วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 747001 ถึง 747100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 747001 ถึง 747100 (Seven hundred forty seven thousand and one to Seven hundred forty seven thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
747001 Seven hundred forty seven thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​หนึ่ง
747002 Seven hundred forty seven thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สอง
747003 Seven hundred forty seven thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม
747004 Seven hundred forty seven thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่
747005 Seven hundred forty seven thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า
747006 Seven hundred forty seven thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก
747007 Seven hundred forty seven thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด
747008 Seven hundred forty seven thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด
747009 Seven hundred forty seven thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า
747010 Seven hundred forty seven thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ
747011 Seven hundred forty seven thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เอ็ด
747012 Seven hundred forty seven thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สอง
747013 Seven hundred forty seven thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สาม
747014 Seven hundred forty seven thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สี่
747015 Seven hundred forty seven thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​ห้า
747016 Seven hundred forty seven thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​หก
747017 Seven hundred forty seven thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เจ็ด
747018 Seven hundred forty seven thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​แปด
747019 Seven hundred forty seven thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เก้า
747020 Seven hundred forty seven thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ
747021 Seven hundred forty seven thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
747022 Seven hundred forty seven thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สอง
747023 Seven hundred forty seven thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สาม
747024 Seven hundred forty seven thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สี่
747025 Seven hundred forty seven thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
747026 Seven hundred forty seven thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​หก
747027 Seven hundred forty seven thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
747028 Seven hundred forty seven thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​แปด
747029 Seven hundred forty seven thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
747030 Seven hundred forty seven thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ
747031 Seven hundred forty seven thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
747032 Seven hundred forty seven thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สอง
747033 Seven hundred forty seven thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สาม
747034 Seven hundred forty seven thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สี่
747035 Seven hundred forty seven thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​ห้า
747036 Seven hundred forty seven thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​หก
747037 Seven hundred forty seven thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
747038 Seven hundred forty seven thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​แปด
747039 Seven hundred forty seven thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เก้า
747040 Seven hundred forty seven thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ
747041 Seven hundred forty seven thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
747042 Seven hundred forty seven thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สอง
747043 Seven hundred forty seven thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สาม
747044 Seven hundred forty seven thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สี่
747045 Seven hundred forty seven thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​ห้า
747046 Seven hundred forty seven thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​หก
747047 Seven hundred forty seven thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
747048 Seven hundred forty seven thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​แปด
747049 Seven hundred forty seven thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เก้า
747050 Seven hundred forty seven thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ
747051 Seven hundred forty seven thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
747052 Seven hundred forty seven thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สอง
747053 Seven hundred forty seven thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สาม
747054 Seven hundred forty seven thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สี่
747055 Seven hundred forty seven thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
747056 Seven hundred forty seven thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​หก
747057 Seven hundred forty seven thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
747058 Seven hundred forty seven thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​แปด
747059 Seven hundred forty seven thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
747060 Seven hundred forty seven thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ
747061 Seven hundred forty seven thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
747062 Seven hundred forty seven thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สอง
747063 Seven hundred forty seven thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สาม
747064 Seven hundred forty seven thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สี่
747065 Seven hundred forty seven thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​ห้า
747066 Seven hundred forty seven thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​หก
747067 Seven hundred forty seven thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
747068 Seven hundred forty seven thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​แปด
747069 Seven hundred forty seven thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เก้า
747070 Seven hundred forty seven thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ
747071 Seven hundred forty seven thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
747072 Seven hundred forty seven thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
747073 Seven hundred forty seven thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
747074 Seven hundred forty seven thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
747075 Seven hundred forty seven thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
747076 Seven hundred forty seven thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
747077 Seven hundred forty seven thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
747078 Seven hundred forty seven thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
747079 Seven hundred forty seven thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
747080 Seven hundred forty seven thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ
747081 Seven hundred forty seven thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
747082 Seven hundred forty seven thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สอง
747083 Seven hundred forty seven thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สาม
747084 Seven hundred forty seven thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สี่
747085 Seven hundred forty seven thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​ห้า
747086 Seven hundred forty seven thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​หก
747087 Seven hundred forty seven thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
747088 Seven hundred forty seven thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​แปด
747089 Seven hundred forty seven thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เก้า
747090 Seven hundred forty seven thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ
747091 Seven hundred forty seven thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
747092 Seven hundred forty seven thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สอง
747093 Seven hundred forty seven thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สาม
747094 Seven hundred forty seven thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สี่
747095 Seven hundred forty seven thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
747096 Seven hundred forty seven thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​หก
747097 Seven hundred forty seven thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
747098 Seven hundred forty seven thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​แปด
747099 Seven hundred forty seven thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
747100 Seven hundred forty seven thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 747001 ถึง 747100 (Seven hundred forty seven thousand and one to Seven hundred forty seven thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน