วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 770001 ถึง 770100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 770001 ถึง 770100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 770001 ถึง 770100 (Seven hundred seventy thousand and one to Seven hundred seventy thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
770001 Seven hundred seventy thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง
770002 Seven hundred seventy thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง
770003 Seven hundred seventy thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม
770004 Seven hundred seventy thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่
770005 Seven hundred seventy thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า
770006 Seven hundred seventy thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก
770007 Seven hundred seventy thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด
770008 Seven hundred seventy thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด
770009 Seven hundred seventy thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า
770010 Seven hundred seventy thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สิบ
770011 Seven hundred seventy thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สิบ​เอ็ด
770012 Seven hundred seventy thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สิบ​สอง
770013 Seven hundred seventy thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สิบ​สาม
770014 Seven hundred seventy thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สิบ​สี่
770015 Seven hundred seventy thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สิบ​ห้า
770016 Seven hundred seventy thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สิบ​หก
770017 Seven hundred seventy thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สิบ​เจ็ด
770018 Seven hundred seventy thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สิบ​แปด
770019 Seven hundred seventy thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สิบ​เก้า
770020 Seven hundred seventy thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ยี่​สิบ
770021 Seven hundred seventy thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ยี่​สิบ​เอ็ด
770022 Seven hundred seventy thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ยี่​สิบ​สอง
770023 Seven hundred seventy thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ยี่​สิบ​สาม
770024 Seven hundred seventy thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ยี่​สิบ​สี่
770025 Seven hundred seventy thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ยี่​สิบ​ห้า
770026 Seven hundred seventy thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ยี่​สิบ​หก
770027 Seven hundred seventy thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ยี่​สิบ​เจ็ด
770028 Seven hundred seventy thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ยี่​สิบ​แปด
770029 Seven hundred seventy thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ยี่​สิบ​เก้า
770030 Seven hundred seventy thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​สิบ
770031 Seven hundred seventy thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​สิบ​เอ็ด
770032 Seven hundred seventy thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​สิบ​สอง
770033 Seven hundred seventy thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​สิบ​สาม
770034 Seven hundred seventy thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​สิบ​สี่
770035 Seven hundred seventy thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​สิบ​ห้า
770036 Seven hundred seventy thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​สิบ​หก
770037 Seven hundred seventy thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​สิบ​เจ็ด
770038 Seven hundred seventy thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​สิบ​แปด
770039 Seven hundred seventy thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​สิบ​เก้า
770040 Seven hundred seventy thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​สิบ
770041 Seven hundred seventy thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​สิบ​เอ็ด
770042 Seven hundred seventy thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​สิบ​สอง
770043 Seven hundred seventy thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​สิบ​สาม
770044 Seven hundred seventy thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​สิบ​สี่
770045 Seven hundred seventy thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​สิบ​ห้า
770046 Seven hundred seventy thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​สิบ​หก
770047 Seven hundred seventy thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​สิบ​เจ็ด
770048 Seven hundred seventy thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​สิบ​แปด
770049 Seven hundred seventy thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​สิบ​เก้า
770050 Seven hundred seventy thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​สิบ
770051 Seven hundred seventy thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​สิบ​เอ็ด
770052 Seven hundred seventy thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​สิบ​สอง
770053 Seven hundred seventy thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​สิบ​สาม
770054 Seven hundred seventy thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​สิบ​สี่
770055 Seven hundred seventy thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​สิบ​ห้า
770056 Seven hundred seventy thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​สิบ​หก
770057 Seven hundred seventy thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​สิบ​เจ็ด
770058 Seven hundred seventy thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​สิบ​แปด
770059 Seven hundred seventy thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​สิบ​เก้า
770060 Seven hundred seventy thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​สิบ
770061 Seven hundred seventy thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​สิบ​เอ็ด
770062 Seven hundred seventy thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​สิบ​สอง
770063 Seven hundred seventy thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​สิบ​สาม
770064 Seven hundred seventy thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​สิบ​สี่
770065 Seven hundred seventy thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​สิบ​ห้า
770066 Seven hundred seventy thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​สิบ​หก
770067 Seven hundred seventy thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​สิบ​เจ็ด
770068 Seven hundred seventy thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​สิบ​แปด
770069 Seven hundred seventy thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​สิบ​เก้า
770070 Seven hundred seventy thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​สิบ
770071 Seven hundred seventy thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
770072 Seven hundred seventy thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สอง
770073 Seven hundred seventy thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สาม
770074 Seven hundred seventy thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สี่
770075 Seven hundred seventy thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​ห้า
770076 Seven hundred seventy thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​หก
770077 Seven hundred seventy thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
770078 Seven hundred seventy thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​แปด
770079 Seven hundred seventy thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เก้า
770080 Seven hundred seventy thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​สิบ
770081 Seven hundred seventy thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​สิบ​เอ็ด
770082 Seven hundred seventy thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​สิบ​สอง
770083 Seven hundred seventy thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​สิบ​สาม
770084 Seven hundred seventy thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​สิบ​สี่
770085 Seven hundred seventy thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​สิบ​ห้า
770086 Seven hundred seventy thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​สิบ​หก
770087 Seven hundred seventy thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​สิบ​เจ็ด
770088 Seven hundred seventy thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​สิบ​แปด
770089 Seven hundred seventy thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​สิบ​เก้า
770090 Seven hundred seventy thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​สิบ
770091 Seven hundred seventy thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​สิบ​เอ็ด
770092 Seven hundred seventy thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​สิบ​สอง
770093 Seven hundred seventy thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​สิบ​สาม
770094 Seven hundred seventy thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​สิบ​สี่
770095 Seven hundred seventy thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​สิบ​ห้า
770096 Seven hundred seventy thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​สิบ​หก
770097 Seven hundred seventy thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​สิบ​เจ็ด
770098 Seven hundred seventy thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​สิบ​แปด
770099 Seven hundred seventy thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​สิบ​เก้า
770100 Seven hundred seventy thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 770001 ถึง 770100 (Seven hundred seventy thousand and one to Seven hundred seventy thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 770101-770200, 770201-770300, 770301-770400, 770401-770500, 770501-770600, 770601-770700, 770701-770800, 770801-770900, 770901-771000, 771001-771100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 769901-770000, 769801-769900, 769701-769800, 769601-769700, 769501-769600, 769401-769500, 769301-769400, 769201-769300, 769101-769200, 769001-769100