วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 769001 ถึง 769100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 769001 ถึง 769100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 769001 ถึง 769100 (Seven hundred sixty nine thousand and one to Seven hundred sixty nine thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
769001 Seven hundred sixty nine thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​หนึ่ง
769002 Seven hundred sixty nine thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง
769003 Seven hundred sixty nine thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม
769004 Seven hundred sixty nine thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สี่
769005 Seven hundred sixty nine thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า
769006 Seven hundred sixty nine thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​หก
769007 Seven hundred sixty nine thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด
769008 Seven hundred sixty nine thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด
769009 Seven hundred sixty nine thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า
769010 Seven hundred sixty nine thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ
769011 Seven hundred sixty nine thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เอ็ด
769012 Seven hundred sixty nine thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สอง
769013 Seven hundred sixty nine thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สาม
769014 Seven hundred sixty nine thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สี่
769015 Seven hundred sixty nine thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​ห้า
769016 Seven hundred sixty nine thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​หก
769017 Seven hundred sixty nine thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เจ็ด
769018 Seven hundred sixty nine thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​แปด
769019 Seven hundred sixty nine thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เก้า
769020 Seven hundred sixty nine thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ
769021 Seven hundred sixty nine thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
769022 Seven hundred sixty nine thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
769023 Seven hundred sixty nine thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
769024 Seven hundred sixty nine thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
769025 Seven hundred sixty nine thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
769026 Seven hundred sixty nine thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
769027 Seven hundred sixty nine thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
769028 Seven hundred sixty nine thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
769029 Seven hundred sixty nine thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
769030 Seven hundred sixty nine thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ
769031 Seven hundred sixty nine thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
769032 Seven hundred sixty nine thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
769033 Seven hundred sixty nine thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
769034 Seven hundred sixty nine thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
769035 Seven hundred sixty nine thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
769036 Seven hundred sixty nine thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​หก
769037 Seven hundred sixty nine thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
769038 Seven hundred sixty nine thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
769039 Seven hundred sixty nine thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
769040 Seven hundred sixty nine thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ
769041 Seven hundred sixty nine thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
769042 Seven hundred sixty nine thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
769043 Seven hundred sixty nine thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
769044 Seven hundred sixty nine thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
769045 Seven hundred sixty nine thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
769046 Seven hundred sixty nine thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​หก
769047 Seven hundred sixty nine thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
769048 Seven hundred sixty nine thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
769049 Seven hundred sixty nine thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
769050 Seven hundred sixty nine thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ
769051 Seven hundred sixty nine thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
769052 Seven hundred sixty nine thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
769053 Seven hundred sixty nine thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
769054 Seven hundred sixty nine thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
769055 Seven hundred sixty nine thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
769056 Seven hundred sixty nine thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
769057 Seven hundred sixty nine thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
769058 Seven hundred sixty nine thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
769059 Seven hundred sixty nine thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
769060 Seven hundred sixty nine thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ
769061 Seven hundred sixty nine thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
769062 Seven hundred sixty nine thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สอง
769063 Seven hundred sixty nine thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สาม
769064 Seven hundred sixty nine thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สี่
769065 Seven hundred sixty nine thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
769066 Seven hundred sixty nine thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​หก
769067 Seven hundred sixty nine thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
769068 Seven hundred sixty nine thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​แปด
769069 Seven hundred sixty nine thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
769070 Seven hundred sixty nine thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ
769071 Seven hundred sixty nine thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
769072 Seven hundred sixty nine thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
769073 Seven hundred sixty nine thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
769074 Seven hundred sixty nine thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
769075 Seven hundred sixty nine thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
769076 Seven hundred sixty nine thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
769077 Seven hundred sixty nine thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
769078 Seven hundred sixty nine thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
769079 Seven hundred sixty nine thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
769080 Seven hundred sixty nine thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ
769081 Seven hundred sixty nine thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
769082 Seven hundred sixty nine thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
769083 Seven hundred sixty nine thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
769084 Seven hundred sixty nine thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
769085 Seven hundred sixty nine thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
769086 Seven hundred sixty nine thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​หก
769087 Seven hundred sixty nine thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
769088 Seven hundred sixty nine thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
769089 Seven hundred sixty nine thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
769090 Seven hundred sixty nine thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ
769091 Seven hundred sixty nine thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
769092 Seven hundred sixty nine thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
769093 Seven hundred sixty nine thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
769094 Seven hundred sixty nine thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
769095 Seven hundred sixty nine thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
769096 Seven hundred sixty nine thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
769097 Seven hundred sixty nine thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
769098 Seven hundred sixty nine thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
769099 Seven hundred sixty nine thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
769100 Seven hundred sixty nine thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 769001 ถึง 769100 (Seven hundred sixty nine thousand and one to Seven hundred sixty nine thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 769101-769200, 769201-769300, 769301-769400, 769401-769500, 769501-769600, 769601-769700, 769701-769800, 769801-769900, 769901-770000, 770001-770100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 768901-769000, 768801-768900, 768701-768800, 768601-768700, 768501-768600, 768401-768500, 768301-768400, 768201-768300, 768101-768200, 768001-768100