วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 745001 ถึง 745100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 745001 ถึง 745100 (Seven hundred forty five thousand and one to Seven hundred forty five thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
745001 Seven hundred forty five thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง
745002 Seven hundred forty five thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สอง
745003 Seven hundred forty five thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สาม
745004 Seven hundred forty five thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สี่
745005 Seven hundred forty five thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า
745006 Seven hundred forty five thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​หก
745007 Seven hundred forty five thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด
745008 Seven hundred forty five thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​แปด
745009 Seven hundred forty five thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า
745010 Seven hundred forty five thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ
745011 Seven hundred forty five thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เอ็ด
745012 Seven hundred forty five thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สอง
745013 Seven hundred forty five thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สาม
745014 Seven hundred forty five thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สี่
745015 Seven hundred forty five thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​ห้า
745016 Seven hundred forty five thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​หก
745017 Seven hundred forty five thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เจ็ด
745018 Seven hundred forty five thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​แปด
745019 Seven hundred forty five thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เก้า
745020 Seven hundred forty five thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ
745021 Seven hundred forty five thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
745022 Seven hundred forty five thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
745023 Seven hundred forty five thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
745024 Seven hundred forty five thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
745025 Seven hundred forty five thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
745026 Seven hundred forty five thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
745027 Seven hundred forty five thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
745028 Seven hundred forty five thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
745029 Seven hundred forty five thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
745030 Seven hundred forty five thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ
745031 Seven hundred forty five thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
745032 Seven hundred forty five thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
745033 Seven hundred forty five thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
745034 Seven hundred forty five thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
745035 Seven hundred forty five thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
745036 Seven hundred forty five thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​หก
745037 Seven hundred forty five thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
745038 Seven hundred forty five thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
745039 Seven hundred forty five thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
745040 Seven hundred forty five thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ
745041 Seven hundred forty five thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
745042 Seven hundred forty five thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
745043 Seven hundred forty five thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
745044 Seven hundred forty five thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
745045 Seven hundred forty five thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
745046 Seven hundred forty five thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​หก
745047 Seven hundred forty five thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
745048 Seven hundred forty five thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
745049 Seven hundred forty five thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
745050 Seven hundred forty five thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ
745051 Seven hundred forty five thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
745052 Seven hundred forty five thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
745053 Seven hundred forty five thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
745054 Seven hundred forty five thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
745055 Seven hundred forty five thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
745056 Seven hundred forty five thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
745057 Seven hundred forty five thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
745058 Seven hundred forty five thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
745059 Seven hundred forty five thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
745060 Seven hundred forty five thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ
745061 Seven hundred forty five thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
745062 Seven hundred forty five thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สอง
745063 Seven hundred forty five thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สาม
745064 Seven hundred forty five thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สี่
745065 Seven hundred forty five thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
745066 Seven hundred forty five thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​หก
745067 Seven hundred forty five thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
745068 Seven hundred forty five thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​แปด
745069 Seven hundred forty five thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
745070 Seven hundred forty five thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ
745071 Seven hundred forty five thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
745072 Seven hundred forty five thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
745073 Seven hundred forty five thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
745074 Seven hundred forty five thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
745075 Seven hundred forty five thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
745076 Seven hundred forty five thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
745077 Seven hundred forty five thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
745078 Seven hundred forty five thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
745079 Seven hundred forty five thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
745080 Seven hundred forty five thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ
745081 Seven hundred forty five thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
745082 Seven hundred forty five thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
745083 Seven hundred forty five thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
745084 Seven hundred forty five thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
745085 Seven hundred forty five thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
745086 Seven hundred forty five thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​หก
745087 Seven hundred forty five thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
745088 Seven hundred forty five thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
745089 Seven hundred forty five thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
745090 Seven hundred forty five thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ
745091 Seven hundred forty five thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
745092 Seven hundred forty five thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
745093 Seven hundred forty five thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
745094 Seven hundred forty five thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
745095 Seven hundred forty five thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
745096 Seven hundred forty five thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
745097 Seven hundred forty five thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
745098 Seven hundred forty five thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
745099 Seven hundred forty five thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
745100 Seven hundred forty five thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 745001 ถึง 745100 (Seven hundred forty five thousand and one to Seven hundred forty five thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน