วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 744201 ถึง 744300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 744201 ถึง 744300 (Seven hundred forty four thousand two hundred and one to Seven hundred forty four thousand three hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
744201 Seven hundred forty four thousand two hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
744202 Seven hundred forty four thousand two hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สอง
744203 Seven hundred forty four thousand two hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม
744204 Seven hundred forty four thousand two hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่
744205 Seven hundred forty four thousand two hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
744206 Seven hundred forty four thousand two hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก
744207 Seven hundred forty four thousand two hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
744208 Seven hundred forty four thousand two hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด
744209 Seven hundred forty four thousand two hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
744210 Seven hundred forty four thousand two hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
744211 Seven hundred forty four thousand two hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
744212 Seven hundred forty four thousand two hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
744213 Seven hundred forty four thousand two hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
744214 Seven hundred forty four thousand two hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
744215 Seven hundred forty four thousand two hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
744216 Seven hundred forty four thousand two hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
744217 Seven hundred forty four thousand two hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
744218 Seven hundred forty four thousand two hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
744219 Seven hundred forty four thousand two hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
744220 Seven hundred forty four thousand two hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
744221 Seven hundred forty four thousand two hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
744222 Seven hundred forty four thousand two hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
744223 Seven hundred forty four thousand two hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
744224 Seven hundred forty four thousand two hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
744225 Seven hundred forty four thousand two hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
744226 Seven hundred forty four thousand two hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
744227 Seven hundred forty four thousand two hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
744228 Seven hundred forty four thousand two hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
744229 Seven hundred forty four thousand two hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
744230 Seven hundred forty four thousand two hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
744231 Seven hundred forty four thousand two hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
744232 Seven hundred forty four thousand two hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
744233 Seven hundred forty four thousand two hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
744234 Seven hundred forty four thousand two hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
744235 Seven hundred forty four thousand two hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
744236 Seven hundred forty four thousand two hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
744237 Seven hundred forty four thousand two hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
744238 Seven hundred forty four thousand two hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
744239 Seven hundred forty four thousand two hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
744240 Seven hundred forty four thousand two hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
744241 Seven hundred forty four thousand two hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
744242 Seven hundred forty four thousand two hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
744243 Seven hundred forty four thousand two hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
744244 Seven hundred forty four thousand two hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
744245 Seven hundred forty four thousand two hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
744246 Seven hundred forty four thousand two hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
744247 Seven hundred forty four thousand two hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
744248 Seven hundred forty four thousand two hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
744249 Seven hundred forty four thousand two hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
744250 Seven hundred forty four thousand two hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
744251 Seven hundred forty four thousand two hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
744252 Seven hundred forty four thousand two hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
744253 Seven hundred forty four thousand two hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
744254 Seven hundred forty four thousand two hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
744255 Seven hundred forty four thousand two hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
744256 Seven hundred forty four thousand two hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
744257 Seven hundred forty four thousand two hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
744258 Seven hundred forty four thousand two hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
744259 Seven hundred forty four thousand two hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
744260 Seven hundred forty four thousand two hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
744261 Seven hundred forty four thousand two hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
744262 Seven hundred forty four thousand two hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
744263 Seven hundred forty four thousand two hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
744264 Seven hundred forty four thousand two hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
744265 Seven hundred forty four thousand two hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
744266 Seven hundred forty four thousand two hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
744267 Seven hundred forty four thousand two hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
744268 Seven hundred forty four thousand two hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
744269 Seven hundred forty four thousand two hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
744270 Seven hundred forty four thousand two hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
744271 Seven hundred forty four thousand two hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
744272 Seven hundred forty four thousand two hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
744273 Seven hundred forty four thousand two hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
744274 Seven hundred forty four thousand two hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
744275 Seven hundred forty four thousand two hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
744276 Seven hundred forty four thousand two hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
744277 Seven hundred forty four thousand two hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
744278 Seven hundred forty four thousand two hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
744279 Seven hundred forty four thousand two hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
744280 Seven hundred forty four thousand two hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
744281 Seven hundred forty four thousand two hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
744282 Seven hundred forty four thousand two hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
744283 Seven hundred forty four thousand two hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
744284 Seven hundred forty four thousand two hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
744285 Seven hundred forty four thousand two hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
744286 Seven hundred forty four thousand two hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
744287 Seven hundred forty four thousand two hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
744288 Seven hundred forty four thousand two hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
744289 Seven hundred forty four thousand two hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
744290 Seven hundred forty four thousand two hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
744291 Seven hundred forty four thousand two hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
744292 Seven hundred forty four thousand two hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
744293 Seven hundred forty four thousand two hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
744294 Seven hundred forty four thousand two hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
744295 Seven hundred forty four thousand two hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
744296 Seven hundred forty four thousand two hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
744297 Seven hundred forty four thousand two hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
744298 Seven hundred forty four thousand two hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
744299 Seven hundred forty four thousand two hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
744300 Seven hundred forty four thousand three hundredเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 744201 ถึง 744300 (Seven hundred forty four thousand two hundred and one to Seven hundred forty four thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน