วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 768501 ถึง 768600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 768501 ถึง 768600 (Seven hundred sixty eight thousand five hundred and one to Seven hundred sixty eight thousand six hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
768501 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
768502 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
768503 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
768504 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
768505 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
768506 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก
768507 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
768508 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
768509 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
768510 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
768511 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
768512 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
768513 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
768514 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
768515 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
768516 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
768517 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
768518 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
768519 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
768520 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
768521 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
768522 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
768523 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
768524 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
768525 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
768526 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
768527 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
768528 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
768529 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
768530 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
768531 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
768532 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
768533 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
768534 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
768535 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
768536 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
768537 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
768538 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
768539 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
768540 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
768541 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
768542 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
768543 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
768544 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
768545 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
768546 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
768547 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
768548 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
768549 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
768550 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
768551 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
768552 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
768553 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
768554 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
768555 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
768556 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
768557 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
768558 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
768559 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
768560 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
768561 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
768562 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
768563 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
768564 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
768565 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
768566 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
768567 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
768568 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
768569 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
768570 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
768571 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
768572 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
768573 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
768574 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
768575 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
768576 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
768577 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
768578 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
768579 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
768580 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
768581 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
768582 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
768583 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
768584 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
768585 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
768586 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
768587 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
768588 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
768589 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
768590 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
768591 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
768592 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
768593 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
768594 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
768595 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
768596 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
768597 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
768598 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
768599 Seven hundred sixty eight thousand five hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
768600 Seven hundred sixty eight thousand six hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 768501 ถึง 768600 (Seven hundred sixty eight thousand five hundred and one to Seven hundred sixty eight thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน