วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 750501 ถึง 750600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 750501 ถึง 750600 (Seven hundred fifty thousand five hundred and one to Seven hundred fifty thousand six hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
750501 Seven hundred fifty thousand five hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
750502 Seven hundred fifty thousand five hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​สอง
750503 Seven hundred fifty thousand five hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม
750504 Seven hundred fifty thousand five hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่
750505 Seven hundred fifty thousand five hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า
750506 Seven hundred fifty thousand five hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก
750507 Seven hundred fifty thousand five hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด
750508 Seven hundred fifty thousand five hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด
750509 Seven hundred fifty thousand five hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า
750510 Seven hundred fifty thousand five hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ
750511 Seven hundred fifty thousand five hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
750512 Seven hundred fifty thousand five hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
750513 Seven hundred fifty thousand five hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
750514 Seven hundred fifty thousand five hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
750515 Seven hundred fifty thousand five hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
750516 Seven hundred fifty thousand five hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
750517 Seven hundred fifty thousand five hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
750518 Seven hundred fifty thousand five hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
750519 Seven hundred fifty thousand five hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
750520 Seven hundred fifty thousand five hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
750521 Seven hundred fifty thousand five hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
750522 Seven hundred fifty thousand five hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
750523 Seven hundred fifty thousand five hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
750524 Seven hundred fifty thousand five hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
750525 Seven hundred fifty thousand five hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
750526 Seven hundred fifty thousand five hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
750527 Seven hundred fifty thousand five hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
750528 Seven hundred fifty thousand five hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
750529 Seven hundred fifty thousand five hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
750530 Seven hundred fifty thousand five hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
750531 Seven hundred fifty thousand five hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
750532 Seven hundred fifty thousand five hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
750533 Seven hundred fifty thousand five hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
750534 Seven hundred fifty thousand five hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
750535 Seven hundred fifty thousand five hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
750536 Seven hundred fifty thousand five hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
750537 Seven hundred fifty thousand five hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
750538 Seven hundred fifty thousand five hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
750539 Seven hundred fifty thousand five hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
750540 Seven hundred fifty thousand five hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
750541 Seven hundred fifty thousand five hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
750542 Seven hundred fifty thousand five hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
750543 Seven hundred fifty thousand five hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
750544 Seven hundred fifty thousand five hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
750545 Seven hundred fifty thousand five hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
750546 Seven hundred fifty thousand five hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
750547 Seven hundred fifty thousand five hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
750548 Seven hundred fifty thousand five hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
750549 Seven hundred fifty thousand five hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
750550 Seven hundred fifty thousand five hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
750551 Seven hundred fifty thousand five hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
750552 Seven hundred fifty thousand five hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
750553 Seven hundred fifty thousand five hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
750554 Seven hundred fifty thousand five hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
750555 Seven hundred fifty thousand five hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
750556 Seven hundred fifty thousand five hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
750557 Seven hundred fifty thousand five hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
750558 Seven hundred fifty thousand five hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
750559 Seven hundred fifty thousand five hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
750560 Seven hundred fifty thousand five hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
750561 Seven hundred fifty thousand five hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
750562 Seven hundred fifty thousand five hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
750563 Seven hundred fifty thousand five hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
750564 Seven hundred fifty thousand five hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
750565 Seven hundred fifty thousand five hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
750566 Seven hundred fifty thousand five hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
750567 Seven hundred fifty thousand five hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
750568 Seven hundred fifty thousand five hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
750569 Seven hundred fifty thousand five hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
750570 Seven hundred fifty thousand five hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
750571 Seven hundred fifty thousand five hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
750572 Seven hundred fifty thousand five hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
750573 Seven hundred fifty thousand five hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
750574 Seven hundred fifty thousand five hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
750575 Seven hundred fifty thousand five hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
750576 Seven hundred fifty thousand five hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
750577 Seven hundred fifty thousand five hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
750578 Seven hundred fifty thousand five hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
750579 Seven hundred fifty thousand five hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
750580 Seven hundred fifty thousand five hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
750581 Seven hundred fifty thousand five hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
750582 Seven hundred fifty thousand five hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
750583 Seven hundred fifty thousand five hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
750584 Seven hundred fifty thousand five hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
750585 Seven hundred fifty thousand five hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
750586 Seven hundred fifty thousand five hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
750587 Seven hundred fifty thousand five hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
750588 Seven hundred fifty thousand five hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
750589 Seven hundred fifty thousand five hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
750590 Seven hundred fifty thousand five hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
750591 Seven hundred fifty thousand five hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
750592 Seven hundred fifty thousand five hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
750593 Seven hundred fifty thousand five hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
750594 Seven hundred fifty thousand five hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
750595 Seven hundred fifty thousand five hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
750596 Seven hundred fifty thousand five hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
750597 Seven hundred fifty thousand five hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
750598 Seven hundred fifty thousand five hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
750599 Seven hundred fifty thousand five hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
750600 Seven hundred fifty thousand six hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 750501 ถึง 750600 (Seven hundred fifty thousand five hundred and one to Seven hundred fifty thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน