วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 754001 ถึง 754100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 754001 ถึง 754100 (Seven hundred fifty four thousand and one to Seven hundred fifty four thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
754001 Seven hundred fifty four thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง
754002 Seven hundred fifty four thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง
754003 Seven hundred fifty four thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม
754004 Seven hundred fifty four thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่
754005 Seven hundred fifty four thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า
754006 Seven hundred fifty four thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​หก
754007 Seven hundred fifty four thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด
754008 Seven hundred fifty four thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด
754009 Seven hundred fifty four thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า
754010 Seven hundred fifty four thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ
754011 Seven hundred fifty four thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เอ็ด
754012 Seven hundred fifty four thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สอง
754013 Seven hundred fifty four thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สาม
754014 Seven hundred fifty four thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สี่
754015 Seven hundred fifty four thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​ห้า
754016 Seven hundred fifty four thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​หก
754017 Seven hundred fifty four thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เจ็ด
754018 Seven hundred fifty four thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​แปด
754019 Seven hundred fifty four thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เก้า
754020 Seven hundred fifty four thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ
754021 Seven hundred fifty four thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
754022 Seven hundred fifty four thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สอง
754023 Seven hundred fifty four thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สาม
754024 Seven hundred fifty four thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สี่
754025 Seven hundred fifty four thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
754026 Seven hundred fifty four thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​หก
754027 Seven hundred fifty four thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
754028 Seven hundred fifty four thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​แปด
754029 Seven hundred fifty four thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
754030 Seven hundred fifty four thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ
754031 Seven hundred fifty four thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
754032 Seven hundred fifty four thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สอง
754033 Seven hundred fifty four thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สาม
754034 Seven hundred fifty four thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สี่
754035 Seven hundred fifty four thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​ห้า
754036 Seven hundred fifty four thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​หก
754037 Seven hundred fifty four thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
754038 Seven hundred fifty four thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​แปด
754039 Seven hundred fifty four thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เก้า
754040 Seven hundred fifty four thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ
754041 Seven hundred fifty four thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
754042 Seven hundred fifty four thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สอง
754043 Seven hundred fifty four thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สาม
754044 Seven hundred fifty four thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สี่
754045 Seven hundred fifty four thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​ห้า
754046 Seven hundred fifty four thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​หก
754047 Seven hundred fifty four thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
754048 Seven hundred fifty four thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​แปด
754049 Seven hundred fifty four thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เก้า
754050 Seven hundred fifty four thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ
754051 Seven hundred fifty four thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
754052 Seven hundred fifty four thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สอง
754053 Seven hundred fifty four thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สาม
754054 Seven hundred fifty four thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สี่
754055 Seven hundred fifty four thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
754056 Seven hundred fifty four thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​หก
754057 Seven hundred fifty four thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
754058 Seven hundred fifty four thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​แปด
754059 Seven hundred fifty four thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
754060 Seven hundred fifty four thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ
754061 Seven hundred fifty four thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
754062 Seven hundred fifty four thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สอง
754063 Seven hundred fifty four thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สาม
754064 Seven hundred fifty four thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สี่
754065 Seven hundred fifty four thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​ห้า
754066 Seven hundred fifty four thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​หก
754067 Seven hundred fifty four thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
754068 Seven hundred fifty four thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​แปด
754069 Seven hundred fifty four thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เก้า
754070 Seven hundred fifty four thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ
754071 Seven hundred fifty four thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
754072 Seven hundred fifty four thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
754073 Seven hundred fifty four thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
754074 Seven hundred fifty four thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
754075 Seven hundred fifty four thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
754076 Seven hundred fifty four thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
754077 Seven hundred fifty four thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
754078 Seven hundred fifty four thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
754079 Seven hundred fifty four thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
754080 Seven hundred fifty four thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ
754081 Seven hundred fifty four thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
754082 Seven hundred fifty four thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สอง
754083 Seven hundred fifty four thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สาม
754084 Seven hundred fifty four thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สี่
754085 Seven hundred fifty four thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​ห้า
754086 Seven hundred fifty four thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​หก
754087 Seven hundred fifty four thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
754088 Seven hundred fifty four thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​แปด
754089 Seven hundred fifty four thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เก้า
754090 Seven hundred fifty four thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ
754091 Seven hundred fifty four thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
754092 Seven hundred fifty four thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สอง
754093 Seven hundred fifty four thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สาม
754094 Seven hundred fifty four thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สี่
754095 Seven hundred fifty four thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
754096 Seven hundred fifty four thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​หก
754097 Seven hundred fifty four thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
754098 Seven hundred fifty four thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​แปด
754099 Seven hundred fifty four thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
754100 Seven hundred fifty four thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 754001 ถึง 754100 (Seven hundred fifty four thousand and one to Seven hundred fifty four thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน