วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 742001 ถึง 742100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 742001 ถึง 742100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 742001 ถึง 742100 (Seven hundred forty two thousand and one to Seven hundred forty two thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
742001 Seven hundred forty two thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง
742002 Seven hundred forty two thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สอง
742003 Seven hundred forty two thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม
742004 Seven hundred forty two thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สี่
742005 Seven hundred forty two thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า
742006 Seven hundred forty two thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก
742007 Seven hundred forty two thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด
742008 Seven hundred forty two thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​แปด
742009 Seven hundred forty two thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า
742010 Seven hundred forty two thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สิบ
742011 Seven hundred forty two thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เอ็ด
742012 Seven hundred forty two thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สอง
742013 Seven hundred forty two thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สาม
742014 Seven hundred forty two thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สี่
742015 Seven hundred forty two thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​ห้า
742016 Seven hundred forty two thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​หก
742017 Seven hundred forty two thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เจ็ด
742018 Seven hundred forty two thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​แปด
742019 Seven hundred forty two thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เก้า
742020 Seven hundred forty two thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ
742021 Seven hundred forty two thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
742022 Seven hundred forty two thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
742023 Seven hundred forty two thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
742024 Seven hundred forty two thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
742025 Seven hundred forty two thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
742026 Seven hundred forty two thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​หก
742027 Seven hundred forty two thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
742028 Seven hundred forty two thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
742029 Seven hundred forty two thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
742030 Seven hundred forty two thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ
742031 Seven hundred forty two thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
742032 Seven hundred forty two thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สอง
742033 Seven hundred forty two thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สาม
742034 Seven hundred forty two thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สี่
742035 Seven hundred forty two thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
742036 Seven hundred forty two thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​หก
742037 Seven hundred forty two thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
742038 Seven hundred forty two thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​แปด
742039 Seven hundred forty two thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
742040 Seven hundred forty two thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ
742041 Seven hundred forty two thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
742042 Seven hundred forty two thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สอง
742043 Seven hundred forty two thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สาม
742044 Seven hundred forty two thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สี่
742045 Seven hundred forty two thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
742046 Seven hundred forty two thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​หก
742047 Seven hundred forty two thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
742048 Seven hundred forty two thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​แปด
742049 Seven hundred forty two thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
742050 Seven hundred forty two thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ
742051 Seven hundred forty two thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
742052 Seven hundred forty two thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
742053 Seven hundred forty two thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
742054 Seven hundred forty two thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
742055 Seven hundred forty two thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
742056 Seven hundred forty two thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​หก
742057 Seven hundred forty two thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
742058 Seven hundred forty two thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
742059 Seven hundred forty two thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
742060 Seven hundred forty two thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ
742061 Seven hundred forty two thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
742062 Seven hundred forty two thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สอง
742063 Seven hundred forty two thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สาม
742064 Seven hundred forty two thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สี่
742065 Seven hundred forty two thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​ห้า
742066 Seven hundred forty two thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​หก
742067 Seven hundred forty two thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
742068 Seven hundred forty two thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​แปด
742069 Seven hundred forty two thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เก้า
742070 Seven hundred forty two thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ
742071 Seven hundred forty two thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
742072 Seven hundred forty two thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
742073 Seven hundred forty two thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
742074 Seven hundred forty two thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
742075 Seven hundred forty two thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
742076 Seven hundred forty two thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
742077 Seven hundred forty two thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
742078 Seven hundred forty two thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
742079 Seven hundred forty two thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
742080 Seven hundred forty two thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ
742081 Seven hundred forty two thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
742082 Seven hundred forty two thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สอง
742083 Seven hundred forty two thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สาม
742084 Seven hundred forty two thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สี่
742085 Seven hundred forty two thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
742086 Seven hundred forty two thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​หก
742087 Seven hundred forty two thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
742088 Seven hundred forty two thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​แปด
742089 Seven hundred forty two thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
742090 Seven hundred forty two thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ
742091 Seven hundred forty two thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
742092 Seven hundred forty two thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
742093 Seven hundred forty two thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
742094 Seven hundred forty two thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
742095 Seven hundred forty two thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
742096 Seven hundred forty two thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​หก
742097 Seven hundred forty two thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
742098 Seven hundred forty two thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
742099 Seven hundred forty two thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
742100 Seven hundred forty two thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 742001 ถึง 742100 (Seven hundred forty two thousand and one to Seven hundred forty two thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 742101-742200, 742201-742300, 742301-742400, 742401-742500, 742501-742600, 742601-742700, 742701-742800, 742801-742900, 742901-743000, 743001-743100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 741901-742000, 741801-741900, 741701-741800, 741601-741700, 741501-741600, 741401-741500, 741301-741400, 741201-741300, 741101-741200, 741001-741100