วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 765001 ถึง 765100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 765001 ถึง 765100 (Seven hundred sixty five thousand and one to Seven hundred sixty five thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
765001 Seven hundred sixty five thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง
765002 Seven hundred sixty five thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สอง
765003 Seven hundred sixty five thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม
765004 Seven hundred sixty five thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่
765005 Seven hundred sixty five thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า
765006 Seven hundred sixty five thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​หก
765007 Seven hundred sixty five thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด
765008 Seven hundred sixty five thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด
765009 Seven hundred sixty five thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า
765010 Seven hundred sixty five thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ
765011 Seven hundred sixty five thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เอ็ด
765012 Seven hundred sixty five thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สอง
765013 Seven hundred sixty five thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สาม
765014 Seven hundred sixty five thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สี่
765015 Seven hundred sixty five thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​ห้า
765016 Seven hundred sixty five thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​หก
765017 Seven hundred sixty five thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เจ็ด
765018 Seven hundred sixty five thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​แปด
765019 Seven hundred sixty five thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เก้า
765020 Seven hundred sixty five thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ
765021 Seven hundred sixty five thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
765022 Seven hundred sixty five thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
765023 Seven hundred sixty five thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
765024 Seven hundred sixty five thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
765025 Seven hundred sixty five thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
765026 Seven hundred sixty five thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
765027 Seven hundred sixty five thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
765028 Seven hundred sixty five thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
765029 Seven hundred sixty five thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
765030 Seven hundred sixty five thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ
765031 Seven hundred sixty five thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
765032 Seven hundred sixty five thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
765033 Seven hundred sixty five thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
765034 Seven hundred sixty five thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
765035 Seven hundred sixty five thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
765036 Seven hundred sixty five thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​หก
765037 Seven hundred sixty five thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
765038 Seven hundred sixty five thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
765039 Seven hundred sixty five thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
765040 Seven hundred sixty five thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ
765041 Seven hundred sixty five thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
765042 Seven hundred sixty five thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
765043 Seven hundred sixty five thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
765044 Seven hundred sixty five thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
765045 Seven hundred sixty five thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
765046 Seven hundred sixty five thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​หก
765047 Seven hundred sixty five thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
765048 Seven hundred sixty five thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
765049 Seven hundred sixty five thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
765050 Seven hundred sixty five thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ
765051 Seven hundred sixty five thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
765052 Seven hundred sixty five thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
765053 Seven hundred sixty five thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
765054 Seven hundred sixty five thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
765055 Seven hundred sixty five thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
765056 Seven hundred sixty five thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
765057 Seven hundred sixty five thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
765058 Seven hundred sixty five thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
765059 Seven hundred sixty five thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
765060 Seven hundred sixty five thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ
765061 Seven hundred sixty five thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
765062 Seven hundred sixty five thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สอง
765063 Seven hundred sixty five thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สาม
765064 Seven hundred sixty five thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สี่
765065 Seven hundred sixty five thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
765066 Seven hundred sixty five thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​หก
765067 Seven hundred sixty five thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
765068 Seven hundred sixty five thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​แปด
765069 Seven hundred sixty five thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
765070 Seven hundred sixty five thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ
765071 Seven hundred sixty five thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
765072 Seven hundred sixty five thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
765073 Seven hundred sixty five thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
765074 Seven hundred sixty five thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
765075 Seven hundred sixty five thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
765076 Seven hundred sixty five thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
765077 Seven hundred sixty five thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
765078 Seven hundred sixty five thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
765079 Seven hundred sixty five thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
765080 Seven hundred sixty five thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ
765081 Seven hundred sixty five thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
765082 Seven hundred sixty five thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
765083 Seven hundred sixty five thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
765084 Seven hundred sixty five thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
765085 Seven hundred sixty five thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
765086 Seven hundred sixty five thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​หก
765087 Seven hundred sixty five thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
765088 Seven hundred sixty five thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
765089 Seven hundred sixty five thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
765090 Seven hundred sixty five thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ
765091 Seven hundred sixty five thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
765092 Seven hundred sixty five thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
765093 Seven hundred sixty five thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
765094 Seven hundred sixty five thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
765095 Seven hundred sixty five thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
765096 Seven hundred sixty five thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
765097 Seven hundred sixty five thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
765098 Seven hundred sixty five thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
765099 Seven hundred sixty five thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
765100 Seven hundred sixty five thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 765001 ถึง 765100 (Seven hundred sixty five thousand and one to Seven hundred sixty five thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน