิบ​เจ็ด
780068 Seven hundred eighty thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​สิบ​แปด
780069 Seven hundred eighty thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​สิบ​เก้า
780070 Seven hundred eighty thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​สิบ
780071 Seven hundred eighty thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
780072 Seven hundred eighty thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สอง
780073 Seven hundred eighty thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สาม
780074 Seven hundred eighty thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สี่
780075 Seven hundred eighty thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​ห้า
780076 Seven hundred eighty thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​หก
780077 Seven hundred eighty thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
780078 Seven hundred eighty thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​แปด
780079 Seven hundred eighty thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เก้า
780080 Seven hundred eighty thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​สิบ
780081 Seven hundred eighty thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​สิบ​เอ็ด
780082 Seven hundred eighty thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​สิบ​สอง
780083 Seven hundred eighty thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​สิบ​สาม
780084 Seven hundred eighty thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​สิบ​สี่
780085 Seven hundred eighty thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​สิบ​ห้า
780086 Seven hundred eighty thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​สิบ​หก
780087 Seven hundred eighty thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​สิบ​เจ็ด
780088 Seven hundred eighty thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​สิบ​แปด
780089 Seven hundred eighty thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​สิบ​เก้า
780090 Seven hundred eighty thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​สิบ
780091 Seven hundred eighty thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​สิบ​เอ็ด
780092 Seven hundred eighty thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​สิบ​สอง
780093 Seven hundred eighty thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​สิบ​สาม
780094 Seven hundred eighty thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​สิบ​สี่
780095 Seven hundred eighty thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​สิบ​ห้า
780096 Seven hundred eighty thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​สิบ​หก
780097 Seven hundred eighty thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​สิบ​เจ็ด
780098 Seven hundred eighty thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​สิบ​แปด
780099 Seven hundred eighty thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​สิบ​เก้า
780100 Seven hundred eighty thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 780001 ถึง 780100 (Seven hundred eighty thousand and one to Seven hundred eighty thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน