วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 7701 ถึง 7800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 7701 ถึง 7800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 7701 ถึง 7800 (Seven thousand seven hundred and one to Seven thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
7701 Seven thousand seven hundred and oneเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
7702 Seven thousand seven hundred and twoเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สอง
7703 Seven thousand seven hundred and threeเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม
7704 Seven thousand seven hundred and fourเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่
7705 Seven thousand seven hundred and fiveเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า
7706 Seven thousand seven hundred and sixเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก
7707 Seven thousand seven hundred and sevenเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
7708 Seven thousand seven hundred and eightเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด
7709 Seven thousand seven hundred and nineเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า
7710 Seven thousand seven hundred and tenเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ
7711 Seven thousand seven hundred and elevenเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
7712 Seven thousand seven hundred and twelveเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
7713 Seven thousand seven hundred and thirteenเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
7714 Seven thousand seven hundred and fourteenเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
7715 Seven thousand seven hundred and fifteenเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
7716 Seven thousand seven hundred and sixteenเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
7717 Seven thousand seven hundred and seventeenเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
7718 Seven thousand seven hundred and eighteenเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
7719 Seven thousand seven hundred and nineteenเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
7720 Seven thousand seven hundred and twentyเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
7721 Seven thousand seven hundred and twenty oneเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
7722 Seven thousand seven hundred and twenty twoเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
7723 Seven thousand seven hundred and twenty threeเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
7724 Seven thousand seven hundred and twenty fourเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
7725 Seven thousand seven hundred and twenty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
7726 Seven thousand seven hundred and twenty sixเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
7727 Seven thousand seven hundred and twenty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
7728 Seven thousand seven hundred and twenty eightเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
7729 Seven thousand seven hundred and twenty nineเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
7730 Seven thousand seven hundred and thirtyเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
7731 Seven thousand seven hundred and thirty oneเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
7732 Seven thousand seven hundred and thirty twoเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
7733 Seven thousand seven hundred and thirty threeเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
7734 Seven thousand seven hundred and thirty fourเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
7735 Seven thousand seven hundred and thirty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
7736 Seven thousand seven hundred and thirty sixเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
7737 Seven thousand seven hundred and thirty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
7738 Seven thousand seven hundred and thirty eightเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
7739 Seven thousand seven hundred and thirty nineเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
7740 Seven thousand seven hundred and fortyเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
7741 Seven thousand seven hundred and forty oneเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
7742 Seven thousand seven hundred and forty twoเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
7743 Seven thousand seven hundred and forty threeเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
7744 Seven thousand seven hundred and forty fourเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
7745 Seven thousand seven hundred and forty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
7746 Seven thousand seven hundred and forty sixเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
7747 Seven thousand seven hundred and forty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
7748 Seven thousand seven hundred and forty eightเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
7749 Seven thousand seven hundred and forty nineเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
7750 Seven thousand seven hundred and fiftyเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
7751 Seven thousand seven hundred and fifty oneเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
7752 Seven thousand seven hundred and fifty twoเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
7753 Seven thousand seven hundred and fifty threeเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
7754 Seven thousand seven hundred and fifty fourเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
7755 Seven thousand seven hundred and fifty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
7756 Seven thousand seven hundred and fifty sixเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
7757 Seven thousand seven hundred and fifty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
7758 Seven thousand seven hundred and fifty eightเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
7759 Seven thousand seven hundred and fifty nineเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
7760 Seven thousand seven hundred and sixtyเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
7761 Seven thousand seven hundred and sixty oneเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
7762 Seven thousand seven hundred and sixty twoเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
7763 Seven thousand seven hundred and sixty threeเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
7764 Seven thousand seven hundred and sixty fourเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
7765 Seven thousand seven hundred and sixty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
7766 Seven thousand seven hundred and sixty sixเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
7767 Seven thousand seven hundred and sixty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
7768 Seven thousand seven hundred and sixty eightเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
7769 Seven thousand seven hundred and sixty nineเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
7770 Seven thousand seven hundred and seventyเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
7771 Seven thousand seven hundred and seventy oneเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
7772 Seven thousand seven hundred and seventy twoเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
7773 Seven thousand seven hundred and seventy threeเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
7774 Seven thousand seven hundred and seventy fourเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
7775 Seven thousand seven hundred and seventy fiveเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
7776 Seven thousand seven hundred and seventy sixเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
7777 Seven thousand seven hundred and seventy sevenเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
7778 Seven thousand seven hundred and seventy eightเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
7779 Seven thousand seven hundred and seventy nineเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
7780 Seven thousand seven hundred and eightyเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
7781 Seven thousand seven hundred and eighty oneเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
7782 Seven thousand seven hundred and eighty twoเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
7783 Seven thousand seven hundred and eighty threeเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
7784 Seven thousand seven hundred and eighty fourเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
7785 Seven thousand seven hundred and eighty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
7786 Seven thousand seven hundred and eighty sixเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
7787 Seven thousand seven hundred and eighty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
7788 Seven thousand seven hundred and eighty eightเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
7789 Seven thousand seven hundred and eighty nineเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
7790 Seven thousand seven hundred and ninetyเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
7791 Seven thousand seven hundred and ninety oneเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
7792 Seven thousand seven hundred and ninety twoเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
7793 Seven thousand seven hundred and ninety threeเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
7794 Seven thousand seven hundred and ninety fourเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
7795 Seven thousand seven hundred and ninety fiveเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
7796 Seven thousand seven hundred and ninety sixเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
7797 Seven thousand seven hundred and ninety sevenเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
7798 Seven thousand seven hundred and ninety eightเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
7799 Seven thousand seven hundred and ninety nineเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
7800 Seven thousand eight hundredเซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 7701 ถึง 7800 (Seven thousand seven hundred and one to Seven thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 7801-7900, 7901-8000, 8001-8100, 8101-8200, 8201-8300, 8301-8400, 8401-8500, 8501-8600, 8601-8700, 8701-8800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 7601-7700, 7501-7600, 7401-7500, 7301-7400, 7201-7300, 7101-7200, 7001-7100, 6901-7000, 6801-6900, 6701-6800