วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 750301 ถึง 750400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 750301 ถึง 750400 (Seven hundred fifty thousand three hundred and one to Seven hundred fifty thousand four hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
750301 Seven hundred fifty thousand three hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หนึ่ง
750302 Seven hundred fifty thousand three hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สอง
750303 Seven hundred fifty thousand three hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม
750304 Seven hundred fifty thousand three hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่
750305 Seven hundred fifty thousand three hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า
750306 Seven hundred fifty thousand three hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก
750307 Seven hundred fifty thousand three hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด
750308 Seven hundred fifty thousand three hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด
750309 Seven hundred fifty thousand three hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า
750310 Seven hundred fifty thousand three hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ
750311 Seven hundred fifty thousand three hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
750312 Seven hundred fifty thousand three hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
750313 Seven hundred fifty thousand three hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
750314 Seven hundred fifty thousand three hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
750315 Seven hundred fifty thousand three hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
750316 Seven hundred fifty thousand three hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​หก
750317 Seven hundred fifty thousand three hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
750318 Seven hundred fifty thousand three hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
750319 Seven hundred fifty thousand three hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
750320 Seven hundred fifty thousand three hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
750321 Seven hundred fifty thousand three hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
750322 Seven hundred fifty thousand three hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
750323 Seven hundred fifty thousand three hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
750324 Seven hundred fifty thousand three hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
750325 Seven hundred fifty thousand three hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
750326 Seven hundred fifty thousand three hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
750327 Seven hundred fifty thousand three hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
750328 Seven hundred fifty thousand three hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
750329 Seven hundred fifty thousand three hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
750330 Seven hundred fifty thousand three hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
750331 Seven hundred fifty thousand three hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
750332 Seven hundred fifty thousand three hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
750333 Seven hundred fifty thousand three hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
750334 Seven hundred fifty thousand three hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
750335 Seven hundred fifty thousand three hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
750336 Seven hundred fifty thousand three hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
750337 Seven hundred fifty thousand three hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
750338 Seven hundred fifty thousand three hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
750339 Seven hundred fifty thousand three hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
750340 Seven hundred fifty thousand three hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
750341 Seven hundred fifty thousand three hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
750342 Seven hundred fifty thousand three hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
750343 Seven hundred fifty thousand three hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
750344 Seven hundred fifty thousand three hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
750345 Seven hundred fifty thousand three hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
750346 Seven hundred fifty thousand three hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
750347 Seven hundred fifty thousand three hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
750348 Seven hundred fifty thousand three hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
750349 Seven hundred fifty thousand three hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
750350 Seven hundred fifty thousand three hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
750351 Seven hundred fifty thousand three hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
750352 Seven hundred fifty thousand three hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
750353 Seven hundred fifty thousand three hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
750354 Seven hundred fifty thousand three hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
750355 Seven hundred fifty thousand three hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
750356 Seven hundred fifty thousand three hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
750357 Seven hundred fifty thousand three hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
750358 Seven hundred fifty thousand three hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
750359 Seven hundred fifty thousand three hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
750360 Seven hundred fifty thousand three hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ
750361 Seven hundred fifty thousand three hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
750362 Seven hundred fifty thousand three hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
750363 Seven hundred fifty thousand three hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
750364 Seven hundred fifty thousand three hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
750365 Seven hundred fifty thousand three hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
750366 Seven hundred fifty thousand three hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
750367 Seven hundred fifty thousand three hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
750368 Seven hundred fifty thousand three hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
750369 Seven hundred fifty thousand three hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
750370 Seven hundred fifty thousand three hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
750371 Seven hundred fifty thousand three hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
750372 Seven hundred fifty thousand three hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
750373 Seven hundred fifty thousand three hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
750374 Seven hundred fifty thousand three hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
750375 Seven hundred fifty thousand three hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
750376 Seven hundred fifty thousand three hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
750377 Seven hundred fifty thousand three hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
750378 Seven hundred fifty thousand three hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
750379 Seven hundred fifty thousand three hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
750380 Seven hundred fifty thousand three hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
750381 Seven hundred fifty thousand three hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
750382 Seven hundred fifty thousand three hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
750383 Seven hundred fifty thousand three hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
750384 Seven hundred fifty thousand three hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
750385 Seven hundred fifty thousand three hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
750386 Seven hundred fifty thousand three hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
750387 Seven hundred fifty thousand three hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
750388 Seven hundred fifty thousand three hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
750389 Seven hundred fifty thousand three hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
750390 Seven hundred fifty thousand three hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
750391 Seven hundred fifty thousand three hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
750392 Seven hundred fifty thousand three hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
750393 Seven hundred fifty thousand three hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
750394 Seven hundred fifty thousand three hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
750395 Seven hundred fifty thousand three hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
750396 Seven hundred fifty thousand three hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
750397 Seven hundred fifty thousand three hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
750398 Seven hundred fifty thousand three hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
750399 Seven hundred fifty thousand three hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
750400 Seven hundred fifty thousand four hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 750301 ถึง 750400 (Seven hundred fifty thousand three hundred and one to Seven hundred fifty thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน