วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 773001 ถึง 773100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 773001 ถึง 773100 (Seven hundred seventy three thousand and one to Seven hundred seventy three thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
773001 Seven hundred seventy three thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง
773002 Seven hundred seventy three thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สอง
773003 Seven hundred seventy three thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สาม
773004 Seven hundred seventy three thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สี่
773005 Seven hundred seventy three thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า
773006 Seven hundred seventy three thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​หก
773007 Seven hundred seventy three thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด
773008 Seven hundred seventy three thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​แปด
773009 Seven hundred seventy three thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า
773010 Seven hundred seventy three thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ
773011 Seven hundred seventy three thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เอ็ด
773012 Seven hundred seventy three thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สอง
773013 Seven hundred seventy three thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สาม
773014 Seven hundred seventy three thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สี่
773015 Seven hundred seventy three thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​ห้า
773016 Seven hundred seventy three thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​หก
773017 Seven hundred seventy three thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เจ็ด
773018 Seven hundred seventy three thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​แปด
773019 Seven hundred seventy three thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เก้า
773020 Seven hundred seventy three thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ
773021 Seven hundred seventy three thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
773022 Seven hundred seventy three thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สอง
773023 Seven hundred seventy three thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สาม
773024 Seven hundred seventy three thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สี่
773025 Seven hundred seventy three thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
773026 Seven hundred seventy three thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​หก
773027 Seven hundred seventy three thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
773028 Seven hundred seventy three thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​แปด
773029 Seven hundred seventy three thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
773030 Seven hundred seventy three thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ
773031 Seven hundred seventy three thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
773032 Seven hundred seventy three thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สอง
773033 Seven hundred seventy three thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สาม
773034 Seven hundred seventy three thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สี่
773035 Seven hundred seventy three thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​ห้า
773036 Seven hundred seventy three thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​หก
773037 Seven hundred seventy three thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
773038 Seven hundred seventy three thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​แปด
773039 Seven hundred seventy three thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เก้า
773040 Seven hundred seventy three thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ
773041 Seven hundred seventy three thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
773042 Seven hundred seventy three thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สอง
773043 Seven hundred seventy three thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สาม
773044 Seven hundred seventy three thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สี่
773045 Seven hundred seventy three thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​ห้า
773046 Seven hundred seventy three thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​หก
773047 Seven hundred seventy three thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
773048 Seven hundred seventy three thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​แปด
773049 Seven hundred seventy three thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เก้า
773050 Seven hundred seventy three thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ
773051 Seven hundred seventy three thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
773052 Seven hundred seventy three thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สอง
773053 Seven hundred seventy three thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สาม
773054 Seven hundred seventy three thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สี่
773055 Seven hundred seventy three thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
773056 Seven hundred seventy three thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​หก
773057 Seven hundred seventy three thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
773058 Seven hundred seventy three thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​แปด
773059 Seven hundred seventy three thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
773060 Seven hundred seventy three thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ
773061 Seven hundred seventy three thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
773062 Seven hundred seventy three thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สอง
773063 Seven hundred seventy three thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สาม
773064 Seven hundred seventy three thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สี่
773065 Seven hundred seventy three thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​ห้า
773066 Seven hundred seventy three thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​หก
773067 Seven hundred seventy three thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
773068 Seven hundred seventy three thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​แปด
773069 Seven hundred seventy three thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เก้า
773070 Seven hundred seventy three thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ
773071 Seven hundred seventy three thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
773072 Seven hundred seventy three thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
773073 Seven hundred seventy three thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
773074 Seven hundred seventy three thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
773075 Seven hundred seventy three thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
773076 Seven hundred seventy three thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
773077 Seven hundred seventy three thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
773078 Seven hundred seventy three thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
773079 Seven hundred seventy three thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
773080 Seven hundred seventy three thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ
773081 Seven hundred seventy three thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
773082 Seven hundred seventy three thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สอง
773083 Seven hundred seventy three thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สาม
773084 Seven hundred seventy three thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สี่
773085 Seven hundred seventy three thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​ห้า
773086 Seven hundred seventy three thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​หก
773087 Seven hundred seventy three thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
773088 Seven hundred seventy three thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​แปด
773089 Seven hundred seventy three thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เก้า
773090 Seven hundred seventy three thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ
773091 Seven hundred seventy three thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
773092 Seven hundred seventy three thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สอง
773093 Seven hundred seventy three thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สาม
773094 Seven hundred seventy three thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สี่
773095 Seven hundred seventy three thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
773096 Seven hundred seventy three thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​หก
773097 Seven hundred seventy three thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
773098 Seven hundred seventy three thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​แปด
773099 Seven hundred seventy three thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
773100 Seven hundred seventy three thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 773001 ถึง 773100 (Seven hundred seventy three thousand and one to Seven hundred seventy three thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน