วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 763001 ถึง 763100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 763001 ถึง 763100 (Seven hundred sixty three thousand and one to Seven hundred sixty three thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
763001 Seven hundred sixty three thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง
763002 Seven hundred sixty three thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สอง
763003 Seven hundred sixty three thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม
763004 Seven hundred sixty three thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่
763005 Seven hundred sixty three thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ห้า
763006 Seven hundred sixty three thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก
763007 Seven hundred sixty three thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด
763008 Seven hundred sixty three thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​แปด
763009 Seven hundred sixty three thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า
763010 Seven hundred sixty three thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สิบ
763011 Seven hundred sixty three thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เอ็ด
763012 Seven hundred sixty three thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สอง
763013 Seven hundred sixty three thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สาม
763014 Seven hundred sixty three thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สี่
763015 Seven hundred sixty three thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​ห้า
763016 Seven hundred sixty three thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​หก
763017 Seven hundred sixty three thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เจ็ด
763018 Seven hundred sixty three thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​แปด
763019 Seven hundred sixty three thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เก้า
763020 Seven hundred sixty three thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ
763021 Seven hundred sixty three thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
763022 Seven hundred sixty three thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สอง
763023 Seven hundred sixty three thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สาม
763024 Seven hundred sixty three thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สี่
763025 Seven hundred sixty three thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
763026 Seven hundred sixty three thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​หก
763027 Seven hundred sixty three thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
763028 Seven hundred sixty three thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​แปด
763029 Seven hundred sixty three thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
763030 Seven hundred sixty three thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ
763031 Seven hundred sixty three thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
763032 Seven hundred sixty three thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สอง
763033 Seven hundred sixty three thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สาม
763034 Seven hundred sixty three thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สี่
763035 Seven hundred sixty three thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​ห้า
763036 Seven hundred sixty three thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​หก
763037 Seven hundred sixty three thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
763038 Seven hundred sixty three thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​แปด
763039 Seven hundred sixty three thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เก้า
763040 Seven hundred sixty three thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ
763041 Seven hundred sixty three thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
763042 Seven hundred sixty three thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สอง
763043 Seven hundred sixty three thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สาม
763044 Seven hundred sixty three thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สี่
763045 Seven hundred sixty three thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​ห้า
763046 Seven hundred sixty three thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​หก
763047 Seven hundred sixty three thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
763048 Seven hundred sixty three thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​แปด
763049 Seven hundred sixty three thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เก้า
763050 Seven hundred sixty three thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ
763051 Seven hundred sixty three thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
763052 Seven hundred sixty three thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สอง
763053 Seven hundred sixty three thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สาม
763054 Seven hundred sixty three thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สี่
763055 Seven hundred sixty three thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
763056 Seven hundred sixty three thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​หก
763057 Seven hundred sixty three thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
763058 Seven hundred sixty three thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​แปด
763059 Seven hundred sixty three thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
763060 Seven hundred sixty three thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ
763061 Seven hundred sixty three thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
763062 Seven hundred sixty three thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สอง
763063 Seven hundred sixty three thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สาม
763064 Seven hundred sixty three thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สี่
763065 Seven hundred sixty three thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​ห้า
763066 Seven hundred sixty three thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​หก
763067 Seven hundred sixty three thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
763068 Seven hundred sixty three thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​แปด
763069 Seven hundred sixty three thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เก้า
763070 Seven hundred sixty three thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ
763071 Seven hundred sixty three thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
763072 Seven hundred sixty three thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
763073 Seven hundred sixty three thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
763074 Seven hundred sixty three thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
763075 Seven hundred sixty three thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
763076 Seven hundred sixty three thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
763077 Seven hundred sixty three thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
763078 Seven hundred sixty three thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
763079 Seven hundred sixty three thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
763080 Seven hundred sixty three thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ
763081 Seven hundred sixty three thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
763082 Seven hundred sixty three thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สอง
763083 Seven hundred sixty three thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สาม
763084 Seven hundred sixty three thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สี่
763085 Seven hundred sixty three thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​ห้า
763086 Seven hundred sixty three thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​หก
763087 Seven hundred sixty three thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
763088 Seven hundred sixty three thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​แปด
763089 Seven hundred sixty three thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เก้า
763090 Seven hundred sixty three thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ
763091 Seven hundred sixty three thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
763092 Seven hundred sixty three thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สอง
763093 Seven hundred sixty three thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สาม
763094 Seven hundred sixty three thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สี่
763095 Seven hundred sixty three thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
763096 Seven hundred sixty three thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​หก
763097 Seven hundred sixty three thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
763098 Seven hundred sixty three thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​แปด
763099 Seven hundred sixty three thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
763100 Seven hundred sixty three thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 763001 ถึง 763100 (Seven hundred sixty three thousand and one to Seven hundred sixty three thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน