วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 757001 ถึง 757100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 757001 ถึง 757100 (Seven hundred fifty seven thousand and one to Seven hundred fifty seven thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
757001 Seven hundred fifty seven thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หนึ่ง
757002 Seven hundred fifty seven thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สอง
757003 Seven hundred fifty seven thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม
757004 Seven hundred fifty seven thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่
757005 Seven hundred fifty seven thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า
757006 Seven hundred fifty seven thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก
757007 Seven hundred fifty seven thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด
757008 Seven hundred fifty seven thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด
757009 Seven hundred fifty seven thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า
757010 Seven hundred fifty seven thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ
757011 Seven hundred fifty seven thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เอ็ด
757012 Seven hundred fifty seven thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สอง
757013 Seven hundred fifty seven thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สาม
757014 Seven hundred fifty seven thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สี่
757015 Seven hundred fifty seven thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​ห้า
757016 Seven hundred fifty seven thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​หก
757017 Seven hundred fifty seven thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เจ็ด
757018 Seven hundred fifty seven thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​แปด
757019 Seven hundred fifty seven thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เก้า
757020 Seven hundred fifty seven thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ
757021 Seven hundred fifty seven thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
757022 Seven hundred fifty seven thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สอง
757023 Seven hundred fifty seven thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สาม
757024 Seven hundred fifty seven thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สี่
757025 Seven hundred fifty seven thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
757026 Seven hundred fifty seven thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​หก
757027 Seven hundred fifty seven thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
757028 Seven hundred fifty seven thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​แปด
757029 Seven hundred fifty seven thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
757030 Seven hundred fifty seven thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ
757031 Seven hundred fifty seven thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
757032 Seven hundred fifty seven thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สอง
757033 Seven hundred fifty seven thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สาม
757034 Seven hundred fifty seven thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สี่
757035 Seven hundred fifty seven thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​ห้า
757036 Seven hundred fifty seven thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​หก
757037 Seven hundred fifty seven thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
757038 Seven hundred fifty seven thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​แปด
757039 Seven hundred fifty seven thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เก้า
757040 Seven hundred fifty seven thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ
757041 Seven hundred fifty seven thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
757042 Seven hundred fifty seven thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สอง
757043 Seven hundred fifty seven thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สาม
757044 Seven hundred fifty seven thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สี่
757045 Seven hundred fifty seven thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​ห้า
757046 Seven hundred fifty seven thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​หก
757047 Seven hundred fifty seven thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
757048 Seven hundred fifty seven thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​แปด
757049 Seven hundred fifty seven thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เก้า
757050 Seven hundred fifty seven thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ
757051 Seven hundred fifty seven thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
757052 Seven hundred fifty seven thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สอง
757053 Seven hundred fifty seven thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สาม
757054 Seven hundred fifty seven thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สี่
757055 Seven hundred fifty seven thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
757056 Seven hundred fifty seven thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​หก
757057 Seven hundred fifty seven thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
757058 Seven hundred fifty seven thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​แปด
757059 Seven hundred fifty seven thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
757060 Seven hundred fifty seven thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ
757061 Seven hundred fifty seven thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
757062 Seven hundred fifty seven thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สอง
757063 Seven hundred fifty seven thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สาม
757064 Seven hundred fifty seven thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สี่
757065 Seven hundred fifty seven thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​ห้า
757066 Seven hundred fifty seven thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​หก
757067 Seven hundred fifty seven thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
757068 Seven hundred fifty seven thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​แปด
757069 Seven hundred fifty seven thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เก้า
757070 Seven hundred fifty seven thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ
757071 Seven hundred fifty seven thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
757072 Seven hundred fifty seven thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
757073 Seven hundred fifty seven thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
757074 Seven hundred fifty seven thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
757075 Seven hundred fifty seven thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
757076 Seven hundred fifty seven thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
757077 Seven hundred fifty seven thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
757078 Seven hundred fifty seven thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
757079 Seven hundred fifty seven thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
757080 Seven hundred fifty seven thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ
757081 Seven hundred fifty seven thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
757082 Seven hundred fifty seven thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สอง
757083 Seven hundred fifty seven thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สาม
757084 Seven hundred fifty seven thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สี่
757085 Seven hundred fifty seven thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​ห้า
757086 Seven hundred fifty seven thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​หก
757087 Seven hundred fifty seven thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
757088 Seven hundred fifty seven thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​แปด
757089 Seven hundred fifty seven thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เก้า
757090 Seven hundred fifty seven thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ
757091 Seven hundred fifty seven thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
757092 Seven hundred fifty seven thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สอง
757093 Seven hundred fifty seven thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สาม
757094 Seven hundred fifty seven thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สี่
757095 Seven hundred fifty seven thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
757096 Seven hundred fifty seven thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​หก
757097 Seven hundred fifty seven thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
757098 Seven hundred fifty seven thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​แปด
757099 Seven hundred fifty seven thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
757100 Seven hundred fifty seven thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 757001 ถึง 757100 (Seven hundred fifty seven thousand and one to Seven hundred fifty seven thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน