วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 764201 ถึง 764300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 764201 ถึง 764300 (Seven hundred sixty four thousand two hundred and one to Seven hundred sixty four thousand three hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
764201 Seven hundred sixty four thousand two hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
764202 Seven hundred sixty four thousand two hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สอง
764203 Seven hundred sixty four thousand two hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม
764204 Seven hundred sixty four thousand two hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่
764205 Seven hundred sixty four thousand two hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
764206 Seven hundred sixty four thousand two hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก
764207 Seven hundred sixty four thousand two hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
764208 Seven hundred sixty four thousand two hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด
764209 Seven hundred sixty four thousand two hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
764210 Seven hundred sixty four thousand two hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
764211 Seven hundred sixty four thousand two hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
764212 Seven hundred sixty four thousand two hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
764213 Seven hundred sixty four thousand two hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
764214 Seven hundred sixty four thousand two hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
764215 Seven hundred sixty four thousand two hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
764216 Seven hundred sixty four thousand two hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
764217 Seven hundred sixty four thousand two hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
764218 Seven hundred sixty four thousand two hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
764219 Seven hundred sixty four thousand two hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
764220 Seven hundred sixty four thousand two hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
764221 Seven hundred sixty four thousand two hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
764222 Seven hundred sixty four thousand two hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
764223 Seven hundred sixty four thousand two hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
764224 Seven hundred sixty four thousand two hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
764225 Seven hundred sixty four thousand two hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
764226 Seven hundred sixty four thousand two hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
764227 Seven hundred sixty four thousand two hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
764228 Seven hundred sixty four thousand two hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
764229 Seven hundred sixty four thousand two hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
764230 Seven hundred sixty four thousand two hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
764231 Seven hundred sixty four thousand two hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
764232 Seven hundred sixty four thousand two hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
764233 Seven hundred sixty four thousand two hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
764234 Seven hundred sixty four thousand two hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
764235 Seven hundred sixty four thousand two hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
764236 Seven hundred sixty four thousand two hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
764237 Seven hundred sixty four thousand two hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
764238 Seven hundred sixty four thousand two hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
764239 Seven hundred sixty four thousand two hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
764240 Seven hundred sixty four thousand two hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
764241 Seven hundred sixty four thousand two hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
764242 Seven hundred sixty four thousand two hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
764243 Seven hundred sixty four thousand two hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
764244 Seven hundred sixty four thousand two hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
764245 Seven hundred sixty four thousand two hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
764246 Seven hundred sixty four thousand two hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
764247 Seven hundred sixty four thousand two hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
764248 Seven hundred sixty four thousand two hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
764249 Seven hundred sixty four thousand two hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
764250 Seven hundred sixty four thousand two hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
764251 Seven hundred sixty four thousand two hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
764252 Seven hundred sixty four thousand two hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
764253 Seven hundred sixty four thousand two hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
764254 Seven hundred sixty four thousand two hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
764255 Seven hundred sixty four thousand two hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
764256 Seven hundred sixty four thousand two hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
764257 Seven hundred sixty four thousand two hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
764258 Seven hundred sixty four thousand two hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
764259 Seven hundred sixty four thousand two hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
764260 Seven hundred sixty four thousand two hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
764261 Seven hundred sixty four thousand two hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
764262 Seven hundred sixty four thousand two hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
764263 Seven hundred sixty four thousand two hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
764264 Seven hundred sixty four thousand two hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
764265 Seven hundred sixty four thousand two hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
764266 Seven hundred sixty four thousand two hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
764267 Seven hundred sixty four thousand two hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
764268 Seven hundred sixty four thousand two hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
764269 Seven hundred sixty four thousand two hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
764270 Seven hundred sixty four thousand two hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
764271 Seven hundred sixty four thousand two hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
764272 Seven hundred sixty four thousand two hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
764273 Seven hundred sixty four thousand two hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
764274 Seven hundred sixty four thousand two hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
764275 Seven hundred sixty four thousand two hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
764276 Seven hundred sixty four thousand two hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
764277 Seven hundred sixty four thousand two hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
764278 Seven hundred sixty four thousand two hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
764279 Seven hundred sixty four thousand two hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
764280 Seven hundred sixty four thousand two hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
764281 Seven hundred sixty four thousand two hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
764282 Seven hundred sixty four thousand two hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
764283 Seven hundred sixty four thousand two hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
764284 Seven hundred sixty four thousand two hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
764285 Seven hundred sixty four thousand two hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
764286 Seven hundred sixty four thousand two hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
764287 Seven hundred sixty four thousand two hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
764288 Seven hundred sixty four thousand two hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
764289 Seven hundred sixty four thousand two hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
764290 Seven hundred sixty four thousand two hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
764291 Seven hundred sixty four thousand two hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
764292 Seven hundred sixty four thousand two hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
764293 Seven hundred sixty four thousand two hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
764294 Seven hundred sixty four thousand two hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
764295 Seven hundred sixty four thousand two hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
764296 Seven hundred sixty four thousand two hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
764297 Seven hundred sixty four thousand two hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
764298 Seven hundred sixty four thousand two hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
764299 Seven hundred sixty four thousand two hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
764300 Seven hundred sixty four thousand three hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 764201 ถึง 764300 (Seven hundred sixty four thousand two hundred and one to Seven hundred sixty four thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน