วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 774001 ถึง 774100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 774001 ถึง 774100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 774001 ถึง 774100 (Seven hundred seventy four thousand and one to Seven hundred seventy four thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
774001 Seven hundred seventy four thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง
774002 Seven hundred seventy four thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สอง
774003 Seven hundred seventy four thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สาม
774004 Seven hundred seventy four thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สี่
774005 Seven hundred seventy four thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า
774006 Seven hundred seventy four thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​หก
774007 Seven hundred seventy four thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด
774008 Seven hundred seventy four thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​แปด
774009 Seven hundred seventy four thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า
774010 Seven hundred seventy four thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ
774011 Seven hundred seventy four thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เอ็ด
774012 Seven hundred seventy four thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สอง
774013 Seven hundred seventy four thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สาม
774014 Seven hundred seventy four thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สี่
774015 Seven hundred seventy four thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​ห้า
774016 Seven hundred seventy four thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​หก
774017 Seven hundred seventy four thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เจ็ด
774018 Seven hundred seventy four thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​แปด
774019 Seven hundred seventy four thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เก้า
774020 Seven hundred seventy four thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ
774021 Seven hundred seventy four thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
774022 Seven hundred seventy four thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สอง
774023 Seven hundred seventy four thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สาม
774024 Seven hundred seventy four thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สี่
774025 Seven hundred seventy four thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
774026 Seven hundred seventy four thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​หก
774027 Seven hundred seventy four thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
774028 Seven hundred seventy four thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​แปด
774029 Seven hundred seventy four thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
774030 Seven hundred seventy four thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ
774031 Seven hundred seventy four thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
774032 Seven hundred seventy four thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สอง
774033 Seven hundred seventy four thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สาม
774034 Seven hundred seventy four thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สี่
774035 Seven hundred seventy four thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​ห้า
774036 Seven hundred seventy four thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​หก
774037 Seven hundred seventy four thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
774038 Seven hundred seventy four thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​แปด
774039 Seven hundred seventy four thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เก้า
774040 Seven hundred seventy four thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ
774041 Seven hundred seventy four thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
774042 Seven hundred seventy four thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สอง
774043 Seven hundred seventy four thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สาม
774044 Seven hundred seventy four thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สี่
774045 Seven hundred seventy four thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​ห้า
774046 Seven hundred seventy four thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​หก
774047 Seven hundred seventy four thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
774048 Seven hundred seventy four thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​แปด
774049 Seven hundred seventy four thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เก้า
774050 Seven hundred seventy four thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ
774051 Seven hundred seventy four thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
774052 Seven hundred seventy four thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สอง
774053 Seven hundred seventy four thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สาม
774054 Seven hundred seventy four thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สี่
774055 Seven hundred seventy four thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
774056 Seven hundred seventy four thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​หก
774057 Seven hundred seventy four thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
774058 Seven hundred seventy four thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​แปด
774059 Seven hundred seventy four thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
774060 Seven hundred seventy four thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ
774061 Seven hundred seventy four thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
774062 Seven hundred seventy four thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สอง
774063 Seven hundred seventy four thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สาม
774064 Seven hundred seventy four thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สี่
774065 Seven hundred seventy four thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​ห้า
774066 Seven hundred seventy four thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​หก
774067 Seven hundred seventy four thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
774068 Seven hundred seventy four thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​แปด
774069 Seven hundred seventy four thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เก้า
774070 Seven hundred seventy four thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ
774071 Seven hundred seventy four thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
774072 Seven hundred seventy four thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
774073 Seven hundred seventy four thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
774074 Seven hundred seventy four thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
774075 Seven hundred seventy four thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
774076 Seven hundred seventy four thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
774077 Seven hundred seventy four thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
774078 Seven hundred seventy four thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
774079 Seven hundred seventy four thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
774080 Seven hundred seventy four thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ
774081 Seven hundred seventy four thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
774082 Seven hundred seventy four thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สอง
774083 Seven hundred seventy four thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สาม
774084 Seven hundred seventy four thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สี่
774085 Seven hundred seventy four thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​ห้า
774086 Seven hundred seventy four thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​หก
774087 Seven hundred seventy four thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
774088 Seven hundred seventy four thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​แปด
774089 Seven hundred seventy four thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เก้า
774090 Seven hundred seventy four thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ
774091 Seven hundred seventy four thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
774092 Seven hundred seventy four thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สอง
774093 Seven hundred seventy four thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สาม
774094 Seven hundred seventy four thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สี่
774095 Seven hundred seventy four thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
774096 Seven hundred seventy four thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​หก
774097 Seven hundred seventy four thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
774098 Seven hundred seventy four thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​แปด
774099 Seven hundred seventy four thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
774100 Seven hundred seventy four thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 774001 ถึง 774100 (Seven hundred seventy four thousand and one to Seven hundred seventy four thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 774101-774200, 774201-774300, 774301-774400, 774401-774500, 774501-774600, 774601-774700, 774701-774800, 774801-774900, 774901-775000, 775001-775100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 773901-774000, 773801-773900, 773701-773800, 773601-773700, 773501-773600, 773401-773500, 773301-773400, 773201-773300, 773101-773200, 773001-773100