วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 776001 ถึง 776100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 776001 ถึง 776100 (Seven hundred seventy six thousand and one to Seven hundred seventy six thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
776001 Seven hundred seventy six thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง
776002 Seven hundred seventy six thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สอง
776003 Seven hundred seventy six thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สาม
776004 Seven hundred seventy six thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สี่
776005 Seven hundred seventy six thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ห้า
776006 Seven hundred seventy six thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​หก
776007 Seven hundred seventy six thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด
776008 Seven hundred seventy six thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​แปด
776009 Seven hundred seventy six thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เก้า
776010 Seven hundred seventy six thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สิบ
776011 Seven hundred seventy six thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เอ็ด
776012 Seven hundred seventy six thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สอง
776013 Seven hundred seventy six thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สาม
776014 Seven hundred seventy six thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สี่
776015 Seven hundred seventy six thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​ห้า
776016 Seven hundred seventy six thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​หก
776017 Seven hundred seventy six thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เจ็ด
776018 Seven hundred seventy six thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​แปด
776019 Seven hundred seventy six thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เก้า
776020 Seven hundred seventy six thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ
776021 Seven hundred seventy six thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
776022 Seven hundred seventy six thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สอง
776023 Seven hundred seventy six thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สาม
776024 Seven hundred seventy six thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สี่
776025 Seven hundred seventy six thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
776026 Seven hundred seventy six thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​หก
776027 Seven hundred seventy six thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
776028 Seven hundred seventy six thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​แปด
776029 Seven hundred seventy six thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
776030 Seven hundred seventy six thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ
776031 Seven hundred seventy six thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
776032 Seven hundred seventy six thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สอง
776033 Seven hundred seventy six thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สาม
776034 Seven hundred seventy six thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สี่
776035 Seven hundred seventy six thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​ห้า
776036 Seven hundred seventy six thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​หก
776037 Seven hundred seventy six thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
776038 Seven hundred seventy six thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​แปด
776039 Seven hundred seventy six thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เก้า
776040 Seven hundred seventy six thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ
776041 Seven hundred seventy six thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
776042 Seven hundred seventy six thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สอง
776043 Seven hundred seventy six thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สาม
776044 Seven hundred seventy six thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สี่
776045 Seven hundred seventy six thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​ห้า
776046 Seven hundred seventy six thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​หก
776047 Seven hundred seventy six thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
776048 Seven hundred seventy six thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​แปด
776049 Seven hundred seventy six thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เก้า
776050 Seven hundred seventy six thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ
776051 Seven hundred seventy six thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
776052 Seven hundred seventy six thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สอง
776053 Seven hundred seventy six thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สาม
776054 Seven hundred seventy six thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สี่
776055 Seven hundred seventy six thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
776056 Seven hundred seventy six thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​หก
776057 Seven hundred seventy six thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
776058 Seven hundred seventy six thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​แปด
776059 Seven hundred seventy six thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
776060 Seven hundred seventy six thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ
776061 Seven hundred seventy six thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
776062 Seven hundred seventy six thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สอง
776063 Seven hundred seventy six thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สาม
776064 Seven hundred seventy six thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สี่
776065 Seven hundred seventy six thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​ห้า
776066 Seven hundred seventy six thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​หก
776067 Seven hundred seventy six thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
776068 Seven hundred seventy six thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​แปด
776069 Seven hundred seventy six thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เก้า
776070 Seven hundred seventy six thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ
776071 Seven hundred seventy six thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
776072 Seven hundred seventy six thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
776073 Seven hundred seventy six thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
776074 Seven hundred seventy six thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
776075 Seven hundred seventy six thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
776076 Seven hundred seventy six thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
776077 Seven hundred seventy six thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
776078 Seven hundred seventy six thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
776079 Seven hundred seventy six thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
776080 Seven hundred seventy six thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ
776081 Seven hundred seventy six thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
776082 Seven hundred seventy six thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สอง
776083 Seven hundred seventy six thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สาม
776084 Seven hundred seventy six thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สี่
776085 Seven hundred seventy six thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​ห้า
776086 Seven hundred seventy six thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​หก
776087 Seven hundred seventy six thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
776088 Seven hundred seventy six thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​แปด
776089 Seven hundred seventy six thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เก้า
776090 Seven hundred seventy six thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ
776091 Seven hundred seventy six thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
776092 Seven hundred seventy six thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สอง
776093 Seven hundred seventy six thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สาม
776094 Seven hundred seventy six thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สี่
776095 Seven hundred seventy six thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
776096 Seven hundred seventy six thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​หก
776097 Seven hundred seventy six thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
776098 Seven hundred seventy six thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​แปด
776099 Seven hundred seventy six thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
776100 Seven hundred seventy six thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 776001 ถึง 776100 (Seven hundred seventy six thousand and one to Seven hundred seventy six thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน