วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 7601 ถึง 7700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 7601 ถึง 7700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 7601 ถึง 7700 (Seven thousand six hundred and one to Seven thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
7601 Seven thousand six hundred and oneเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
7602 Seven thousand six hundred and twoเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สอง
7603 Seven thousand six hundred and threeเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สาม
7604 Seven thousand six hundred and fourเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สี่
7605 Seven thousand six hundred and fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ห้า
7606 Seven thousand six hundred and sixเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​หก
7607 Seven thousand six hundred and sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
7608 Seven thousand six hundred and eightเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​แปด
7609 Seven thousand six hundred and nineเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เก้า
7610 Seven thousand six hundred and tenเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สิบ
7611 Seven thousand six hundred and elevenเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
7612 Seven thousand six hundred and twelveเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
7613 Seven thousand six hundred and thirteenเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
7614 Seven thousand six hundred and fourteenเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
7615 Seven thousand six hundred and fifteenเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
7616 Seven thousand six hundred and sixteenเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
7617 Seven thousand six hundred and seventeenเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
7618 Seven thousand six hundred and eighteenเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
7619 Seven thousand six hundred and nineteenเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
7620 Seven thousand six hundred and twentyเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
7621 Seven thousand six hundred and twenty oneเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
7622 Seven thousand six hundred and twenty twoเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
7623 Seven thousand six hundred and twenty threeเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
7624 Seven thousand six hundred and twenty fourเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
7625 Seven thousand six hundred and twenty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
7626 Seven thousand six hundred and twenty sixเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
7627 Seven thousand six hundred and twenty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
7628 Seven thousand six hundred and twenty eightเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
7629 Seven thousand six hundred and twenty nineเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
7630 Seven thousand six hundred and thirtyเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
7631 Seven thousand six hundred and thirty oneเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
7632 Seven thousand six hundred and thirty twoเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
7633 Seven thousand six hundred and thirty threeเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
7634 Seven thousand six hundred and thirty fourเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
7635 Seven thousand six hundred and thirty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
7636 Seven thousand six hundred and thirty sixเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
7637 Seven thousand six hundred and thirty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
7638 Seven thousand six hundred and thirty eightเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
7639 Seven thousand six hundred and thirty nineเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
7640 Seven thousand six hundred and fortyเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
7641 Seven thousand six hundred and forty oneเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
7642 Seven thousand six hundred and forty twoเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
7643 Seven thousand six hundred and forty threeเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
7644 Seven thousand six hundred and forty fourเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
7645 Seven thousand six hundred and forty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
7646 Seven thousand six hundred and forty sixเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
7647 Seven thousand six hundred and forty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
7648 Seven thousand six hundred and forty eightเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
7649 Seven thousand six hundred and forty nineเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
7650 Seven thousand six hundred and fiftyเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
7651 Seven thousand six hundred and fifty oneเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
7652 Seven thousand six hundred and fifty twoเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
7653 Seven thousand six hundred and fifty threeเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
7654 Seven thousand six hundred and fifty fourเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
7655 Seven thousand six hundred and fifty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
7656 Seven thousand six hundred and fifty sixเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
7657 Seven thousand six hundred and fifty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
7658 Seven thousand six hundred and fifty eightเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
7659 Seven thousand six hundred and fifty nineเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
7660 Seven thousand six hundred and sixtyเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
7661 Seven thousand six hundred and sixty oneเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
7662 Seven thousand six hundred and sixty twoเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
7663 Seven thousand six hundred and sixty threeเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
7664 Seven thousand six hundred and sixty fourเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
7665 Seven thousand six hundred and sixty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
7666 Seven thousand six hundred and sixty sixเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
7667 Seven thousand six hundred and sixty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
7668 Seven thousand six hundred and sixty eightเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
7669 Seven thousand six hundred and sixty nineเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
7670 Seven thousand six hundred and seventyเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
7671 Seven thousand six hundred and seventy oneเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
7672 Seven thousand six hundred and seventy twoเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
7673 Seven thousand six hundred and seventy threeเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
7674 Seven thousand six hundred and seventy fourเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
7675 Seven thousand six hundred and seventy fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
7676 Seven thousand six hundred and seventy sixเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
7677 Seven thousand six hundred and seventy sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
7678 Seven thousand six hundred and seventy eightเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
7679 Seven thousand six hundred and seventy nineเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
7680 Seven thousand six hundred and eightyเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
7681 Seven thousand six hundred and eighty oneเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
7682 Seven thousand six hundred and eighty twoเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
7683 Seven thousand six hundred and eighty threeเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
7684 Seven thousand six hundred and eighty fourเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
7685 Seven thousand six hundred and eighty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
7686 Seven thousand six hundred and eighty sixเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
7687 Seven thousand six hundred and eighty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
7688 Seven thousand six hundred and eighty eightเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
7689 Seven thousand six hundred and eighty nineเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
7690 Seven thousand six hundred and ninetyเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
7691 Seven thousand six hundred and ninety oneเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
7692 Seven thousand six hundred and ninety twoเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
7693 Seven thousand six hundred and ninety threeเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
7694 Seven thousand six hundred and ninety fourเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
7695 Seven thousand six hundred and ninety fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
7696 Seven thousand six hundred and ninety sixเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
7697 Seven thousand six hundred and ninety sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
7698 Seven thousand six hundred and ninety eightเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
7699 Seven thousand six hundred and ninety nineเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
7700 Seven thousand seven hundredเซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 7601 ถึง 7700 (Seven thousand six hundred and one to Seven thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 7701-7800, 7801-7900, 7901-8000, 8001-8100, 8101-8200, 8201-8300, 8301-8400, 8401-8500, 8501-8600, 8601-8700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 7501-7600, 7401-7500, 7301-7400, 7201-7300, 7101-7200, 7001-7100, 6901-7000, 6801-6900, 6701-6800, 6601-6700