วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 743001 ถึง 743100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 743001 ถึง 743100 (Seven hundred forty three thousand and one to Seven hundred forty three thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
743001 Seven hundred forty three thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง
743002 Seven hundred forty three thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สอง
743003 Seven hundred forty three thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม
743004 Seven hundred forty three thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สี่
743005 Seven hundred forty three thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ห้า
743006 Seven hundred forty three thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​หก
743007 Seven hundred forty three thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด
743008 Seven hundred forty three thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​แปด
743009 Seven hundred forty three thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า
743010 Seven hundred forty three thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สิบ
743011 Seven hundred forty three thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เอ็ด
743012 Seven hundred forty three thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สอง
743013 Seven hundred forty three thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สาม
743014 Seven hundred forty three thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สี่
743015 Seven hundred forty three thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​ห้า
743016 Seven hundred forty three thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​หก
743017 Seven hundred forty three thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เจ็ด
743018 Seven hundred forty three thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​แปด
743019 Seven hundred forty three thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เก้า
743020 Seven hundred forty three thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ
743021 Seven hundred forty three thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
743022 Seven hundred forty three thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สอง
743023 Seven hundred forty three thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สาม
743024 Seven hundred forty three thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สี่
743025 Seven hundred forty three thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
743026 Seven hundred forty three thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​หก
743027 Seven hundred forty three thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
743028 Seven hundred forty three thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​แปด
743029 Seven hundred forty three thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
743030 Seven hundred forty three thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ
743031 Seven hundred forty three thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
743032 Seven hundred forty three thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สอง
743033 Seven hundred forty three thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สาม
743034 Seven hundred forty three thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สี่
743035 Seven hundred forty three thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​ห้า
743036 Seven hundred forty three thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​หก
743037 Seven hundred forty three thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
743038 Seven hundred forty three thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​แปด
743039 Seven hundred forty three thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เก้า
743040 Seven hundred forty three thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ
743041 Seven hundred forty three thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
743042 Seven hundred forty three thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สอง
743043 Seven hundred forty three thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สาม
743044 Seven hundred forty three thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สี่
743045 Seven hundred forty three thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​ห้า
743046 Seven hundred forty three thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​หก
743047 Seven hundred forty three thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
743048 Seven hundred forty three thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​แปด
743049 Seven hundred forty three thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เก้า
743050 Seven hundred forty three thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ
743051 Seven hundred forty three thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
743052 Seven hundred forty three thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สอง
743053 Seven hundred forty three thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สาม
743054 Seven hundred forty three thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สี่
743055 Seven hundred forty three thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
743056 Seven hundred forty three thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​หก
743057 Seven hundred forty three thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
743058 Seven hundred forty three thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​แปด
743059 Seven hundred forty three thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
743060 Seven hundred forty three thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ
743061 Seven hundred forty three thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
743062 Seven hundred forty three thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สอง
743063 Seven hundred forty three thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สาม
743064 Seven hundred forty three thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สี่
743065 Seven hundred forty three thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​ห้า
743066 Seven hundred forty three thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​หก
743067 Seven hundred forty three thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
743068 Seven hundred forty three thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​แปด
743069 Seven hundred forty three thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เก้า
743070 Seven hundred forty three thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ
743071 Seven hundred forty three thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
743072 Seven hundred forty three thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
743073 Seven hundred forty three thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
743074 Seven hundred forty three thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
743075 Seven hundred forty three thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
743076 Seven hundred forty three thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
743077 Seven hundred forty three thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
743078 Seven hundred forty three thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
743079 Seven hundred forty three thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
743080 Seven hundred forty three thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ
743081 Seven hundred forty three thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
743082 Seven hundred forty three thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สอง
743083 Seven hundred forty three thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สาม
743084 Seven hundred forty three thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สี่
743085 Seven hundred forty three thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​ห้า
743086 Seven hundred forty three thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​หก
743087 Seven hundred forty three thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
743088 Seven hundred forty three thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​แปด
743089 Seven hundred forty three thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เก้า
743090 Seven hundred forty three thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ
743091 Seven hundred forty three thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
743092 Seven hundred forty three thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สอง
743093 Seven hundred forty three thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สาม
743094 Seven hundred forty three thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สี่
743095 Seven hundred forty three thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
743096 Seven hundred forty three thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​หก
743097 Seven hundred forty three thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
743098 Seven hundred forty three thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​แปด
743099 Seven hundred forty three thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
743100 Seven hundred forty three thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 743001 ถึง 743100 (Seven hundred forty three thousand and one to Seven hundred forty three thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน