วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 766001 ถึง 766100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 766001 ถึง 766100 (Seven hundred sixty six thousand and one to Seven hundred sixty six thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
766001 Seven hundred sixty six thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง
766002 Seven hundred sixty six thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สอง
766003 Seven hundred sixty six thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สาม
766004 Seven hundred sixty six thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สี่
766005 Seven hundred sixty six thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ห้า
766006 Seven hundred sixty six thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​หก
766007 Seven hundred sixty six thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด
766008 Seven hundred sixty six thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​แปด
766009 Seven hundred sixty six thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เก้า
766010 Seven hundred sixty six thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สิบ
766011 Seven hundred sixty six thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เอ็ด
766012 Seven hundred sixty six thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สอง
766013 Seven hundred sixty six thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สาม
766014 Seven hundred sixty six thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สี่
766015 Seven hundred sixty six thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สิบ​ห้า
766016 Seven hundred sixty six thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สิบ​หก
766017 Seven hundred sixty six thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เจ็ด
766018 Seven hundred sixty six thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สิบ​แปด
766019 Seven hundred sixty six thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เก้า
766020 Seven hundred sixty six thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ
766021 Seven hundred sixty six thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
766022 Seven hundred sixty six thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สอง
766023 Seven hundred sixty six thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สาม
766024 Seven hundred sixty six thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สี่
766025 Seven hundred sixty six thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
766026 Seven hundred sixty six thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​หก
766027 Seven hundred sixty six thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
766028 Seven hundred sixty six thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​แปด
766029 Seven hundred sixty six thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
766030 Seven hundred sixty six thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ
766031 Seven hundred sixty six thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
766032 Seven hundred sixty six thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สอง
766033 Seven hundred sixty six thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สาม
766034 Seven hundred sixty six thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สี่
766035 Seven hundred sixty six thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​ห้า
766036 Seven hundred sixty six thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​หก
766037 Seven hundred sixty six thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
766038 Seven hundred sixty six thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​แปด
766039 Seven hundred sixty six thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เก้า
766040 Seven hundred sixty six thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ
766041 Seven hundred sixty six thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
766042 Seven hundred sixty six thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สอง
766043 Seven hundred sixty six thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สาม
766044 Seven hundred sixty six thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สี่
766045 Seven hundred sixty six thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​ห้า
766046 Seven hundred sixty six thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​หก
766047 Seven hundred sixty six thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
766048 Seven hundred sixty six thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​แปด
766049 Seven hundred sixty six thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เก้า
766050 Seven hundred sixty six thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ
766051 Seven hundred sixty six thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
766052 Seven hundred sixty six thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สอง
766053 Seven hundred sixty six thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สาม
766054 Seven hundred sixty six thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สี่
766055 Seven hundred sixty six thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
766056 Seven hundred sixty six thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​หก
766057 Seven hundred sixty six thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
766058 Seven hundred sixty six thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​แปด
766059 Seven hundred sixty six thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
766060 Seven hundred sixty six thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ
766061 Seven hundred sixty six thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
766062 Seven hundred sixty six thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สอง
766063 Seven hundred sixty six thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สาม
766064 Seven hundred sixty six thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สี่
766065 Seven hundred sixty six thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​ห้า
766066 Seven hundred sixty six thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​หก
766067 Seven hundred sixty six thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
766068 Seven hundred sixty six thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​แปด
766069 Seven hundred sixty six thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เก้า
766070 Seven hundred sixty six thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ
766071 Seven hundred sixty six thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
766072 Seven hundred sixty six thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
766073 Seven hundred sixty six thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
766074 Seven hundred sixty six thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
766075 Seven hundred sixty six thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
766076 Seven hundred sixty six thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
766077 Seven hundred sixty six thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
766078 Seven hundred sixty six thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
766079 Seven hundred sixty six thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
766080 Seven hundred sixty six thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ
766081 Seven hundred sixty six thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
766082 Seven hundred sixty six thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สอง
766083 Seven hundred sixty six thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สาม
766084 Seven hundred sixty six thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สี่
766085 Seven hundred sixty six thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​ห้า
766086 Seven hundred sixty six thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​หก
766087 Seven hundred sixty six thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
766088 Seven hundred sixty six thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​แปด
766089 Seven hundred sixty six thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เก้า
766090 Seven hundred sixty six thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ
766091 Seven hundred sixty six thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
766092 Seven hundred sixty six thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สอง
766093 Seven hundred sixty six thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สาม
766094 Seven hundred sixty six thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สี่
766095 Seven hundred sixty six thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
766096 Seven hundred sixty six thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​หก
766097 Seven hundred sixty six thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
766098 Seven hundred sixty six thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​แปด
766099 Seven hundred sixty six thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
766100 Seven hundred sixty six thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 766001 ถึง 766100 (Seven hundred sixty six thousand and one to Seven hundred sixty six thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน