วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 754201 ถึง 754300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 754201 ถึง 754300 (Seven hundred fifty four thousand two hundred and one to Seven hundred fifty four thousand three hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
754201 Seven hundred fifty four thousand two hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
754202 Seven hundred fifty four thousand two hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สอง
754203 Seven hundred fifty four thousand two hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม
754204 Seven hundred fifty four thousand two hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่
754205 Seven hundred fifty four thousand two hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
754206 Seven hundred fifty four thousand two hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก
754207 Seven hundred fifty four thousand two hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
754208 Seven hundred fifty four thousand two hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด
754209 Seven hundred fifty four thousand two hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
754210 Seven hundred fifty four thousand two hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
754211 Seven hundred fifty four thousand two hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
754212 Seven hundred fifty four thousand two hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
754213 Seven hundred fifty four thousand two hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
754214 Seven hundred fifty four thousand two hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
754215 Seven hundred fifty four thousand two hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
754216 Seven hundred fifty four thousand two hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
754217 Seven hundred fifty four thousand two hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
754218 Seven hundred fifty four thousand two hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
754219 Seven hundred fifty four thousand two hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
754220 Seven hundred fifty four thousand two hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
754221 Seven hundred fifty four thousand two hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
754222 Seven hundred fifty four thousand two hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
754223 Seven hundred fifty four thousand two hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
754224 Seven hundred fifty four thousand two hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
754225 Seven hundred fifty four thousand two hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
754226 Seven hundred fifty four thousand two hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
754227 Seven hundred fifty four thousand two hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
754228 Seven hundred fifty four thousand two hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
754229 Seven hundred fifty four thousand two hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
754230 Seven hundred fifty four thousand two hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
754231 Seven hundred fifty four thousand two hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
754232 Seven hundred fifty four thousand two hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
754233 Seven hundred fifty four thousand two hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
754234 Seven hundred fifty four thousand two hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
754235 Seven hundred fifty four thousand two hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
754236 Seven hundred fifty four thousand two hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
754237 Seven hundred fifty four thousand two hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
754238 Seven hundred fifty four thousand two hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
754239 Seven hundred fifty four thousand two hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
754240 Seven hundred fifty four thousand two hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
754241 Seven hundred fifty four thousand two hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
754242 Seven hundred fifty four thousand two hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
754243 Seven hundred fifty four thousand two hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
754244 Seven hundred fifty four thousand two hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
754245 Seven hundred fifty four thousand two hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
754246 Seven hundred fifty four thousand two hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
754247 Seven hundred fifty four thousand two hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
754248 Seven hundred fifty four thousand two hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
754249 Seven hundred fifty four thousand two hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
754250 Seven hundred fifty four thousand two hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
754251 Seven hundred fifty four thousand two hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
754252 Seven hundred fifty four thousand two hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
754253 Seven hundred fifty four thousand two hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
754254 Seven hundred fifty four thousand two hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
754255 Seven hundred fifty four thousand two hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
754256 Seven hundred fifty four thousand two hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
754257 Seven hundred fifty four thousand two hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
754258 Seven hundred fifty four thousand two hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
754259 Seven hundred fifty four thousand two hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
754260 Seven hundred fifty four thousand two hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
754261 Seven hundred fifty four thousand two hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
754262 Seven hundred fifty four thousand two hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
754263 Seven hundred fifty four thousand two hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
754264 Seven hundred fifty four thousand two hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
754265 Seven hundred fifty four thousand two hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
754266 Seven hundred fifty four thousand two hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
754267 Seven hundred fifty four thousand two hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
754268 Seven hundred fifty four thousand two hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
754269 Seven hundred fifty four thousand two hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
754270 Seven hundred fifty four thousand two hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
754271 Seven hundred fifty four thousand two hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
754272 Seven hundred fifty four thousand two hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
754273 Seven hundred fifty four thousand two hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
754274 Seven hundred fifty four thousand two hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
754275 Seven hundred fifty four thousand two hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
754276 Seven hundred fifty four thousand two hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
754277 Seven hundred fifty four thousand two hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
754278 Seven hundred fifty four thousand two hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
754279 Seven hundred fifty four thousand two hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
754280 Seven hundred fifty four thousand two hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
754281 Seven hundred fifty four thousand two hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
754282 Seven hundred fifty four thousand two hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
754283 Seven hundred fifty four thousand two hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
754284 Seven hundred fifty four thousand two hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
754285 Seven hundred fifty four thousand two hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
754286 Seven hundred fifty four thousand two hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
754287 Seven hundred fifty four thousand two hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
754288 Seven hundred fifty four thousand two hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
754289 Seven hundred fifty four thousand two hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
754290 Seven hundred fifty four thousand two hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
754291 Seven hundred fifty four thousand two hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
754292 Seven hundred fifty four thousand two hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
754293 Seven hundred fifty four thousand two hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
754294 Seven hundred fifty four thousand two hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
754295 Seven hundred fifty four thousand two hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
754296 Seven hundred fifty four thousand two hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
754297 Seven hundred fifty four thousand two hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
754298 Seven hundred fifty four thousand two hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
754299 Seven hundred fifty four thousand two hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
754300 Seven hundred fifty four thousand three hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 754201 ถึง 754300 (Seven hundred fifty four thousand two hundred and one to Seven hundred fifty four thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน