วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 768401 ถึง 768500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 768401 ถึง 768500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 768401 ถึง 768500 (Seven hundred sixty eight thousand four hundred and one to Seven hundred sixty eight thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
768401 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
768402 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สอง
768403 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม
768404 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่
768405 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
768406 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก
768407 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
768408 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด
768409 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
768410 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
768411 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
768412 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
768413 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
768414 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
768415 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
768416 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
768417 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
768418 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
768419 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
768420 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
768421 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
768422 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
768423 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
768424 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
768425 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
768426 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
768427 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
768428 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
768429 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
768430 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
768431 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
768432 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
768433 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
768434 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
768435 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
768436 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
768437 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
768438 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
768439 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
768440 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
768441 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
768442 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
768443 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
768444 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
768445 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
768446 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
768447 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
768448 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
768449 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
768450 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
768451 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
768452 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
768453 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
768454 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
768455 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
768456 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
768457 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
768458 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
768459 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
768460 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
768461 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
768462 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
768463 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
768464 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
768465 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
768466 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
768467 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
768468 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
768469 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
768470 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
768471 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
768472 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
768473 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
768474 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
768475 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
768476 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
768477 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
768478 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
768479 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
768480 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
768481 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
768482 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
768483 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
768484 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
768485 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
768486 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
768487 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
768488 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
768489 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
768490 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
768491 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
768492 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
768493 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
768494 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
768495 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
768496 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
768497 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
768498 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
768499 Seven hundred sixty eight thousand four hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
768500 Seven hundred sixty eight thousand five hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 768401 ถึง 768500 (Seven hundred sixty eight thousand four hundred and one to Seven hundred sixty eight thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 768501-768600, 768601-768700, 768701-768800, 768801-768900, 768901-769000, 769001-769100, 769101-769200, 769201-769300, 769301-769400, 769401-769500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 768301-768400, 768201-768300, 768101-768200, 768001-768100, 767901-768000, 767801-767900, 767701-767800, 767601-767700, 767501-767600, 767401-767500