วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 768001 ถึง 768100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 768001 ถึง 768100 (Seven hundred sixty eight thousand and one to Seven hundred sixty eight thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
768001 Seven hundred sixty eight thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง
768002 Seven hundred sixty eight thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สอง
768003 Seven hundred sixty eight thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม
768004 Seven hundred sixty eight thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่
768005 Seven hundred sixty eight thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า
768006 Seven hundred sixty eight thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก
768007 Seven hundred sixty eight thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด
768008 Seven hundred sixty eight thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​แปด
768009 Seven hundred sixty eight thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า
768010 Seven hundred sixty eight thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สิบ
768011 Seven hundred sixty eight thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เอ็ด
768012 Seven hundred sixty eight thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สอง
768013 Seven hundred sixty eight thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สาม
768014 Seven hundred sixty eight thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สี่
768015 Seven hundred sixty eight thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​ห้า
768016 Seven hundred sixty eight thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​หก
768017 Seven hundred sixty eight thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เจ็ด
768018 Seven hundred sixty eight thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​แปด
768019 Seven hundred sixty eight thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เก้า
768020 Seven hundred sixty eight thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ
768021 Seven hundred sixty eight thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
768022 Seven hundred sixty eight thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สอง
768023 Seven hundred sixty eight thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สาม
768024 Seven hundred sixty eight thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สี่
768025 Seven hundred sixty eight thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
768026 Seven hundred sixty eight thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​หก
768027 Seven hundred sixty eight thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
768028 Seven hundred sixty eight thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​แปด
768029 Seven hundred sixty eight thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
768030 Seven hundred sixty eight thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ
768031 Seven hundred sixty eight thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
768032 Seven hundred sixty eight thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สอง
768033 Seven hundred sixty eight thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สาม
768034 Seven hundred sixty eight thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สี่
768035 Seven hundred sixty eight thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​ห้า
768036 Seven hundred sixty eight thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​หก
768037 Seven hundred sixty eight thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
768038 Seven hundred sixty eight thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​แปด
768039 Seven hundred sixty eight thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เก้า
768040 Seven hundred sixty eight thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ
768041 Seven hundred sixty eight thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
768042 Seven hundred sixty eight thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สอง
768043 Seven hundred sixty eight thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สาม
768044 Seven hundred sixty eight thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สี่
768045 Seven hundred sixty eight thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​ห้า
768046 Seven hundred sixty eight thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​หก
768047 Seven hundred sixty eight thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
768048 Seven hundred sixty eight thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​แปด
768049 Seven hundred sixty eight thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เก้า
768050 Seven hundred sixty eight thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ
768051 Seven hundred sixty eight thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
768052 Seven hundred sixty eight thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สอง
768053 Seven hundred sixty eight thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สาม
768054 Seven hundred sixty eight thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สี่
768055 Seven hundred sixty eight thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
768056 Seven hundred sixty eight thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​หก
768057 Seven hundred sixty eight thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
768058 Seven hundred sixty eight thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​แปด
768059 Seven hundred sixty eight thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
768060 Seven hundred sixty eight thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ
768061 Seven hundred sixty eight thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
768062 Seven hundred sixty eight thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สอง
768063 Seven hundred sixty eight thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สาม
768064 Seven hundred sixty eight thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สี่
768065 Seven hundred sixty eight thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​ห้า
768066 Seven hundred sixty eight thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​หก
768067 Seven hundred sixty eight thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
768068 Seven hundred sixty eight thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​แปด
768069 Seven hundred sixty eight thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เก้า
768070 Seven hundred sixty eight thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ
768071 Seven hundred sixty eight thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
768072 Seven hundred sixty eight thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
768073 Seven hundred sixty eight thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
768074 Seven hundred sixty eight thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
768075 Seven hundred sixty eight thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
768076 Seven hundred sixty eight thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
768077 Seven hundred sixty eight thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
768078 Seven hundred sixty eight thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
768079 Seven hundred sixty eight thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
768080 Seven hundred sixty eight thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ
768081 Seven hundred sixty eight thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
768082 Seven hundred sixty eight thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สอง
768083 Seven hundred sixty eight thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สาม
768084 Seven hundred sixty eight thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สี่
768085 Seven hundred sixty eight thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​ห้า
768086 Seven hundred sixty eight thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​หก
768087 Seven hundred sixty eight thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
768088 Seven hundred sixty eight thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​แปด
768089 Seven hundred sixty eight thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เก้า
768090 Seven hundred sixty eight thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ
768091 Seven hundred sixty eight thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
768092 Seven hundred sixty eight thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สอง
768093 Seven hundred sixty eight thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สาม
768094 Seven hundred sixty eight thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สี่
768095 Seven hundred sixty eight thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
768096 Seven hundred sixty eight thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​หก
768097 Seven hundred sixty eight thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
768098 Seven hundred sixty eight thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​แปด
768099 Seven hundred sixty eight thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
768100 Seven hundred sixty eight thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 768001 ถึง 768100 (Seven hundred sixty eight thousand and one to Seven hundred sixty eight thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน