วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 759001 ถึง 759100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 759001 ถึง 759100 (Seven hundred fifty nine thousand and one to Seven hundred fifty nine thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
759001 Seven hundred fifty nine thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​หนึ่ง
759002 Seven hundred fifty nine thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง
759003 Seven hundred fifty nine thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม
759004 Seven hundred fifty nine thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่
759005 Seven hundred fifty nine thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า
759006 Seven hundred fifty nine thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก
759007 Seven hundred fifty nine thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด
759008 Seven hundred fifty nine thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด
759009 Seven hundred fifty nine thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า
759010 Seven hundred fifty nine thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ
759011 Seven hundred fifty nine thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เอ็ด
759012 Seven hundred fifty nine thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สอง
759013 Seven hundred fifty nine thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สาม
759014 Seven hundred fifty nine thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สี่
759015 Seven hundred fifty nine thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​ห้า
759016 Seven hundred fifty nine thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​หก
759017 Seven hundred fifty nine thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เจ็ด
759018 Seven hundred fifty nine thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​แปด
759019 Seven hundred fifty nine thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เก้า
759020 Seven hundred fifty nine thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ
759021 Seven hundred fifty nine thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
759022 Seven hundred fifty nine thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
759023 Seven hundred fifty nine thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
759024 Seven hundred fifty nine thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
759025 Seven hundred fifty nine thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
759026 Seven hundred fifty nine thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
759027 Seven hundred fifty nine thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
759028 Seven hundred fifty nine thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
759029 Seven hundred fifty nine thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
759030 Seven hundred fifty nine thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ
759031 Seven hundred fifty nine thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
759032 Seven hundred fifty nine thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
759033 Seven hundred fifty nine thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
759034 Seven hundred fifty nine thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
759035 Seven hundred fifty nine thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
759036 Seven hundred fifty nine thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​หก
759037 Seven hundred fifty nine thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
759038 Seven hundred fifty nine thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
759039 Seven hundred fifty nine thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
759040 Seven hundred fifty nine thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ
759041 Seven hundred fifty nine thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
759042 Seven hundred fifty nine thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
759043 Seven hundred fifty nine thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
759044 Seven hundred fifty nine thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
759045 Seven hundred fifty nine thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
759046 Seven hundred fifty nine thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​หก
759047 Seven hundred fifty nine thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
759048 Seven hundred fifty nine thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
759049 Seven hundred fifty nine thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
759050 Seven hundred fifty nine thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ
759051 Seven hundred fifty nine thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
759052 Seven hundred fifty nine thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
759053 Seven hundred fifty nine thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
759054 Seven hundred fifty nine thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
759055 Seven hundred fifty nine thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
759056 Seven hundred fifty nine thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
759057 Seven hundred fifty nine thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
759058 Seven hundred fifty nine thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
759059 Seven hundred fifty nine thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
759060 Seven hundred fifty nine thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ
759061 Seven hundred fifty nine thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
759062 Seven hundred fifty nine thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สอง
759063 Seven hundred fifty nine thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สาม
759064 Seven hundred fifty nine thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สี่
759065 Seven hundred fifty nine thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
759066 Seven hundred fifty nine thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​หก
759067 Seven hundred fifty nine thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
759068 Seven hundred fifty nine thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​แปด
759069 Seven hundred fifty nine thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
759070 Seven hundred fifty nine thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ
759071 Seven hundred fifty nine thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
759072 Seven hundred fifty nine thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
759073 Seven hundred fifty nine thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
759074 Seven hundred fifty nine thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
759075 Seven hundred fifty nine thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
759076 Seven hundred fifty nine thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
759077 Seven hundred fifty nine thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
759078 Seven hundred fifty nine thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
759079 Seven hundred fifty nine thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
759080 Seven hundred fifty nine thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ
759081 Seven hundred fifty nine thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
759082 Seven hundred fifty nine thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
759083 Seven hundred fifty nine thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
759084 Seven hundred fifty nine thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
759085 Seven hundred fifty nine thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
759086 Seven hundred fifty nine thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​หก
759087 Seven hundred fifty nine thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
759088 Seven hundred fifty nine thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
759089 Seven hundred fifty nine thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
759090 Seven hundred fifty nine thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ
759091 Seven hundred fifty nine thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
759092 Seven hundred fifty nine thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
759093 Seven hundred fifty nine thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
759094 Seven hundred fifty nine thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
759095 Seven hundred fifty nine thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
759096 Seven hundred fifty nine thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
759097 Seven hundred fifty nine thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
759098 Seven hundred fifty nine thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
759099 Seven hundred fifty nine thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
759100 Seven hundred fifty nine thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 759001 ถึง 759100 (Seven hundred fifty nine thousand and one to Seven hundred fifty nine thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน