วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 744001 ถึง 744100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 744001 ถึง 744100 (Seven hundred forty four thousand and one to Seven hundred forty four thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
744001 Seven hundred forty four thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง
744002 Seven hundred forty four thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง
744003 Seven hundred forty four thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สาม
744004 Seven hundred forty four thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่
744005 Seven hundred forty four thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า
744006 Seven hundred forty four thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​หก
744007 Seven hundred forty four thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด
744008 Seven hundred forty four thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​แปด
744009 Seven hundred forty four thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า
744010 Seven hundred forty four thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สิบ
744011 Seven hundred forty four thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เอ็ด
744012 Seven hundred forty four thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สอง
744013 Seven hundred forty four thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สาม
744014 Seven hundred forty four thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สี่
744015 Seven hundred forty four thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​ห้า
744016 Seven hundred forty four thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​หก
744017 Seven hundred forty four thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เจ็ด
744018 Seven hundred forty four thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​แปด
744019 Seven hundred forty four thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เก้า
744020 Seven hundred forty four thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ
744021 Seven hundred forty four thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
744022 Seven hundred forty four thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สอง
744023 Seven hundred forty four thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สาม
744024 Seven hundred forty four thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สี่
744025 Seven hundred forty four thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
744026 Seven hundred forty four thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​หก
744027 Seven hundred forty four thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
744028 Seven hundred forty four thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​แปด
744029 Seven hundred forty four thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
744030 Seven hundred forty four thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ
744031 Seven hundred forty four thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
744032 Seven hundred forty four thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สอง
744033 Seven hundred forty four thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สาม
744034 Seven hundred forty four thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สี่
744035 Seven hundred forty four thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​ห้า
744036 Seven hundred forty four thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​หก
744037 Seven hundred forty four thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
744038 Seven hundred forty four thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​แปด
744039 Seven hundred forty four thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เก้า
744040 Seven hundred forty four thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ
744041 Seven hundred forty four thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
744042 Seven hundred forty four thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สอง
744043 Seven hundred forty four thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สาม
744044 Seven hundred forty four thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สี่
744045 Seven hundred forty four thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​ห้า
744046 Seven hundred forty four thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​หก
744047 Seven hundred forty four thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
744048 Seven hundred forty four thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​แปด
744049 Seven hundred forty four thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เก้า
744050 Seven hundred forty four thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ
744051 Seven hundred forty four thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
744052 Seven hundred forty four thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สอง
744053 Seven hundred forty four thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สาม
744054 Seven hundred forty four thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สี่
744055 Seven hundred forty four thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
744056 Seven hundred forty four thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​หก
744057 Seven hundred forty four thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
744058 Seven hundred forty four thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​แปด
744059 Seven hundred forty four thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
744060 Seven hundred forty four thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ
744061 Seven hundred forty four thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
744062 Seven hundred forty four thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สอง
744063 Seven hundred forty four thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สาม
744064 Seven hundred forty four thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สี่
744065 Seven hundred forty four thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​ห้า
744066 Seven hundred forty four thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​หก
744067 Seven hundred forty four thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
744068 Seven hundred forty four thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​แปด
744069 Seven hundred forty four thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เก้า
744070 Seven hundred forty four thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ
744071 Seven hundred forty four thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
744072 Seven hundred forty four thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
744073 Seven hundred forty four thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
744074 Seven hundred forty four thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
744075 Seven hundred forty four thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
744076 Seven hundred forty four thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
744077 Seven hundred forty four thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
744078 Seven hundred forty four thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
744079 Seven hundred forty four thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
744080 Seven hundred forty four thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ
744081 Seven hundred forty four thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
744082 Seven hundred forty four thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สอง
744083 Seven hundred forty four thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สาม
744084 Seven hundred forty four thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สี่
744085 Seven hundred forty four thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​ห้า
744086 Seven hundred forty four thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​หก
744087 Seven hundred forty four thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
744088 Seven hundred forty four thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​แปด
744089 Seven hundred forty four thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เก้า
744090 Seven hundred forty four thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ
744091 Seven hundred forty four thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
744092 Seven hundred forty four thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สอง
744093 Seven hundred forty four thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สาม
744094 Seven hundred forty four thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สี่
744095 Seven hundred forty four thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
744096 Seven hundred forty four thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​หก
744097 Seven hundred forty four thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
744098 Seven hundred forty four thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​แปด
744099 Seven hundred forty four thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
744100 Seven hundred forty four thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 744001 ถึง 744100 (Seven hundred forty four thousand and one to Seven hundred forty four thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน