วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 7501 ถึง 7600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 7501 ถึง 7600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 7501 ถึง 7600 (Seven thousand five hundred and one to Seven thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
7501 Seven thousand five hundred and oneเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
7502 Seven thousand five hundred and twoเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
7503 Seven thousand five hundred and threeเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
7504 Seven thousand five hundred and fourเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
7505 Seven thousand five hundred and fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
7506 Seven thousand five hundred and sixเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​หก
7507 Seven thousand five hundred and sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
7508 Seven thousand five hundred and eightเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
7509 Seven thousand five hundred and nineเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
7510 Seven thousand five hundred and tenเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
7511 Seven thousand five hundred and elevenเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
7512 Seven thousand five hundred and twelveเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
7513 Seven thousand five hundred and thirteenเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
7514 Seven thousand five hundred and fourteenเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
7515 Seven thousand five hundred and fifteenเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
7516 Seven thousand five hundred and sixteenเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
7517 Seven thousand five hundred and seventeenเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
7518 Seven thousand five hundred and eighteenเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
7519 Seven thousand five hundred and nineteenเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
7520 Seven thousand five hundred and twentyเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
7521 Seven thousand five hundred and twenty oneเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
7522 Seven thousand five hundred and twenty twoเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
7523 Seven thousand five hundred and twenty threeเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
7524 Seven thousand five hundred and twenty fourเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
7525 Seven thousand five hundred and twenty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
7526 Seven thousand five hundred and twenty sixเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
7527 Seven thousand five hundred and twenty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
7528 Seven thousand five hundred and twenty eightเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
7529 Seven thousand five hundred and twenty nineเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
7530 Seven thousand five hundred and thirtyเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
7531 Seven thousand five hundred and thirty oneเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
7532 Seven thousand five hundred and thirty twoเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
7533 Seven thousand five hundred and thirty threeเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
7534 Seven thousand five hundred and thirty fourเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
7535 Seven thousand five hundred and thirty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
7536 Seven thousand five hundred and thirty sixเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
7537 Seven thousand five hundred and thirty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
7538 Seven thousand five hundred and thirty eightเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
7539 Seven thousand five hundred and thirty nineเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
7540 Seven thousand five hundred and fortyเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
7541 Seven thousand five hundred and forty oneเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
7542 Seven thousand five hundred and forty twoเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
7543 Seven thousand five hundred and forty threeเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
7544 Seven thousand five hundred and forty fourเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
7545 Seven thousand five hundred and forty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
7546 Seven thousand five hundred and forty sixเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
7547 Seven thousand five hundred and forty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
7548 Seven thousand five hundred and forty eightเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
7549 Seven thousand five hundred and forty nineเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
7550 Seven thousand five hundred and fiftyเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
7551 Seven thousand five hundred and fifty oneเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
7552 Seven thousand five hundred and fifty twoเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
7553 Seven thousand five hundred and fifty threeเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
7554 Seven thousand five hundred and fifty fourเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
7555 Seven thousand five hundred and fifty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
7556 Seven thousand five hundred and fifty sixเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
7557 Seven thousand five hundred and fifty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
7558 Seven thousand five hundred and fifty eightเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
7559 Seven thousand five hundred and fifty nineเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
7560 Seven thousand five hundred and sixtyเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
7561 Seven thousand five hundred and sixty oneเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
7562 Seven thousand five hundred and sixty twoเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
7563 Seven thousand five hundred and sixty threeเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
7564 Seven thousand five hundred and sixty fourเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
7565 Seven thousand five hundred and sixty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
7566 Seven thousand five hundred and sixty sixเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
7567 Seven thousand five hundred and sixty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
7568 Seven thousand five hundred and sixty eightเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
7569 Seven thousand five hundred and sixty nineเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
7570 Seven thousand five hundred and seventyเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
7571 Seven thousand five hundred and seventy oneเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
7572 Seven thousand five hundred and seventy twoเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
7573 Seven thousand five hundred and seventy threeเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
7574 Seven thousand five hundred and seventy fourเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
7575 Seven thousand five hundred and seventy fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
7576 Seven thousand five hundred and seventy sixเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
7577 Seven thousand five hundred and seventy sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
7578 Seven thousand five hundred and seventy eightเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
7579 Seven thousand five hundred and seventy nineเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
7580 Seven thousand five hundred and eightyเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
7581 Seven thousand five hundred and eighty oneเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
7582 Seven thousand five hundred and eighty twoเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
7583 Seven thousand five hundred and eighty threeเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
7584 Seven thousand five hundred and eighty fourเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
7585 Seven thousand five hundred and eighty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
7586 Seven thousand five hundred and eighty sixเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
7587 Seven thousand five hundred and eighty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
7588 Seven thousand five hundred and eighty eightเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
7589 Seven thousand five hundred and eighty nineเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
7590 Seven thousand five hundred and ninetyเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
7591 Seven thousand five hundred and ninety oneเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
7592 Seven thousand five hundred and ninety twoเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
7593 Seven thousand five hundred and ninety threeเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
7594 Seven thousand five hundred and ninety fourเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
7595 Seven thousand five hundred and ninety fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
7596 Seven thousand five hundred and ninety sixเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
7597 Seven thousand five hundred and ninety sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
7598 Seven thousand five hundred and ninety eightเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
7599 Seven thousand five hundred and ninety nineเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
7600 Seven thousand six hundredเซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เจ็ด​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 7501 ถึง 7600 (Seven thousand five hundred and one to Seven thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 7601-7700, 7701-7800, 7801-7900, 7901-8000, 8001-8100, 8101-8200, 8201-8300, 8301-8400, 8401-8500, 8501-8600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 7401-7500, 7301-7400, 7201-7300, 7101-7200, 7001-7100, 6901-7000, 6801-6900, 6701-6800, 6601-6700, 6501-6600